Top 4 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 có đáp án, cực hay

Để học tốt Địa Lí lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 5 Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Theo thống kê năm 2005 thì dân số thế giới là bao nhiêu triệu người?

A. 6.477 triệu người

B. 6.747 triệu người.

C. 7.467 triệu người.

D. 4.677 triệu người.

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay trên thế giới thì bao nhiêu quốc gia có số dân trên 100 triệu người?

A. 10 quốc gia

B. 11 quốc gia

C. 12 quốc gia

D. 13 quốc gia

Câu 3: (0,5 điểm) Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia có số dân hơn 100 triệu người nằm ở châu lục nào?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Á và châu Âu

D. Châu Mĩ

Câu 4: (0,5 điểm) Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu?

A. 126 triệu người

B. 132 triệu người

C. 136 triệu người

D. 140 triệu người

Câu 5: (0,5 điểm) Động lực chính làm tăng dân số thế giới là động lực nào?

A. Gia tăng cơ học

B. Gia tăng tự nhiên

C. Ý A và B sai

D. Ý A và B đúng

Câu 6: (0,5 điểm) Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người. Tí suất tử thô là 9‰. Vậy số người chết là bao nhiêu?

A. 52,4 triệu người

B. 56,4 triệu người

C. 58,2 triệu người

D. 62,4 triệu người

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không đổi trong thời kì 1995-2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả dân số Ấn Độ theo mẫu sau đây:

Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10

Câu 2: (3 điểm) Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học.

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánA A B C B C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

* Cách tính dân số Ấn Độ

   + Năm 1998: Dân số 975 triệu= 100%

   + Tính tỉ suất gia tăng tự nhiên: 2%= (2×975)/100 = 19,5 triệu người

   + Lấy dân số từng năm trừ hoặc cộng với tí suất gia tăng tự nhiên

   - Sau năm 1998 thì cộng cho: 19,5 triệu người.

   - Trước năm 1998 thì trừ cho: 19,5 triệu người

* Điền kết quả dân số Ấn Độ vào bảng, ta được:

Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10

Câu 2: (3 điểm) Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ học.

   -Gia tăng dân số tự nhiên: Là sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết đinh là sinh đẻ và tử vong.

Công thức tính: Tg = S –T

S: tỉ suất sinh thô

T: tỉ suất tử thô

   -Gia tăng cơ học: Bao gồm hai bộ phận xuất cư và nhập cư, sự chênh lệch giữa người xuất cư và nhập cư gọi là gia tăng cơ học.

Công thức tính: G = (N – X) / Dtb

+N: Là số người xuất cư trong năm

+X: Số người nhập cư trong năm.

   +Dtb: Dân số trung bình năm

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 5 Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Thế giới dân số năm 2005: 21‰ - 9‰ = 12‰. Vậy 12‰ là gì?

A. Tỉ suất sinh thô

B. Tỉ suất tử thô

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

D. Ý A và B đúng

Câu 2: (0,5 điểm) Gia tăng cơ học được thể hiện yếu tố nào sau đây?

A. Tăng dân số thế giới

B. Tăng dân số khu vực này

C. Giảm dân số khu vực khác

D. Ý B và C đúng.

Câu 3: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây tác động đến tỉ suất sinh?

A. Tự nhiên – sinh học

B. Phong tục tập quán,tâm lí xã hội

C. Sự phát triển kinh tế - xã hội

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Nhìn chung tỉ suất tử thô của dân số thế giới là:

A. Trung bình      B. Giảm

C. Tăng      D. Tăng nhanh

Câu 5: (0,5 điểm) Dân số thế giới năm 2005 là 6.477 triệu người,tỉ suất sinh thô là 21‰, tỉ suất tử thô 9‰. Vậy dân số tăng bao nhiêu?

A. 67,6 triệu người

B. 76,7 triệu người

C. 77,8 triệu người

D. 78,7 triệu người

Câu 6: (0,5 điểm) Năm 2005 thế giới có 11 quốc gia với dân số mỗi nước vượt quá 100 triệu người, chiếm bao nhiêu % dân số thế giới?

A. Chiếm 51%      B. Chiếm 57%

C. Chiếm 61%      D. Tất cả sai

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Tỉ suất tử thô của dân số thế giới chịu tác động của những nhân tố nào?

Câu 2: (3 điểm) Phân tích tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng dân số?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánC D D BC C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

Tỉ suất tử thô của dân số thế giới tác động của những nhân tố nào sau dây:

   - Mức sống dân cư.

   - Trình độ y tế, vệ sinh phòng bệnh

   - Môi trường sống của con người.

   - Cơ cấu dân số( nhất là cơ cấu độ tuổi).

   - Chiến tranh và các tệ nạn xã hội.

Câu 2: (3 điểm)

Phân tích tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng dân số

   - Tỉ suất gia tăng dân số là so sánh dân số của hai thời kì gồm gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.

   - Trên phạm vi toàn thế giới tốc độ gia tăng dân số chủ yếu phụ thuộc gia tăng tự nhiên.

   - Trong từng nước, từng vùng, tốc độ gia tăng dân số phụ thuộc vào gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 5 Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Loại cơ cấu dân số nào chủ yếu được sử dụng nhiều trong dân số cơ học?

A. Cơ cấu theo độ tuổi và giới tính.

B. Cơ cấu theo lao động

C. Cơ cấu theo trình độ văn hóa

D. Các ý trên đúng

Câu 2: (0,5 điểm) Cơ cấu dân số gồm có cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội

A. Đúng      B. Sai

Câu 3: (0,5 điểm) Cơ cấu dân số theo tuổi có ý nghĩa gì sau đây?

A. Tổng hợp tình hình sinh, tử

B. Tuổi thọ, khả năng phát triển dân số

C. Nguồn lao động của một quốc gia

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người trong đó nam là: 40,33 triệu người. Vậy tỉ số giới tính nam là bao nhiêu trên 100 nữ?

A. 95,6      B. 96,6

C. 97,3      D. 97,8

Câu 5: (0,5 điểm) Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người. Trong đó nam là 40,33 triệu người. Vậy tỉ lệ nam trong tổng số dân là bao nhiêu?

A. 47,13%      B. 48,25%

C. 49,14%      D. 49,32%

Câu 6: (0,5 điểm) Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những nào sau đây?

A. Người có việc làm ổn định

B. Người có việc làm tạm thời

C. Người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

D. Các ý trên đúng

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Nêu các loại cơ cấu dân số chủ yếu và ý nghĩa của từng loại.

Câu 2: (3 điểm) Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là quan trọng trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của một quốc gia?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánD A D B C D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

Có bốn loại cơ cấu dân số chủ yếu và ý nghĩa là:

   - Theo giới:

   +Yếu tố sinh học, xã hội vị thế

   +Vai trò, quyền lợi, trách nhiệm, giữa nam và nữ.

   - Theo tuổi:

   +Tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ.

   +Khả năng phát triển dân số

   +Nguồn lao động của một quốc gia.

   - Theo lao động:

   +Phân bố lao động theo các khu vực kinh tế.

   +Tạo thêm việc làm cho người lao động.

   - Theo trình độ văn hóa:

   +Đánh giá chất lượng cuộc sống.

   +Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Câu 2: (3 điểm)

Trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia, vì:

   - Sự phát triển kinh tế - xã hội một quốc gia tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

   - Trong cơ cấu dân số thì cơ cấu theo giới và theo độ tuổi là quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia vì:

   +Cơ cấu dân số theo giới: không chỉ chú ý yếu tố sinh học, mà còn quan tâm khía cạnh xã hội như: vị thế, vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của nam và nữ

   +Cơ cấu dân số theo độ tuổi: tổng hợp được tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số, nguồn lao động của một quốc gia.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 5 Học kì 1

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Công thức nào sau đây để tính mật độ dân số trung bình.

A. M= D/S      B. M= S/D

C. M= S×D      D. M= S+D

( S : số dân, D: diện tích)

Câu 2: (0,5 điểm) Đặc điểm nào sau đây là cơ bản của phân bố dân cư?

A. Phân bố dân cư không đều trong không gian.

B. Phân bố dân cư không đều theo thời gian.

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Câu 3: (0,5 điểm) Nguyên nhân nào sau đây quyết định nhất đến phân bố dân cư?

A. Điều kiện tự nhiên

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ

C. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất kinh tế.

D. Chuyển cư

Câu 4: (0,5 điểm) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, hình thức quần cư nông thôn ngày nay có sự thay đổi nào sau đây?

A. Thay đổi về chức năng

B. Thay đổi về cấu trúc

C. Thay đổi về hướng phát triển

D. Các ý trên đúng

Câu 5: (0,5 điểm) Diện tích các châu lục trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?

A. 125,6 triệu km2

B. 135,6 triệu km2

C. 152,6 triệu km2

D. 153,6 triệu km2

Câu 6: (0,5 điểm) Theo thống kê năm 2005 thì mật độ dân số trung bình thế giới là:

A. 38 người/km2

B. 48 người/km2

C. 83 người/km2

D. 58 người/km2

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố đó?

Câu 2: (3 điểm) Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại quần cư thành thị và nông thôn ( về đặc điểm, về chức năng).

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánB C C D B B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

   - Phân bố dân cư trên thế giới hiện nay có những đặc điểm sau:

   +Phân bố dân cư không đều trong không gian

   +Biến động về phân bố dân cư theo thời gian

   - Có những nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư là:

   +Phân bố dân cư là hiện tượng xã hội có tính qui luật do tác động các nhân tố.

   +Cụ thể:

• Sự phát triển của lực lượng sản xuất.

• Tính chất của nền kinh tế.

• Điều kiện tự nhiên.

• Lịch sử khai thác lãnh thổ.

• Chuyển cư,….

Câu 2: (3 điểm)

Loại hìnhQuần cư nông thônQuần cư thành thị
Đặc điểm- Xuất hiện sớm, phân tán trong không gian.

- Hoạt động nông nghiệp là chủ yếu.

- Phát triển từ các điểm quần cư nông thôn.

;- Tập trung dân cư với mật độ cao.

-Hoạt động phi nông nghiệp là chủ yếu.

Chức năng- Nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuổi, rừng.

- Phi nông nghiệp: tiểu thủ công nghiệp.

- Hỗn hợp: nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

- Công nghiệp

- Du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông.

- Trung tâm kinh tế hành chính – chính trị, văn hóa, thương mại – dịch vụ.

Xem thêm đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học