Gửi Email sử dụng PHPPHP phải được định cấu hình một cách chính xác trong php.ini file với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở php.ini có sẵn trong thư mục /etc/ và tìm phần có bắt đầu với [mail function].

Người dùng Windows nên chắc chắn rằng có 2 chỉ thị được cung cấp. Cái đầu tiên được gọi là SMTP, nó định nghĩa địa chỉ email Server của bạn. Thứ 2 được gọi là sendmail_from, nó định nghĩa địa chỉ email của riêng bạn.

Cấu hình cho Windows trông giống như sau:

[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = smtp.secureserver.net

; For win32 only
sendmail_from = webmaster@vietjackteam.com

Người dùng Linux cần cho PHP biết vị trí của ứng dụng sendmail. Đường dẫn path phải được xác định cho chỉ thị sendmail_path.

Cấu hình cho Linux trông giống như sau:

[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = 

; For win32 only
sendmail_from = 

; For Unix only
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i

Bây giờ chúng ta cùng thực hiện việc gửi Email bởi sử dụng PHP.

Gửi email văn bản đơn giản trong PHP

PHP sử dụng hàm mail() để gửi một email. Hàm này yêu cầu 3 tham số bắt buộc mà xác định địa chỉ email người nhận, chủ đề của thông điệp (message) và nội dung thông điệp, ngoài ra có thêm 2 tham số tùy ý nữa.

mail( to, subject, message, headers, parameters );

Bảng dưới miêu tả các tham số này:

Tham số Miêu tả
to Bắt buộc. Chỉ ra địa chỉ email của người nhận
subject Bắt buộc. Chỉ ra chủ đề của email. Tham số này không thể chứa kí tự newline (dòng mới)
message Bắt buộc. Chỉ ra nội dung thông điệp. Các dòng phân cách nhau bởi một LF (\n). Mỗi dòng không vượt quá 70 kí tự
headers Tùy ý. Xác định đầu đề bổ sung, như From, Cc và Bcc. Các đầu đề bổ sung nên được tách biệt với một CRLF (\r\n)
parameters Tùy ý. Xác định một tham số bổ sung cho chương trình gửi mail

Ngay khi hàm mail được gọi, PHP sẽ gửi email này, sau đó nó sẽ trả về true nếu thành công và false nếu thất bại.

Để gửi mail cho nhiều người nhận, tham số đầu tiên trong hàm mail() là danh sách người nhận được phân biệt nhau bởi dấu phảy.

Gửi HTML email trong PHP

Khi bạn gửi một thông điệp văn bản sử dụng PHP, khi đó tất cả nội dung sẽ được xử lý như văn bản đơn giản. Thậm chí nếu bạn thêm các thẻ HTML trong một thông điệp văn bản, nó sẽ hiển thị như văn bản thông thường và các thẻ HTML sẽ không được định dạng theo cú pháp HTML. Tuy nhiên, PHP cung cấp tùy chọn gửi thông điệp HTML như một thông điệp HTML thực sự.

Khi gửi một thông điệp email, bạn có thể xác định một Mime version, content-type và tập kí tự để gửi một email HTML.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ gửi một thông điệp email HTML tới xyz@somedomain.com sao chép nó sang afgh@somedomain.com. Bạn có thể code chương trình này trong theo một cách mà nó sẽ nhận được tất cả các nội dung từ người sử dụng và sau đó nó sẽ gửi một email.

<html>
  
  <head>
   <title>Gửi email trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     $to = "xyz@somedomain.com";
     $subject = "Đây là subject";
     
     $message = "<b>Đây là HTML Message.</b>";
     $message .= "<h1>Đây là headline.</h1>";
     
     $header = "From:abc@somedomain.com \r\n";
     $header = "Cc:afgh@somedomain.com \r\n";
     $header .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
     $header .= "Content-type: text/html\r\n";
     
     $retval = mail ($to,$subject,$message,$header);
     
     if( $retval == true )
     {
      echo "Gửi email thành công ...";
     }
     else
     {
      echo "Không thể gửi email ...";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>
Quảng cáo

Gửi đính kèm cùng Email trong PHP

Để gửi một email với nội dung hỗn hợp thì điều cần thiết là thiết lập Content-type header thành multipart/mixed. Sau đó văn bản và phần đính kèm có thể được xác định bên trong boundaries.

Một boundary được bắt đầu với 2 dấu gạch ngang theo sau bởi một số duy nhất mà không thể xuất hiện trong thông điệp của email. Hàm md5() của PHP được sử dụng để tạo một số hexa 32 kí số và là số duy nhất. Một boundary cuối cùng biểu thị phần cuối cùng của email cũng phải kết thúc với hai dấu gạch nối.

<?php
  // các biến sau là quan trọng và cần thiết
  $from=$_REQUEST["from"];
  $emaila=$_REQUEST["emaila"];
  $filea=$_REQUEST["filea"];
  
  if ($filea)
  {
   function mail_attachment ($from , $to, $subject, $message, $attachment){
     $fileatt = $attachment; // đường dẫn tới file
     $fileatt_type = "application/octet-stream"; // kiểu file 
     
     $start = strrpos($attachment, '/') == -1 ? strrpos($attachment, '//') : strrpos($attachment, '/')+1;
     $fileatt_name = substr($attachment, $start, strlen($attachment)); // tên file được sử dụng như là attachment 
     
     $email_from = $from; // địa chỉ người gửi email này
     $subject = "New Attachment";
     
     $email_subject = $subject; // phần Subject của email 
     $email_txt = $message; // phần nội dung trong email 
     $email_to = $to; // địa chỉ email người nhận
     
     $headers = "From: ".$email_from;
     $file = fopen($fileatt,'rb'); 
     $data = fread($file,filesize($fileatt)); 
     fclose($file); 
     
     $msg_txt="\n\n Bạn đã nhận một New Attachment từ địa chỉ $from";
     $semi_rand = md5(time()); 
     $mime_boundary = "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x"; 
     $headers .= "\nMIME-Version: 1.0\n" . "Content-Type: multipart/mixed;\n" . " boundary=\"{$mime_boundary}\"";
     
     $email_txt .= $msg_txt;
     $email_message .= "Đây là thông báo gồm nhiều phần trong định dạng MIME.\n\n" . "--{$mime_boundary}\n" . "Content-Type:text/html; charset=\"iso-8859-1\"\n" . "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" . $email_txt . "\n\n";
     $data = chunk_split(base64_encode($data));
     
     $email_message .= "--{$mime_boundary}\n" . "Content-Type: {$fileatt_type};\n" . " name=\"{$fileatt_name}\"\n" . //"Content-Disposition: attachment;\n" . //" filename=\"{$fileatt_name}\"\n" . "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" . $data . "\n\n" . "--{$mime_boundary}--\n";
     $ok = mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);
     
     if($ok)
     {
      echo "File được gửi thành công.";
      unlink($attachment); // Xóa file sau khi Attachment đã được gửi.
     }
     
     else
     {
      die("Xin lỗi vì không gửi được email. Xin hãy thử lại!");
     }
   }
   move_uploaded_file($_FILES["filea"]["tmp_name"],'temp/'.basename($_FILES['filea']['name']));
   mail_attachment("$from", "youremailaddress@gmail.com", "subject", "message", ("temp/".$_FILES["filea"]["name"]));
  }
?>

<html>
  <head>
   
   <script language="javascript" type="text/javascript">
     function CheckData45()
     {
      with(document.filepost)
      {
        if(filea.value != "")
        {
         document.getElementById('one').innerText = "Đang đính kèm File ... Mời bạn chờ trong chốc lát!!!";
        }
      }
     }
   </script>
   
  </head>
  <body>
   
   <table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr>
      <td align="center">
        <form name="filepost" method="post" action="file.php" enctype="multipart/form-data" id="file">
         
         <table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr valign="bottom">
            <td height="20">Tên bạn:</td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td><input name="from" type="text" id="from" size="30"></td>
           </tr>
           
           <tr valign="bottom">
            <td height="20">Địa chỉ email của bạn:</td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td class="frmtxt2"><input name="emaila" type="text" id="emaila" size="30"> </td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td height="20" valign="bottom">Attach File:</td>
           </tr>
           
           <tr valign="bottom">
            <td valign="bottom"><input name="filea" type="file" id="filea" size="16"></td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td height="40" valign="middle"><input name="Reset2" type="reset" id="Reset2" value="Reset">
            <input name="Submit2" type="submit" value="Submit" onClick="return CheckData45()"></td>
           </tr>
         </table>
         
        </form>
        
        <center>
         <table width="400">
           <tr>
            <td id="one">
            </td>
           </tr>
         </table>
        </center>
        
      </td>
     </tr>
   </table>
   
  </body>
</html>
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên