Đăng nhập Facebook bằng PHPChúng ta có thể sử dụng đăng nhập Facebook để cho phép người dùng truy cập vào trong Website. Chương này sẽ giải thích về đăng nhập với Facebook PHP SDK.

Đăng nhập với Facebook

 • Truy cập link: https://developers.facebook.com/apps/ và tạo app ID

 • Chọn Website

 • Cung cấp một app name và nhấn vào Create New Facebook App ID

 • Nhấn vào Create app ID

 • Nhấn vào Skip Quick Test

Bước cuối cùng, nó sẽ hiển thị hình ảnh:

Đăng nhập facebook trong PHP

Tạo fbconfig.php file

 • Bây giờ tải zip tại đây
 • Mở fbconfig.php file và thêm app ID và app Secrete.
FacebookSession::setDefaultApplication( 'app ID','App Secrete ' );
// đăng nhập với sự trợ giúp của redirect_uri
  $helper = new FacebookRedirectLoginHelper('Địa chỉ web của bạn' );
Quảng cáo

Cuối cùng, fbconfig.php file sẽ trông giống như:

<?php
  
  session_start();
  
  // phần này được thêm vào trong phiên bản v4.0.0
  require_once 'autoload.php';
  use Facebook\FacebookSession;
  use Facebook\FacebookRedirectLoginHelper;
  use Facebook\FacebookRequest;
  use Facebook\FacebookResponse;
  use Facebook\FacebookSDKException;
  use Facebook\FacebookRequestException;
  use Facebook\FacebookAuthorizationException;
  use Facebook\GraphObject;
  use Facebook\Entities\AccessToken;
  use Facebook\HttpClients\FacebookCurlHttpClient;
  use Facebook\HttpClients\FacebookHttpable;
  
  // khởi tạo app với app id và secret
  FacebookSession::setDefaultApplication( '496544657159182','e6d239655aeb3e496e52fabeaf1b1f93' );
  
  // đăng nhập với sự trợ giúp của redirect_uri
  $helper = new FacebookRedirectLoginHelper('http://www.vietjack.com/' );
  
  try {
   $session = $helper->getSessionFromRedirect();
  }
  
  catch( FacebookRequestException $ex ) {
   // Khi Facebook trả về một lỗi
  }
  
  catch( Exception $ex ) {
   // khi có lỗi với validate
  }
  
  // kiểm tra session
  if ( isset( $session ) ) {
   // request cho dữ liệu từ người dùng
   $request = new FacebookRequest( $session, 'GET', '/me' );
   $response = $request->execute();
   
   // lấy response
   $graphObject = $response->getGraphObject();
   $fbid = $graphObject->getProperty('id');      // lấy Facebook ID
   $fbfullname = $graphObject->getProperty('name');  // lấy tên đầy đủ
   $femail = $graphObject->getProperty('email');   // lấy email ID
   
   /* ---- các biến Session -----*/
   $_SESSION['FBID'] = $fbid;
   $_SESSION['FULLNAME'] = $fbfullname;
   $_SESSION['EMAIL'] = $femail;
   
   /* ---- vị trí header sau session ----*/
   header("Location: index.php");
  }
  else
  {
   $loginUrl = $helper->getLoginUrl();
   header("Location: ".$loginUrl);
  }
?>

Tạo Login page

Login Page được sử dụng để đăng nhập vào FB.

<?php
  session_start();
  session_unset();
  
  $_SESSION['FBID'] = NULL;
  $_SESSION['FULLNAME'] = NULL;
  $_SESSION['EMAIL'] = NULL;
  header("Location: index.php");    
?>
Quảng cáo

Tạo index.php

Trang index được hiển thị như sau:

<?php
  session_start(); 
?>
<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
  
  <head>
   <title>Login with Facebook</title>
   <link href="http://www.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.2.2/css/bootstrap-combined.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  
  <body>
   <?php if ($_SESSION['FBID']): ?>   <!-- Sau khi người dùng đăng nhập -->
     
     <div class="container">
      
      <div class="hero-unit">
        <h1>Hello <?php echo $_SESSION['USERNAME']; ?></h1>
        <p>Chào mừng bạn với chương hướng dẫn đăng nhập Facebook</p>
      </div>
      
      <div class="span4">
				
        <ul class="nav nav-list">
         <li class="nav-header">Image</li>
						
         <li><img src="https://graph.facebook.com/<?php echo $_SESSION['FBID']; ?>/picture"></li>
         
         <li class="nav-header">ID</li>
         <li><?php echo $_SESSION['FBID']; ?></li>
        
         <li class="nav-header">Tên đăng nhập</li>
						
         <li><?php echo $_SESSION['FULLNAME']; ?></li>
        
         <li class="nav-header">Email</li>
						
         <li><?php echo $_SESSION['EMAIL']; ?></li>
        
         <div><a href="logout.php">Logout</a></div>
						
        </ul>
					
      </div>
     </div>
     
     <?php else: ?>   <!-- Before login --> 
     
     <div class="container">
      <h1>Đăng nhập với Facebook</h1>
      Không thể kết nối
      
      <div>
        <a href="fbconfig.php">Đăng nhập với Facebook</a>
      </div>
      
      <div>
        <a href="https://vietjack.com" title="Đăng nhập với facebook">Thông tin khác về Vietjack</a>
      </div>
     </div>
     
   <?php endif ?>
   
  </body>
</html>

Đăng xuất Facebook bằng PHP

Đoạn code dưới dùng để đăng xuất Facebook bằng PHP.

<?php 
  session_start();.
  session_unset();
  
  $_SESSION['FBID'] = NULL;
  $_SESSION['FULLNAME'] = NULL;
  $_SESSION['EMAIL'] = NULL;
  header("Location: index.php");    
?>

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên