Hàm xử lý Date & Time trong PHPNhững hàm này cho phép bạn lấy Date và Time từ Server, nơi PHP script của bạn đang chạy. Bạn có thể sử dụng các hàm này để định dạng Date và Time theo nhiều cách khác nhau.

Cài đặt

Không có cài đặt nào cần thiết cho các hàm này, chúng là một phần của PHP Core.

Cấu hình Runtime

Chế độ vận hành của các hàm này bị ảnh hưởng bởi các cài đặt trong php.ini. Tất cả tham số của nó là có sẵn trong PHP 5 và các phiên bản sau đó.

Tùy chọn cấu hình Date/Time:

Tên Mặc định Miêu tả Có thể thay đổi
date.default_latitude "31.7667" Xác định vĩ tuyến mặc định PHP_INI_ALL
date.default_longitude "35.2333" Xác định kinh tuyến mặc định PHP_INI_ALL
date.sunrise_zenith "90.83" Xác định sunrise zenith mặc định PHP_INI_ALL
date.sunset_zenith "90.83" Xác định sunset zenith mặc định PHP_INI_ALL
date.timezone "" Xác định timezone mặc định PHP_INI_ALL

Danh sách hàm xử lý Date/Time trong PHP

Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả.

<html>
  
  <head>
   <title>Hàm xử lý mảng trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
    
    // Phần PHP code
    
  </body>

</html>

Cột PHP chỉ phiên bản PHP sớm nhất mà hỗ trợ hàm đó.

Hàm Miêu tả PHP
Hàm checkdate() Validate một Gregorian date 3
Hàm date_create() Trả về đối tượng DateTime mới 5
Hàm date_date_set() Thiết lập Date 5
Hàm date_default_timezone_get() Trả về Timezone mặc định 5
Hàm date_default_timezone_set() Thiết lập Timezone mặc định 5
Hàm date_format() Trả về Date được định dạng theo format đã cho 5
Hàm date_isodate_set() Thiết lập ISO date 5
Hàm date_modify() Hiệu chỉnh Timestamp 5
Hàm date_offset_get() Trả về DST Offset (Daylight Saving Time offset) 5
Hàm date_parse() Trả về mảng liên hợp với thông tin chi tiết về date đã cho 5
Hàm date_sun_info() Trả về một mảng với thông tin về sunset/sunrise và lúc tranh tối tranh sáng (twilight begin/end) 5
Hàm date_sunrise() Trả về thời gian sunrise cho một ngày/vị trí đã cho 5
Hàm date_sunset() Trả về thời gian sunset cho một ngày/vị trí đã cho 5
Hàm date_time_set() Thiết lập thời gian 5
Hàm date_timezone_get() Trả về Timezone liên quan tới DateTime đã cho 5
Hàm date_timezone_set() Thiết lập Timezone cho đối tượng DateTime 5
Hàm date() Định dạng một Local time/date 3
Hàm getdate() Trả về một mảng chứa thông tin Date và Time cho một Unix Timestamp 3
Hàm gettimeofday() Trả về một mảng chứa thông tin time hiện tại 3
Hàm gmdate() Định dạng một GMT/UTC date/time 3
Hàm gmmktime() Trả về Unix Timestamp cho một GMT date 3
Hàm gmstrftime() Định dạng một GMT/UTC time/date theo cài đặt Locale 3
Hàm idate() Định dạng một Local time/date dạng integer 5
Hàm localtime() Trả về một mảng chứa các thành phần thời gian của một Unix Timestamp 4
Hàm microtime() Trả về microsecond cho time hiện tại 3
Hàm mktime() Trả về Unix Timestamp cho một Date 3
Hàm strftime() Định dạng một Local time/date theo các cài đặt Locale 3
Hàm strptime() Parse một time/date được tạo với hàm strftime() 5
Hàm strtotime() Parse một date hoặc time nguyên văn tiếng Anh thành một Unix Timestamp 3
Hàm time() Trả về time hiện tại dạng một Unix Timestamp 3
Hàm timezone_abbreviations_list() Trả về mảng liên hợp chứa DST, Offset và tên Timezone 5
Hàm timezone_identifiers_list() Trả về mảng chỉ mục giá trị số với tất cả định danh Timezone 5
Hàm timezone_name_from_abbr() Trả về tên Timezone viết tắt 5
Hàm timezone_name_get() Trả về tên Timezone 5
Hàm timezone_offset_get() Trả về Timezone Offset từ GMT 5
Hàm timezone_open() Trả về đối tượng DateTimeZone mới 5
Hàm timezone_transitions_get() Trả về tất cả sự chuyển tiếp cho Timezone 5

Hằng Date/Time trong PHP

Hằng Miêu tả
DATE_ATOM Atom (ví dụ: 2005-08-15T16:13:03+0000)
DATE_COOKIE HTTP Cookies (ví dụ: Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)
DATE_ISO8601 ISO-8601 (ví dụ: 2005-08-14T16:13:03+0000)
DATE_RFC822 RFC 822 (ví dụ: Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)
DATE_RFC850 RFC 850 (ví dụ: Sunday, 14-Aug-05 16:13:03 UTC)
DATE_RFC1036 RFC 1036 (ví dụ: Sunday, 14-Aug-05 16:13:03 UTC)
DATE_RFC1123 RFC 1123 (ví dụ: Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)
DATE_RFC2822 RFC 2822 (Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 +0000)
DATE_RSS RSS (Sun, 14 Aug 2005 16:13:03 UTC)
DATE_W3C World Wide Web Consortium (ví dụ: 2005-08-14T16:13:03+0000)
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP Timestamp (Có sẵn trong 5.1.2 )
SUNFUNCS_RET_STRING Hours:minutes (ví dụ: 08:02) (Có sẵn trong 5.1.2 )
SUNFUNCS_RET_DOUBLE Hours as floating point number (ví dụ 8.75)(Có sẵn trong 5.1.2 )
Quảng cáo

tong_hop_ham_trong_php.jsp


Tài liệu giáo viên