Ví dụ về Microsoft Fonts trong HTML
Các dòng dưới đây là các ví dụ về các Font được hỗ trợ bởi Microsoft Internet Explorer. Bạn có thể không có tất cả các Font trong máy tính của bạn.

 • Ví dụ này chỉ cách Andale Mono font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Arial font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Arial Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Arial Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Arial Bold Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Arial Black font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Comic Sans MS font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Comic Sans MS Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Courier New font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Courier New Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Courier New Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Courier New Bold Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Georgia font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Georgia Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Georgia Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Georgia Bold Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Impact font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Lucida Console font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Lucida Sans Unicode font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Marlett font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Minion Web font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Symbol font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Times New Roman font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Times New Roman Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Times New Roman Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Times New Roman Bold Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Tahoma font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Trebuchet MS font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Trebuchet MS Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Trebuchet MS Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Trebuchet MS Bold Italic font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Verdana font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Verdana Bold font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Verdana Italic font sẽ trông như
Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.mot_so_font_tham_khao_trong_html.jsp