Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 10 có đáp án, cực hayTop 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 10 có đáp án, cực hay

Để học tốt Địa Lí lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 10 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 10 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: ( 0.5 điểm) Sự hạn chế của các tài nguyên thiên nhiên được thể hiện rõ nhất là loại tài nguyên nào?

A. Tài nguyên đất

B. Tài nguyên khoảng sản

C. Tài nguyên lâm sản

D. Tài nguyên thủy sản

Câu 2: (0,5 điểm) Con người soonga và phát triển trên Trái Đất được sự tác động của môi trường nào sau đây?

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường xã hội

C. Môi trường nhân tạo

D. Các ý trên đều đúng

Câu 3: (0,5 điểm) Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người. Đó là môi trường nào?

A. Môi trường xã hội

B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường tự nhiên

D. Các ý trên đều đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Chức năng nào sau đây là của môi trường địa lí?

A. Là không gian sống của con người.

B. Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên

C. Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra

D. Các ý trên đúng

Câu 5: (0,5 điểm) Sự phát triển của môi trường xã hội bao giời cũng diễn ra chậm hơn sự phát triển của môi trường tự nhiên

A. Đúng      B. Sai

Câu 6: (0,5 điểm) Ý nào không đúng khi sự phát triển của xã hội loài người sẽ dẫn đến môi trường như thế nào?

A. Là cân bằng môi trường sinh thái

B. Nâng cao chất lượng môi trường

C. Làm suy thoái chất lượng môi trường

D. Ý B và C đúng

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu ba chức năng cơ bản của môi trường địa lí

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D B D B A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

- Môi trường của con người chính là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trưc tiếp đến sự tồn tại và phát triển của con người.

- Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo có sự khác nhau là:

+ Môi trường tự nhiên:

● Xuất hiện sớm trên bề mắt Trái Đất

● Không phụ thuộc vào con người

● Phát triển theo quy luật của tự nhiên

+ Môi trường nhân tạo:

● Là kết quả lao động của con người tạo ra

● Tồn tại hoàn toàn tùy thuộc vào con ngừơi

● Nếu không có sự chăm sóc của con người thì môi trường nhân tạo bị hủy hoại

Câu 2: (3 điểm) Ba chức năng chính của môi trường địa lí:

- Là không gian sống của con người

- Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên

- Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 10 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây là sai lầm của quan điểm duy vật địa lí?

A. Môi trường tự nhiên có vai trò quyết định nhất đến sự phát triển của xã hội.

B. Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng đối với xã hội loài người

C. Phương thức sản xuất quyết đinh sự phát triển của xã hội loài người.

D. Sự phát triển của công nghệ quyết định sự phát triển của xã hội

Câu 2: (0,5 điểm) Nhân tố nào sau đây quyết định nhất đến sự phát triển của xã hộ loài người?

A. Các loại khoáng sản phong phú

B. Sự thuận lợi của khí hậu thời tiết

C. Phương thức sản xuất

D. Các ý trên đúng

Câu 3: (0,5 điểm) Để giải quyết các vấn đề về môi trường các nước phải có nỗ lực lớn sau:

A. Về chính trị.

B. Về kinh tế và khoa học kĩ thuật.

C. Về hậu quả con người tác động đến môi trường

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Quan hệ xã hội trong sản xuất, trong giao tiếp, trong phân phối, đó là đặc điểm của môi trường nào?

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường xã hội

C. Môi trường nhân tạo

D. Tất cả các môi trường trên

Câu 5: (0,5 điểm) Các nước và khu vực nào phát ra khí thải gây ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới hiện nay?

A. Hoa Kì, Anh, CHLB Đức

B. Ấn Độ,Trung Quốc, LB Nga

C. EU, Hoa Kì, Nhật Bản

D. Hoa Kì, Ca-na-đa,Mê-hi-cô

Câu 6: (0,5 điểm) Đại hội đồng Liên hiệp quốc quyết đinh chọn “ngày môi trường thế giới” là ngày nào?

A. Ngày 5 tháng 6 hàng năm

B. Ngày 6 tháng 5 hàng năm

C. Ngày 6 tháng 7 hàng năm

D. Ngày 7 tháng 6 hàng năm

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Hãy giải thích quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết đinh nhất sự phát triển của xã hội và loài người là sai lầm.

Câu 2: (3 điểm)Tại sao chúng ta phải bảo vệ môi trường?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D B C A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Giải thích quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định nhất sự phát triển của xã hội loài người là sai lầm.

- Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng (thuận lợi hoặc khó khăn) nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hôi.

- Bởi vì:

+ Sự phát triển của môi trường tự nhiên luôn diễn ra chậm

+ Trong khi sự phát triển của xã hội loài người luôn diễn ra nhanh

- Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người chính là:

+ Phương thức sản xuất

+ Quan hệ sản xuất

Câu 2: (3 điểm)Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì:

- Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là không khí và nguồn nươcs

- Trong khai thác, sản xuất(nhất là sản xuất công nghiệp) con người đã loại bỏ các chất phế thải khác nhau, làm cho môi trường bị ô nhiễm.

- Vì vậy muốn tồn tại và phát triển chúng ta cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 10 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Nước nào phát thải lớn nhất các loại khí gây hiệu ứng nhà kính?

A. Hoa Kì      B. Nhật Bản

C. CHLB Đức      D. Ca-na-đa

Câu 2: (0,5 điểm) Tài nguyên đất, khoáng sản, nước, khí hậu, sinh vât trong phân loại thì theo cách nào?

A. Theo công dụng kinh tế

B. Theo thuộc tính tự nhiên

C. Theo khả năng có thể bị hao kiệt

D. Các ý trên sai

Câu 3: (0,5 điểm) Các loại khoáng sản đang được khai thác để sử dụng trong công nghiệp là loại tài nguyên nào?

A. Tài nguyên không phục hồi lại được

B. Tài nguyên phục hồi lại được

C. Tài nguyên vô tận

D. Tất cả đểu đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Phân loại tài nguyên theo công dụng kinh tế thì có loại tài nguyên nào?

A. Tài nguyên nông nghiệp

B. tài nguyên công nghiêp

C. Tài nguyên du lịch

D. Các ý trên đúng

Câu 5: (0,5 điểm) Năng lượng mặt trời, không khí, nước,… là loại tài nguyên không bị hao kiệt?

A. Đúng      B. Sai

Câu 6: (0,5 điểm) Ở các nước nhiệt đới còn phổ biến tình trạng phá rừng để lấy đất canh tác. Điều đó là thể hiện:

A. Nền nông nghiệp quảng canh năng suất thấp

B. Thiếu đất sản xuất

C. Nền nông nghiệp thâm canh

D. Các ý trên đúng

Câu hỏi tự luận

Câu1: (4 điểm) Thế nào là sự phát triển bền vững?

Câu 2: (3 điểm) Nguyên nhân nào làm thủng tầng ô dôn?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B A D A A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Sự phát triển bền vững là:

- Các vấn đề đều bắt nguồn từ sự phát triển.

- Con người và các loại sinh vật khác, trong quá trình tồn tại luôn có sự phát triển.

- Để giải quyết sự mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển là phải chấp nhận sự phát triển, nhưng phải làm sao cho sự phát triển khong tác động tiêu cực đến môi trường, đó chính là sự phát triển bền vững.

Câu 2: (3 điểm) Nguyên nhân làm thủng tầng ô dôn

- Trong tầng bình lưu, ở độ cao khoảng 25km có một lớp không khí giàu khí ô dôn (O3) gọi là tầng ô dôn có vai trò bảo vệ sự sống trên trái đất.

- Trong sản xuất công nghiệp, giao thông, thải vào bầu khí quyển các chất khí nhất là CFC là loại khí gây thủng tầng ô dôn.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 10 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: ( 0,5 điểm) Mục tiêu nào sau đây của sự phát triển bền vững mà loài người đang hướng đến?

A. Đảm bảo vật chất ngày càng cao

B. Sự phát triển về tinh thần

C. Sống trong môi trường lành mạnh

D. Các ý trên đúng

Câu 2: (0,5 điểm) Nguồn gốc nào sau đây gây ra ô nhiễm môi trường?

A. Do con người gây ra

B. Do tự nhiên

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Câu 3: (0,5 điểm) Gây nên ô nhiễm môi trường xuất phát từ nguồn gốc tự nhiên là do hiện tượng nào chủ yếu?

A. Do động đất, bão lụt

B. Do núi lửa, song thần

C. Do cháy rừng

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Hiện tượng hiệu ứng nhà kính sẽ gây ra hậu quả gì trên bề mắt Trái Đất?

A. Nhiệt độ trung bình bề mặt Trái Đất tăng

B. Biễn tiến

C. Khí hậu, thời tiết trên Trái Đất biểu hiện theo chiều hướng xấu

D. Các ý trên đúng

Câu 5: (0,5 điểm) Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính mà loài người gây nên ô nhiềm môi trường?

A. Các chất thải sinh hoạt con người

B. Do sản xuất công nghiệp

C. Do sản xuất nông nghiệp

D. Do sử dụng các nguồn năng lượng

Câu 6: (0,5 điểm) Ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn, quá trình hoang mạc hóa phát triển là do:

A. Do phát quang rừng làm đồng cỏ

B. Do chăn tha gia súc quá mức

C. Nền sản xuất nông nghiệp phiến diện

D. Các ý trên đúng

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) tại sao việc giaỉ quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của quốc gia và toàn thể nhân loại?

Câu 2: (3 điểm) Giáo dục có vai trò như thế nào trong việc giải quyết vấn đề môi trường và phát triển bền vững

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C D D D D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể nhân loại vì:

- Giải quyết vấn đề môi trường và những hậu quả của con người tác động đến môi trường không hợp lí

- Quy luật về sự tuần hoàn của vật chất và năng lượng trong lớp vỏ địa lí liên quan toàn cầu

- Môi trường không thể chia cắt được nên có thể gây ra phản ứng dây chuyền, vì vậy giải quyết những vấn đề môi trường phải có nỗ lực chung của các quốc gia về chính trị, kinh tế và khoa học – kĩ thuật

Câu 2: (3 điểm) Giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề về môi trường và phát triển bền vững là vì:

- Giáo dục tác động đến từng thành viên trong xã hội về sự cần thiết của môi trường

- Giáo dục làm cho con ngừoi thay đổi những kiến thức, ý thức tốt hơn về môi trường

- Giáo dục giúp cho con người thay đổi các hành vi trong mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất nhằm giải quyết những vấn đề về môi trường và sự phát triển bền vững.

Xem thêm đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên