File & I/O trong PHPChương này sẽ giải thích các hàm liên quan đến file trong PHP:

 • Mở file
 • Đọc file
 • Ghi file
 • Đóng file

Mở và đóng file trong PHP

Hàm fopen() của PHP được sử dụng để mở một file. Nó yêu cầu 2 tham số, tham số thứ nhất là tên file, và tham số thứ 2 là mode, tức là chế độ để hoạt động.

Mode của file có thể được xác định như một trong 6 tùy chọn trong bảng sau.

Mode Mục đích
r

Mở file và chỉ đọc.

Di chuyển con trỏ file về đầu file

r+

Mở file cho việc đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

w

Mở file và chỉ ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

và cắt bỏ file về độ dài là 0.

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

w+

Mở file cho việc đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về đầu file

và cắt bỏ file có độ dài là 0.

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

a

Mở file với mục đích chỉ ghi.

Di chuyển con trỏ về cuối file

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

a+

Mở file với mục đích đọc và ghi.

Di chuyển con trỏ về cuối file

Nếu các file không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo ra một file.

Nếu cố gắng mở một file thất bại, khi đó hàm fopen trả về một giá trị false, nếu không thì nó sẽ trả về một con trỏ file được sử dụng cho việc tiếp tục đọc hoặc ghi file đó.

Sau khi tạo một thay đổi cho file đã mở, việc quan trong bây giờ là đóng nó bởi sử dụng hàm fclose(). Hàm fclose() yêu cầu một con trỏ file như là một tham số của nó và sau đó trả về true nếu việc đóng thành công và false nếu ngược lại.

Quảng cáo

Đọc một file trong PHP

Khi một file được mở bằng cách sử dụng hàm fopen(), nó có thể được đọc với một hàm fread() trong PHP. Hàm này yêu cầu 2 tham số. Chúng phải là con trỏ file và độ dài của file tính bằng đơn vị byte.

Độ dài của file có thể được biết bằng cách sử dụng hàm filesize() trong PHP, nó nhận tên file như một tham số và trả lại kích cỡ của file bằng đơn bị byte.

Bạn theo các bước sau để đọc một file với PHP:

 • Mở file sử dụng hàm fopen().

 • Lấy độ dài file sử dụng hàm filesize().

 • Đọc nội dung file sử dụng hàm fread().

 • Đóng file sử dụng hàm fclose().

Giả sử bạn có một tmp.txt có nội dung sau:

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Đọc ghi file trong PHP

Ví dụ dưới đây gán nội dung của một text file cho một biến, sau đó hiển thị nội dung của chúng trên trang web.

<html>

  <head>
   <title>Đọc file trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     $filename = "tmp.txt";
     $file = fopen( $filename, "r" );
     
     if( $file == false )
     {
      echo ( "Xảy ra lỗi khi mở file!!!" );
      exit();
     }
     
     $filesize = filesize( $filename );
     $filetext = fread( $file, $filesize );
     fclose( $file );
     
     echo ( "Kích cỡ của file là: $filesize byte <br>" );
     echo ( "Dưới đây là nội dung của file: <br>" );
     echo ( "<pre>$filetext</pre>" );
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Đọc file trong PHP

Ghi file trong PHP

Một file mới có thể được ghi hoặc text có thể được phụ thêm vào một file đang tồn tại bằng cách sử dụng hàm fwrite() trong PHP. Hàm này yêu cầu 2 tham số: con trỏ file và chuỗi dữ liệu để được ghi. Một tham số integer thứ 3 tùy ý có thể được thêm vào để xác định độ dài của dữ liệu sẽ ghi. Nếu tham số thứ 3 được thêm vào, việc ghi sẽ dừng lại sau khi đã được đạt tới độ dài đã xác định.

Ví dụ sau tạo một text file mới, và ghi một đoạn text ngắn vào phần đầu của nó. Sau khi đóng file này, sự tồn tại của file này được xác nhận bởi hàm file_exist(), mà sẽ nhận tên file như một tham số.

<?php
  $filename = "tmp.txt";
  $file = fopen( $filename, "w" );
  
  if( $file == false )
  {
   echo ( "Xảy ra lỗi khi mở file" );
   exit();
  }
  fwrite( $file, "Ví dụ ghi file trong PHP.\n" );
  fclose( $file );
?>
<html>
  
  <head>
   <title>Ghi file trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     $filename = "tmp.txt";
     $file = fopen( $filename, "r" );
     
     if( $file == false )
     {
      echo ( "Xảy ra lỗi khi mở file" );
      exit();
     }
     
     $filesize = filesize( $filename );
     $filetext = fread( $file, $filesize );
     
     fclose( $file );
     
     echo ( "Kích cỡ của file là: $filesize byte <br>" );
     echo("Tên file là: $filename <br>");
     echo ( "Dưới đây là nội dung của file: <br>" );
     echo ( "$filetext" );
     
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Ghi file trong PHP

Và bây giờ nội dung của tmp.txt sẽ là:

Đọc Ghi file trong PHP

Chúng ta sẽ thảo luận tất cả hàm liên quan đến input và output file trong chương Hàm xử lý File trong PHP.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên