Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 9 có đáp án, cực hayTop 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 9 có đáp án, cực hay

Để học tốt Địa Lí lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 9 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 9 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Trong các ngành kinh tế thì ngành nào được coi là một khu vực có cơ cấu ngành phức tạp nhất?

A. Các ngành trong sản xuất nông nghiệp

B. Các ngành dịch vụ

C. Các ngành trong công nghiệp nhẹ

D. Công nghiệp thực phẩm

Câu 2: (0,5 điểm) Ở nhiều nước trên thế giới người ta chia các ngành dịch vụ thành mấy nhóm?

A. 2 nhóm      B. 3 nhóm

C. 4 nhóm      D. 5 nhóm

Câu 3: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự phát triển cơ cấu ngành dịch vụ?

A. Số dân và sức mua của dân cư

B. Tỉ lệ gia tăng dân số

C. Kết cấu theo độ tuổi, theo giới tính

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Các ngành dịch vụ tiêu dùng được phân bố và phát triển mạnh khi được gắn bó mật thiết với vùng nào?

A. Vùng phân bố dân cư

B. Vùng sản xuất nguyên liệu

C. Vùng công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Câu 5: (0,5 điểm) Ở nhiều nước trên thế giới, người ta chia các ngành dịch vụ ra thành những nhóm nào?

A. Nhóm dịch vụ kinh doanh

B. Nhóm dịch vụ tiêu dùng

C. Nhóm dịch vụ công cộng

D. Các ý trên đúng

Câu 6: (0,5 điểm) Các nước nào có tỉ trọng các ngành dịch vụ hàng năm trong cơ cấu GDP trên 60%?

A. Các nước đang phát triển

B. Các nước phát triển

C. Các nước công nghiệp mơí

D. Các nước phát triển và các nước công nghiệp mới.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Câu 2: (3 điểm)Nêu sự phân loại của ngành dịch vụ.

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánB B D A D B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Ý nghĩa các ngành dịch vụ:

- Các ngành dịch vụ có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển.

- Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước tạo thêm việc làm.

- Phát triển các ngành dịch vụ sẽ khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên.

- Phát triển các ngành dịch vụ có tác động nhiều mặt tới nền kinh tế và sự phát triển xã hội

Câu 2: (3 điểm) Phân loại các ngành dịch vụ:

Nhiều nước trên thế giới chia các ngành dịch vụ thành 3 nhóm: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công.

- Dịch vụ kinh doanh: giao thông, thông tin liên lạc, tài chính,…

- Dịch vụ tiêu dùng: buôn bán, du lịch, y tế, giáo dục,…

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động các đoàn thể…

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 9 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Số người hoạt động trong các ngành dịch vụ ở các nước phát triển khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. Từ 50 đến 55%

B. Từ 55 đến 60%

C. Trên 60%

D. Trên 70%

Câu 2: (0,5 điểm) Ở các nước đang phát triển tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ khoảng?

A. Khoảng 20%      B. Khoảng 25%

C. Khoảng 30%      D. Khoảng 40%

Câu 3: (0,5 điểm) Ở nhiều nước trên thế giới ngành nào được thường gọi là: “ngành công nghiệp không khói”?

A. Ngành sản xuất nông nghiệp

B. Ngành du lịch

C. Nuôi trồng thủy, hải sản

D. Các ý trên đều sai

Câu 4: (0,5 điểm) Trong GDP ở các nước đang phát triển thì tỉ trọng của các ngành dịch vụ chiếm khoảng:

A. Trên 25%

B. Trên 30%

C. Từ 35 đến 40%

D. Dưới 50%

Câu 5: (0,5 điểm) Ở nước ta tỉ lệ lao động trong các ngành dịch vụ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm lao động cả nước (2003)

A. Trên 23%      B. Trên 30%

C. Trên 35%      D. Trên 40%

Câu 6: (0,5 điểm) Trên thế giới các thành phố cực lớn, đồng thời cũng là các trung tâm dịch vụ lớn nhất là:

A. Si-ca-gô (Hoa Kì), Xin-ga-po, Xao-pao-lô(Bra-xin)

B. Niu-Iooc( Hoa Kì), Luân Đôn (Anh), Tô-ki-ô (Nhật Bản)

C. Oa-sinh-tơn (Hoa Kì), Pari (Pháp), Bruc-xem (Bi)

D. Mát-xcơ-va (Liên Bang Nga), Bắc Kinh (Trung Quốc)

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Tại sao các thành phố cực lớn, đồng thời cũng là các trung tâm dịch vụ lớn?

Câu 2: (3 điểm) Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánD C B B A B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Các thành phố cực lớn, đồng thời cũng là các trung tâm dịch vụ lớn, là do:

- Các thánh phố lớn là môi trường nhân tạo.Cần đáp ứng nhu cầu như: lương thực, thực phẩm, nguồn năng lượng, nước,… từ bên ngoài.

- Mức sống dân cư thành thị nhìn chung là cao

- Các thành phố lớn thường là các trung tâm chính rị của cả nước hoặc địa phương.

- Vì vậy, các ngành dịch vụ, kinh doanh tiêu dùng, dịch vụ công cộng cũng tập trung và phát triển mạnh

Câu 2: (3 điểm) Sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ tùy thuộc vào các nhân tố sau:

- Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động

- Quy mô cơ cấu dân số, sự phân bố dân cư.

- Phong tục tập quán, truyền thống văn hóa

- Thu nhập thực tế, mức sống dân cư

- Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, …

- Sự phát triển của cơ sở hạ tầng.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 9 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Giao thông vận tải là ngành dịch vụ nhưng có tính chất là ngành sản xuất đặc biệt, vì:

A. Có các loại hình giao thông

B. Tạo ra sản phẩm mới

C. Không tạo ra sản phẩm mới

D. Có cơ sở hạ tầng khá tốt

Câu 2: (0,5 điểm) Vùng nào sau đây nằm gần các đầu mối giao thông hoặc các tuyến vận tải chính?

A. Vùng đông dân cư

B. Vùng phân bố các ngành dịch vụ

C. Vùng tập trung các ngành sản xuất

D. Các ý trên đúng

Câu 3: (0,5 điểm) Phát triển các loại hình giao thông vận tải sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi yếu tố nào?

A. Thay đổi các cơ sở kinh tế

B. Thay đổi phân bố các điểm dân cư

C. Thay đổi phân bố sản xuất

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Số tấn hàng hóa và số hành khách được vận chuyển được gọi là:

A. Khối lượng vận chuyển

B. Khối lượng luân chuyển

C. Cự li vận chuyển trung bình

D. Khối lượng luân chuyển và vận chuyển

Câu 5: (0,5 điểm) Trong giao thông vận tải thì hành khách đươc tính bằng người/km và hàng hóa được tính bằng tấn/ km, thì gọi là:

A. Khối lượng vận chuyển

B. Khối lượng luân chuyển

C. Cự li vận chuyển trung bình

D. Các ý trên đúng

Câu 6: (0,5 điểm) Yếu tố nào được thể hiện tiêu chí của cự li vận chuyển trung bình?

A. Số hàng hóa và hành khách được tính bằng km

B. Tính bằng người/km, hàng hóa tấn/km

C. Số hành khách và số hàng hóa được vận chuyển.

D. Các ý trên sai

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải.

Câu 2: (3 điểm) Ngành giao thông vận tải có những đặc điểm gì?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánC D D A B A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Vai trò của ngành giao thông vận tải:

- Đảm bảo các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục và bình thường

- Là nhân tố quan trọng trong phân bố sản xuất, phân bố dân cư

- Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân

- Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa của các vùng núi xa xôi

- Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng

- Tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới

Câu 2: (3 điểm) Đặc điểm của ngành giao thông vận tải:

- Là ngành dịch vụ đồng thời có tính chất ngành sản xuất vật chất đặc biệt

- Không tạo ra sản phẩm mới

- Để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải hay dùng tiêu chí:

+ Khối lượng vận chuyển

+ Khối lượng luân chuyển

+ Cự li vận chuyển trung bình.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 9 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây để đánh giá chất lượng sản phẩm của ngành giao thông vận tải?

A. Sự an toàn cho hành khách, hàng hóa

B. Sự tiện nghi

C. Tốc độ chuyên chở

D. Các ý trên đúng

Câu 2: (0,5 điểm) Ảnh hưởng sâu sắc nhất tới hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải chính là:

A. Dạng địa hình

B. Khí hậu và thời tiết

C. Cơ sở hạ tầng của giao thông

D. Lực lượng lao động trong ngành giao thông

Câu 3: (0,5 điểm) Ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và các hoạt động giao thông vận tải là:

A. Sự tập trung dân cư

B. Sự phát triển các ngành kinh tế

C. Sự phân bố các ngành kinh tế

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Nước nào trên thế giới có hệ thống giao thông hiện đại nhất?

A. Hoa Kì

B. Nhật Bản

C. Liên Bang Nga

D. Đức

Câu 5: (0,5 điểm) Phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc thường sử dụng là:

A. Ô tô

B. Đường sắt

C. Lạc đà

D. Đường sông

Câu 6: (0,5 điểm) Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

A. Điều kiện tự nhiên

B. Điều kiện kinh tế- xã hội

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước?

Câu 2: (3 điểm) Hãy kể một số phương tiện giao thông đặc trưng ở vùng hoang mạc, vùng băng giá, các đảo quốc.

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánD B D A C C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi giao thông vận tải phải đi trước một bước, vì:

- Tạo điều kiện khai thác các thế mạnh ở miền núi như: khoáng sản, lâm sản,chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, thủy điện

- Thúc đẩy giao lưu các địa phương ở miền núi, giữa miền núi với đồng bằng

- Thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị ở miền núi

- Thu hút dân cư từ đồng bằng lên miền núi, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.

- Hình thành cơ cấu kinh tế miền núi, phát triển các dịch vụ

Câu 2: (3 điểm) Kể một số phương tiện giao thông đặc trưng ở vùng hoang mạc, vùng băng giá, các đảo quốc.

- Ở vùng băng giá gần cực Bắc: xe quẹt (thô sơ) và các phương tiện hiện đại (tàu phá băng nguyên tử, trực thăng,..)

- Ở vùng hoang mạc: lạc đà(thô sơ) và các phương tiện hiện đại (xe ô tô, trực thăng)

- Ở các đảo quốc: Anh, Nhật Bản, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xia hàng hải có vai trò quan trọng.

Xem thêm đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên