Ví dụ Complete Form trong PHPVí dụ dưới đây sẽ nhận input field dạng text, radio button, dropdown menu, và checked box.

Ví dụ

<html>
  
  <head>
   <style>
     .error {color: #FF0000;}
   </style>
  </head>
  
  <body> 
   <?php
     // định nghĩa các biến và gán giá trị rỗng cho biến
     $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
     $name = $email = $gender = $class = $course = $subject = "";
     
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Name is required";
      }
      else 
      {
        $name = test_input($_POST["name"]);
      }
      
      if (empty($_POST["email"])) {
        $emailErr = "Email is required";
      }
      else 
      {
        $email = test_input($_POST["email"]);
        
        // check if e-mail address is well-formed
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
         $emailErr = "Invalid email format"; 
        }
      }
      
      if (empty($_POST["course"])) {
        $course = "";
      }
      else
      {
        $course = test_input($_POST["course"]);
      }
      
      if (empty($_POST["class"])) {
        $class = "";
      }
      else 
      {
        $class = test_input($_POST["class"]);
      }
      
      if (empty($_POST["gender"])) {
        $genderErr = "Gender is required";
      }
      else
      {
        $gender = test_input($_POST["gender"]);
      }
      
      if (empty($_POST["subject"])) {
        $subjectErr = "You must select 1 or more";
      }
      else 
      {
        $subject = $_POST["subject"];	
      }
     }
     
     function test_input($data) {
      $data = trim($data);
      $data = stripslashes($data);
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
     }
   ?>
		
   <h2>Mẫu đăng ký lớp học lập trình</h2>
   
   <p><span class="error">* các trường bắt buộc.</span></p>
   
   <form method="POST" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
     <table>
      <tr>
        <td>Họ tên:</td>
        <td><input type="text" name="name">
         <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>E-mail: </td>
        <td><input type="text" name="email">
         <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Thời gian học:</td>
        <td> <input type="text" name="course">
         <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tên lớp:</td>
        <td> <textarea name="class" rows="5" cols="40"></textarea></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
         <input type="radio" name="gender" value="female">Nữ
         <input type="radio" name="gender" value="male">Nam
         <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Lựa chọn:</td>
        <td>
         <select name="subject[]" size="4" multiple>
           <option value="Android">Android</option>
           <option value="Java">Java</option>
           <option value="C#">C#</option>
           <option value="Python">Python</option>
           <option value="C++">C++</option>
           <option value="PHP">PHP</option>
         </select>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tôi đồng ý</td>
        <td><input type="checkbox" name="checked" value="1"></td>
        <?php if(!isset($_POST['checked'])){ ?>
        <span class="error">* <?php echo "Bạn phải đồng ý";?></span>
        <?php } ?> 
      </tr>
      
      <tr>
        <td>
         <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
        </td>
      </tr>
      
     </table>
   </form>
   
   <?php
     echo "<h2>Thông tin bạn đã cung cấp là:</h2>";
     echo ("<p>Họ tên bạn là $name</p>");
     echo ("<p>Địa chỉ email là $email</p>");
     echo ("<p>Thời gian học là $course</p>");
     echo ("<p>Tên lớp là $class </p>");
     echo ("<p>Bạn là $gender</p>");
     
     for($i=0; $i < count($subject); $i++)
     {
      echo($subject[$i] . " ");
     }
   ?>
   
  </body>
</html>
Quảng cáo

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Complete Form trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên