Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Bài viết Phương pháp tính nguyên hàm từng phần với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Phương pháp tính nguyên hàm từng phần.

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Dạng 3.1. Nguyên hàm có dạng: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay trong đó P(x)là đa thức

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Đặt

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 2. Một nguyên hàm của hàm số: f(x) = xsin√(1 + x2) là:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

* Xét: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Dùng phương pháp đổi biến: đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

ta được Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

* Dùng phương pháp nguyên hàm từng phần để tính (*):

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ta được

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 3. Tìm nguyên hàm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: D

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt x − 1 = u => dx = du.

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Khi đó

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay
Quảng cáo

Ví dụ 4. Tìm nguyên hàm của hàm số: y = 2(x − 2) .sin2x

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có: 2(x − 2).sin2x = (x − 2).(1 − cos2x) vì (cos2x= 1 − 2sin2x)

Do đó,

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra,

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 5. Tính Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: D

Đặt t = √x => t2 = x => 2tdt = dx. Ta được Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Do đó,

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Dạng 3.2. Nguyên hàm có dạng Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Trong đó P(x) là đa thức

1. Phương pháp giải

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Dùng phương pháp từng phần:

Đặt:Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay
Quảng cáo

Ví dụ 2. Một nguyên hàm của hàm số y = 2x.(ex − 1) là:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 3. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = (x2 − 1)ex

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

ĐặtPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy raPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

ĐặtPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 4. TìmPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta có:

Đặt u = 3x2 − x + 1 và dv = exdx

=> du = (6x − 1)dx và v = ex. Do đó:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt u1 = 6x − 1 và dv1 = exdx ta có du1 = 6dx và v1 = ex. Do đó:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Từ đó suy ra:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 5. TìmPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

ĐặtPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Dạng 3.3. Nguyên hàm có dạng: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay trong đó P(x) là đa thức

1. Phương pháp giải

ĐặtPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

VậyPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Quảng cáo

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chọn câu khẳng định sai?

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

* Xét phương án A:

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Do đó phương án A sai .

Ví dụ 2. Một nguyên hàm của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay là:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 3. Nguyên hàm của hàm số y= x.lnx là

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Theo phương pháp nguyên hàm từng phần ta có

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 4. Nguyên hàm của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 5. Nguyên hàm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Dạng 3.4. Nguyên hàm có dạng: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

1. Phương pháp giải

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hayPhương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Bằng phương pháp tương tự ta tính được Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay sau đó thay vào I.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ta có: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

* Ta tính Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra,

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Thay (2) vào (1) ta được:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 2. Tìm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ta có: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

* Ta tính Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra,

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Thay (2) vào (1) ta được:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 3. Tính Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

* Ta tìm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra,

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Trong đó, Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ta có: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Thay (3) vào (2) ta được:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Thay vào (1) ta được:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Dạng 3.5. Các dạng khác

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho F(x) = (x − 1).ex là một nguyên hàm của hàm số f(x). e2x. Tìm nguyên hàm của hàm số f’(x). e2x.

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: C

Cách 1: Sử dụng tính chất của nguyên hàm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Từ giả thiết, ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách 2: Sử dụng công thức nguyên hàm từng phần.

Ta có:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Từ giả thiết: Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 2. Cho F(x)= x2 là một nguyên hàm của hàm số f(x).e2x. Tìm nguyên hàm của hàm số f’(x). e2x?

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: D

Cách 1: Sử dụng tính chất của nguyên hàm Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Từ giả thiết, ta có

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Suy ra

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Cách 2: Sử dụng công thức nguyên hàm từng phần.

Ta có

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Từ giả thiết:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Vậy Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 3. Cho Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay là một nguyên hàm của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay. Tìm nguyên hàm của hàm số f’(x). lnx

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Từ giả thiết

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Đặt

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 4. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay . Biết F(1) = 0. Vậy F(x) bằng:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Mà F(1)= 0 nên Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Ví dụ 5. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = x + ln(x + 1) . Biết F(0) = 1, vậy F(x) bằng:

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Lại có F(0) = 1 => C = 1

Vậy

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần cực hay

Bài giảng: Cách làm bài tập nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm của hàm số cực nhanh - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên