Vòng lặp trong PHPVòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối code một số lần nào đó đã xác định. PHP hỗ trợ 4 kiểu vòng lặp sau:

 • Vòng lặp for − Lặp qua một khối code một số lần đã xác định.

 • Vòng lặp while − Lặp qua một khối code nếu và miễn là một điều kiện đã xác định là true.

 • Vòng lặp do...while − Lặp qua một khối code một lần, và sau đó lặp lại vòng lặp đó miễn là một điều kiện đã cho là true.

 • Vòng lặp foreach − Lặp qua một khối code cho mỗi phần tử trong một mảng.

Ở cuối chương, chúng ta sẽ thảo luận về các từ khóa continuebreak để điều khiển sự thực thi của các vòng lặp trong PHP.

Vòng lặp for trong PHP

Lệnh for được sử dụng khi bạn biết trước bao nhiêu lần bạn muốn thực thi một lệnh hoặc một khối lệnh trong PHP.

Vòng lặp for trong Php

Cú pháp

for (khởi_tạo; điều_kiện; tăng_giảm_giá_trị)
{
  phần code để thực thi
}

khởi_tạo được sử dụng để thiết lập giá trị bắt đầu cho biến đếm số lần lặp. Một biến có thể được khai báo ở đây cho mục đích này và tên truyền thống của nó là $i.

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau tạo 5 lần lặp và thay đổi giá trị đã gán của hai biến qua mỗi lần lặp.

<html>
  <body>
   
   <?php
     $a = 0;
     $b = 0;
     
     for( $i=0; $i<5; $i++ )
     {
      $a += 10;
      $b += 5;
     }
     
     echo ("Sau vòng lặp, giá trị a=$a và b=$b" );
   ?>
  
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vòng lặp for trong PHP
Quảng cáo

Vòng lặp while trong PHP

Lệnh while trong PHP sẽ thực thi một khối code nếu và miễn là một điều kiện đã xác định là true.

Nếu điều kiện đã cho là true, thì khối code sẽ được thực thi. Sau khi code được thực thi, thì biểu thức điều kiện sẽ được ước lượng một lần nữa, và vòng lặp tiếp tục thực thi tới khi biểu thức điều kiện là false.

Lệnh vòng lặp while trong PHP

Cú pháp

while (điều_kiện)
{
  phần code được thực thi nếu điều kiện là true
}

Ví dụ

Ví dụ sau giảm giá trị một biến qua mỗi lần lặp và tăng giá trị biến đếm tới khi nó đạt đến 10, thì sự ước lượng là false và vòng lặp kết thúc.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     $num = 30;
     
     while( $i < 10)
     {
      $num--;
      $i++;
     }
     
     echo ("Vòng lặp dừng tại giá trị i = $i và num = $num" );
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vòng lặp while trong PHP

Lệnh vòng lặp do…while trong PHP

Lệnh do…while sẽ thực thi một khối code ít nhất một lần. Sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp miễn là điều kiện là true.

Cú pháp

do
{
  phần code để thực thi
}
while (điều_kiện);

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ lượng gia giá trị của i ít nhất một lần, và sau đó nó sẽ tiếp tục tăng biến i miễn là nó có giá trị nhỏ hơn 10.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     
     do{
      $i++;
     }
     
     while( $i < 10 );
     echo ("Vòng lặp dừng tại giá trị i = $i" );
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vòng lặp do while trong PHP

Lệnh vòng lặp foreach trong PHP

Lệnh vòng lặp foreach được sử dụng để lặp qua một mảng. Với mỗi lần lặp, giá trị cho phần tử mảng hiện tại được gán cho $value và con trỏ mảng được di chuyển tới phần tử kế tiếp và trong lần lặp tiếp theo thì phần tử kế tiếp sẽ được xử lý.

Cú pháp

foreach (Mảng as giá_trị)
{
  phần code để thực thi

}

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau để liệt kê các giá trị của một mảng.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value )
     {
      echo "Giá trị phần tử mảng là $value <br />";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Vòng lặp foreach trong PHP

Lệnh break trong PHP

Từ khóa break trong PHP được sử dụng để kết thúc sự thực thi của một vòng lặp một cách đột ngột.

Lệnh break được đặt bên trong khối lệnh. Nó trao bạn toàn quyền điều khiển bất cứ khi nào bạn muốn thoát khỏi vòng lặp. Sau khi ra khỏi vòng lặp, lệnh ngay sau vòng lặp đó sẽ được thực thi.

Lệnh break trong PHP

Ví dụ

Ví dụ sau kiểm tra điều kiện true khi giá trị biến đếm = 3 và vòng lặp kết thúc.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $i = 0;
     
     while( $i < 10)
     {
      $i++;
      if( $i == 3 )break;
     }
     echo ("Vòng lặp dừng tại giá trị i = $i" );
   ?>
  
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh break trong PHP

Lệnh continue trong PHP

Từ khóa continue trong PHP được sử dụng để dừng vòng lặp hiện tại nhưng không kết thúc vòng lặp đó.

Giống lệnh break, lệnh continue được đặt bên trong khối lệnh đang chứa code mà vòng lặp đó thực thi, được đặt trước bởi một biểu thức kiểm tra điều kiện. Khi gặp lệnh continue, phần còn lại của vòng lặp bị bỏ qua và tiếp tục vòng lặp tiếp theo.

Lệnh continue trong PHP

Ví dụ

Vòng lặp sau in ra giá trị của một mảng, nếu thỏa mãn điều kiện thì in ra, ngược lại thì bỏ qua và tiếp tục vòng lặp.

<html>
  <body>
  
   <?php
     $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $array as $value )
     {
      if( $value == 3 )continue;
      echo "Gia tri cua phan tu mang la $value <br />";
     }
   ?>
  
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lệnh continue trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên