Mã hóa ASCII trong HTMLQuảng cáo

Có 27 = 128 ký tự in được mà có thể được biểu diễn bởi các mã 7 bit ASCII. Một số bộ ký tự khác không dành cho biểu diễn HTML và được sử dụng cho điều khiển phần cứng.

Bảng dưới đây chúng tôi liệt kê danh sách tất cả các mã 7 bit ASCII và mã tương đương trong HTML.

Nếu bạn muốn quan sát các mã tương đương trong HEX, OCT và phần thiết lập mở rộng của mã ASCII, bạn xem chương tiếp theo của chúng tôi.

Các ký tự 7-BIT ASCII in được

Các ký tự ASCII Miêu tả Mã trong HTML
  Khoảng cách  
! Dấu châm than !
" Dấu trích dẫn "
# Ký hiệu thăng (#) #
$ Ký hiệu Đôla $
% Ký hiệu phần trăm %
& Ký hiệu và &
' Dấu nháy đơn '
( Ngoặc đơn trái (
) Ngoặc đơn phải )
* Dấu sao *
+ Dấu cộng +
, Dấu phảy ,
- Dấu gạch nối -
. Dấu chấm .
/ Dấu gạch chéo /
0 chữ số 0 0
1 chữ số 1 1
2 chữ số 2 2
3 chữ số 3 3
4 chữ số 4 4
5 chữ số 5 5
6 chữ số 6 6
7 chữ số 7 7
8 chữ số 8 8
9 chữ số 9 9
: Dấu hai chấm :
; Dấu chấm phảy &#59;
< Ký hiệu nhỏ hơn &#60;
= Dấu bằng &#61;
> Ký hiệu lớn hơn &#62;
? Dấu hỏi &#63;
@ Ký hiệu @ &#64;
A Ký tự viết hoa A &#65;
B Ký tự viết hoa B &#66;
C Ký tự viết hoa C &#67;
D Ký tự viết hoa D &#68;
E Ký tự viết hoa E &#69;
F Ký tự viết hoa F &#70;
G Ký tự viết hoa G &#71;
H Ký tự viết hoa H &#72;
I Ký tự viết hoa I &#73;
J Ký tự viết hoa J &#74;
K Ký tự viết hoa K &#75;
L Ký tự viết hoa L &#76;
M Ký tự viết hoa M &#77;
N Ký tự viết hoa N &#78;
O Ký tự viết hoa O &#79;
P Ký tự viết hoa P &#80;
Q Ký tự viết hoa Q &#81;
R Ký tự viết hoa R &#82;
S Ký tự viết hoa S &#83;
T Ký tự viết hoa T &#84;
U Ký tự viết hoa U &#85;
V Ký tự viết hoa V &#86;
W Ký tự viết hoa W &#87;
X Ký tự viết hoa X &#88;
Y Ký tự viết hoa Y &#89;
Z Ký tự viết hoa Z &#90;
[ Dấu ngoặc vuông trái &#91;
\ Dấu chéo ngược &#92;
] Dấu ngoặc vuông phải &#93;
^ Dấu mũ &#94;
_ Dấu gạch ngang dưới &#95;
` Dấu nháy ngược &#96;
a Ký tự thường a &#97;
b Ký tự thường b &#98;
c Ký tự thường c &#99;
d Ký tự thường d &#100;
e Ký tự thường e &#101;
f Ký tự thường f &#102;
g Ký tự thường g &#103;
h Ký tự thường h &#104;
i Ký tự thường i &#105;
j Ký tự thường j &#106;
k Ký tự thường k &#107;
l Ký tự thường l &#108;
m Ký tự thường m &#109;
n Ký tự thường n &#110;
o Ký tự thường o &#111;
p Ký tự thường p &#112;
q Ký tự thường q &#113;
r Ký tự thường r &#114;
s Ký tự thường s &#115;
t Ký tự thường t &#116;
u Ký tự thường u &#117;
v Ký tự thường v &#118;
w Ký tự thường w &#119;
x Ký tự thường x &#120;
y Ký tự thường y &#121;
z Ký tự thường z &#122;
{ Dấu ngoặc ôm trái &#123;
| Thanh dọc &#124;
} Dấu ngoặc ôm phải &#125;
~ Dấu ngã &#126;

Các ký tự điều khiển thiết bị 7-BIT ASCII

Các ký tự ASCII Miêu tả Mã trong HTML
NUL Ký tự null &#00;
SOH Bắt đầu của header &#01;
STX Bắt đầu văn bản &#02;
ETX Phần kết thúc của văn bản &#03;
EOT Phần cuối của sự truyền tải &#04;
ENQ Câu hỏi &#05;
ACK Tín hiệu thừa nhận &#06;
BEL Tiếng chuông (ring) &#07;
BS Nút quay trở lại &#08;
HT Tab ngang &#09;
LF Line feed &#10;
VT Tab dọc &#11;
FF Form feed &#12;
CR Xuống dòng &#13;
SO Shift out &#14;
SI Shift in &#15;
DLE Thoát khỏi liên kết dữ liệu &#16;
DC1 Điều khiển thiết bị (device control) 1 &#17;
DC2 Điều khiển thiết bị 2 &#18;
DC3 Điều khiển thiết bị 3 &#19;
DC4 Điều khiển thiết bị 4 &#20;
NAK Tín hiệu thừa nhận phủ định &#21;
SYN Đồng bộ hóa &#22;
ETB Kết thúc khối truyền tải &#23;
CAN Cancel &#24;
EM Đầu cuối của thiết bị trung gian &#25;
SUB Thay thế &#26;
ESC Escape &#27;
FS Bộ tách (separator) file &#28;
GS Bộ tách nhóm &#29;
RS Bộ tách bản ghi &#30;
US Bộ tách đơn vị &#31;
DEL Delete &#127;
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên