Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản (cực hay)

Bài viết Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản.

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản (cực hay)

Bài giảng: Cách làm bài tập nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm của hàm số cực nhanh - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Dạng 1.1. Hàm đa thức

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Để tính nguyên hàm của các hàm đa thức ta cần sử dụng các công thức sau:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Trong đó, k là hằng số.

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Họ nguyên hàm của hàm số f(x)= x2 − 2x + x−2

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số: Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay
Quảng cáo

Ví dụ 3. Nguyên hàm F(x) của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 4. Nguyên hàm F(x) của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 5. Tìm hàm số f(x) biết rằng f'(x) = 2x + 1 và f(1) = 5?

A. x2 + x + 3     B. x2 + x − 3     C. x2 + x     D. x2 − x.

Lời giải:

Đáp án: A

Theo giả thiết ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Vậy hàm số cần tìm là f(x) = x2 + x + 3

Dạng 1.2. Hàm phân thức

1. Phương pháp giải

Để tìm nguyên hàm của các hàm phân thức ta cần sử dụng các công thức sau:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Khi đó tổng S = A + B + C bằng

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: B

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

=> A(x − 5)(x + 4) + B(x + 2)(x + 4) + C(x + 2)(x − 5) = 1

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Quảng cáo

Ví dụ 2. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực haylà:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: B

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 3. Cho Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hayPhương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hayKhi đó P = 2a + b bằng:

A. 0     B. 1     C. 2     D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Suy ra a = −1; b = 3 => P = 2a + b = 1

Ví dụ 4. Cho Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hayPhương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay. Khi đó P = 2(a + b)c bằng

A. 2     B. −2     C. 1     D. 0

Lời giải:

Đáp án: D

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Suy ra a = −1; b = 3 => P = 2a + b = 1

Ví dụ 5. Tìm hàm số f(x)= x2 + ax + ln |bx+ 1| + c biết Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay và f(0) = 1. Khi đó S = (2a − b)3.c bằng

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Mà f(0) = 1 nên c = 1. Khi đó, f(x)= x2 + x+ ln|2x+ 1| +1

Suy ra, a = 1, b = 2 và c = 1 nên S = (2a − b)3c= 0

Dạng 1.3. Hàm chứa căn thức

1. Phương pháp giải

Để tìm nguyên hàm của các hàm chứa căn thức ta cần linh hoạt sử dụng các công thức sau:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm nguyên hàm của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Quảng cáo

Ví dụ 2. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 3. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 4. Nguyên hàm của hàm số: Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Dạng 1.4. Hàm lượng giác

1. Phương pháp giải

Để tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác ta cần sử dụng các công thức sau:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ngoài ra, ta cần sử dụng các tính chất của nguyên hàm; các công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng, công thức hạ bậc...

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nguyên hàm của hàm số f(x) = 4cos4x là

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 2. Tính Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay, kết quả là:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 3. Tính Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay, kết quả là:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 4. Một nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx . cosxlà:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: D

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 5. Một nguyên hàm của hàm số f(x)= cos5x. cosx là:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Dạng 1.5. Hàm số mũ, logarit

1. Phương pháp giải

Để tìm nguyên hàm của các hàm số mũ ta cần sử dụng các công thức sau:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ngoài ra, ta còn sử dụng tính chất của nguyên hàm, tính chất của lũy thừa, hàm số mũ.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 2. Nguyên hàm của hàm số f(x) = ex.( 2 − e−x ) là

A. 2ex + x + C.     B. ex + e−x + C.    

C. 2ex − x+ C.     D. 2ex + 2x + C.

Lời giải:

Đáp án: C

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 3. Nguyên hàm của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 4. Tính Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay, kết quả là:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Ví dụ 5. Kết quả nào sai trong các kết quả sau:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta xét các phương án:

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm của các hàm số cơ bản cực hay

Vậy phương án A sai.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên