Các Font tham khảo trong HTML
Bạn sẽ có cái nhìn và cảm nhận (Look and Feel) khác nhau về một trang web tùy vào các font khác nhau ở các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux hoặc Mac iOS. Dưới đây chúng tôi liệt kê một danh sách các font khác nhau có trong các hệ điều hành khác nhau.

Thẻ <font> là thẻ cũ từ phiên bản HTML 4.0 và bây giờ tất cả các font được thiết lập bằng cách sử dụng CSS. Dưới đây là cú pháp đơn giản để thiết lập font cho một trang web.

body { font-family: "new century schoolbook"; }

hoặc

<body style="font-family:new century schoolbook;">

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du thiet lap font su dung CSS</title>
</head>
<body>

<p>Ban hay thay doi font va kiem tra.</p>
<div style="font-family:verdana;">Vi du demo cho font family</div>
<br />
<div style="font-size:120%;">Vi du demo cho font size</div>
<br />
<div style="font-size:14pt;">Vi du demo cho font size</div>

</body>
</html>

Sau khi chạy đoạn code trên sẽ cho kết quả sau:

Ban hay thay doi font va kiem tra.

Vi du demo cho font family

Vi du demo cho font size

Vi du demo cho font size
Quảng cáo

Các Font cho Hệ thống Microsoft

Font Font Font
Andale Mono Arial Arial Bold
Arial Italic Arial Bold Italic Arial Black
Comic Sans MS Comic Sans MS Bold Courier New
Courier New Bold Courier New Italic Courier New Bold Italic
Georgia Georgia Bold Georgia Italic
Georgia Bold Italic Impact Lucida Console
Lucida Sans Unicode Marlett Minion Web
Symbol Times New Roman Times New Roman Bold
Times New Roman Italic Times New Roman Bold Italic Tahoma
Trebuchet MS Trebuchet MS Bold Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold Italic Verdana Verdana Bold
Verdana Italic Verdana Bold Italic Webdings
Quảng cáo

Bạn có thể kiểm tra các ví dụ tại: Ví dụ về Microsoft Font. Bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin về Microsoft Font tại http://www.microsoft.com/typography/fonts.

Các Font cho Hệ thống Macintosh

Sau đây là danh sách các Font được hỗ trợ bởi Macintosh System 7 và phiên bản cao hơn.

Font Font Font
American Typewriter Andale Mono Apple Chancery
Arial Arial Black Brush Script
Baskerville Big Caslon Comic Sans MS
Copperplate Courier New Gill Sans
Futura Herculanum Impact
Lucida Grande Marker Felt Optima
Trebuchet MS Verdana Webdings
Palatino Symbol Times
Osaka Papyrus Times New Roman
Textile Zapf Dingbats Zapfino
Techno Hoefler Text Skia
Hoefler Text Ornaments Capitals Charcoal
Gadget Sand  

Bạn có thể kiểm tra các ví dụ tại: Ví dụ về Mac OS Font

Các Font cho Hệ thống Unix

Sau đây là danh sách các Font được hỗ trợ bởi hầu hết các Hệ thống Unix:

Font Font Font
Charter Clean Courier
Fixed Helvetica Lucida
Lucida bright Lucida Typewriter New Century Schoolbook
Symbol Terminal Times
Utopia    

Bạn có thể theo dõi các ví dụ tại: Ví dụ Unix Font

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên