Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 7 có đáp án, cực hayTop 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 7 có đáp án, cực hay

Để học tốt Địa Lí lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Chương 7 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 7 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Trên thế giới hiện nay số lao động tham gia hoạt động nông nghiệp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. Trên 30%       B. Trên 35%

C. Trên 40%      D. Trên 47%

Câu 2: (0,5 điểm) Tất cả các nền văn minh Cổ đại đều xuất phát từ nền văn minh nào?

A. Nền văn minnh khảo cổ

B. Nền văn minh nông nghiệp

C. Nền văn minh công nghiệp

D. Nền văn minh khảo cổ và nông nghiệp

Câu 3: (0,5 điểm) Đặc điểm quan trọng nào sau đây để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp?

A. Máy móc      B. Đất trồng

C. Khí hậu      D. Nguồn nước

Câu 4: (0,5 điểm) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào

A. Đất trồng

B. Cây trồng và vật nuôi

C. Địa hình

D. Ý A và B

Câu 5 (0,5 điểm) Cây trồng và vật nuôi chỉ có thế tồn tại và phát triển cần có yếu tood tự nhiên nào?

A. Nhiệt độ, ánh sang

B. Nước, không khí

C. Dinh dưỡng

D. Các ý trên

Câu 6: (0,5 điểm) Ở Việt Nam, năm 2005 lao động nông nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. Chiếm 48%      B. Chiếm 54%

C. Chiếm 58%      D. Chiếm 70%

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò của nền nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Câu 2: (3 điểm) Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánC B B B D C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: ( 4 điểm)

Nông nghiệp có những vai trò sau:

   - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

   - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

   - Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, tăng nguồn thu ngoại tệ.

   - Tận dụng tự nhiên và nguồn lao động

   - Nông nghiệp luôn có vai trò quan trọng trong sự phét triển của xã hội loài người( không có ngành nào thay thế được).

Câu 2: (3 điểm)

*Sản xuất nông nghiệp có các đặc điểm sau:

   - Đất trông là tư liệu sản xuất không thể thay thế được.

   - Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi.

   - Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

   - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

   - Trong nên kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

*Theo em đặc điểm quan trọng nhất là:

Đất trồng là tư liệu sản xuất khoogn thể thay thế được.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 7 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Sự tiến bộ khoa học- kỹ thuật trong nông nghiệp được thể hiện ở các yếu tố nào sau đây?

A. Cơ giới hóa, thủy lợi hóa

B. Hóa học hóa

C. Cách mạng Xanh và công nghệ sinh học

D. Các ý trên

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay tỉ lệ đất nông nghiệp so với đất tự nhiên trên thế giới chiếm bao nhiêu %?

A. 8%      B. 10%

C. 12%      D. 17%

Câu 3: (0,5 điểm) Trong lịch sử phát triển nông nghiệp có các hình thức sử sụng đất nào?

A. Thâm canh và xen canh

B. Quảng canh và thâm canh

C. Xen canh và quảng canh

D. Các ý trên đúng

Câu 4: (0,5 điểm) Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rộng diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?

A. Quảng canh

B. Xen canh

C. Thâm anh

D. Xen canh và thâm canh

Câu 5: (0,5 điểm) Hình thức nào được thể hiện trong hình thức sản xuất trang trại?

A. Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao

B. Là hình thức cao nhất của tổ chức lanh thổ nông nghiệp

C. Là hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp

D. Ý A và B đúng

Câu 6: (0,5 điểm) Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là đặc điểm của tổ chức ãnh thổ nông nghiệp nào sau đây?

A. Trang trại

B. Thể tổng hợp nông nghiệp

C. Vùng nông nghiệp

D. Nông trường quốc doanh

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp.

Câu 2: (3 điểm) Các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bổ nông nghiệp?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánD C B A C C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

Đặc điểm của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp như sau:

Trang trại Thể tổng hợp nông nghiệpVùng nông nghiệp

- Gần với quá trình công nghiệp hóa

- Quy mô đất đai tương đối lớn

- Chuyên môn hóa và thâm canh

- Sử dụng có hiệu quả nhất vị trí địa lý, các điều kiện sản xuất

- Quy mô đất đai lớn

- Có liên kết giữa xí nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ

- Phân bố hợp lý và chuyên môn hóa đúng đắn

- Quy mô đất đai rất lớn

- Tương đối đồng nhất về tự nhiên, kinh tế- xã hội, hình thành các vùng chuyên môn hóa về nông nghiệp

Câu 2: (3 điểm)

Các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp là:

   - Dân cư và nguồn lao động:

   + Vừa sản xuất vừa tiêu thụ sản phẩm

   + Truyền thống sản xuất, tập quán… có ảnh hưởng đến phát triển và phân bố cây trồng, vật nuôi.

   - Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến phát triển và các hình thức sản xuất nông nghiệp

   - Tiến bộ khoa học- kỹ thuật:

   + Có thể tang sản lượng, chất lượng, năng suất

   + Hạn chế những khó khan của tự nhiên.

   - Thị trường: tác động to lớn đến sản xuất nông nghiệp, về giá cả…

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 7 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Ba loại cây lương thực chủ yếu trên thế giới là loại cây lương thực nào?

A. Lúa gạo, cao lương, kê

B. Lúa gạo, lúa mì, ngô

C. Lúa mì, ngô, kê

D. Lúa mì, ngô, cao lương

Câu 2: (0,5 điểm) Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo      B. Ngô

C. Cao lương      D. Lúa mì

Câu 3: (0,5 điểm) Quốc gia nào sau đây sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới năm 2003?

A. Hoa Kỳ

B. Liên Bang Nga

C. Trung Quốc

D. Braxin

Câu 4: (0,5 điểm) Năm 2003 sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới là châu lục nào sau đây?

A. Châu Mĩ

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Câu 5: (0,5 điểm) Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô       B. Lúa mì

C. Lúa gạo      D. Cao lương

Câu 6: (0,5 điểm) Hiện nay quốc gia nào xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới?

A. Hoa Kì      B. Việt Nam

C. Braxin      D. Thái Lan

Câu hỏi tự luận

Câu 1: ( 4 điểm) hãy nêu đặc điểm sinh thái, phân bố của lúa gạo, lúa mì, ngô.

Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò của ngành trồng trọt.

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánB A C B C D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Nêu đặc điểm sinh thái, phân bố của lúa gạo, lúa mì, ngô.

   - Lúa gạo:

   +Thích hợp khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước.

   +Phân bố chủ yếu ở miền nhiệt đới nhất là vùng châu Á gió mùa.

   - Lúa mì:

   + Ưa khí hậu ẩm, khô, thời kì đầu sinh trưởng cần nhiệt độ thấp

   + Phân bố chủ yếu miền ôn đới và cận nhiệt

   - Ngô:

   + Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước

   + Phân bố chủ yếu miền nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới nóng.

Câu 2: (3 điểm)

Trồng trọt là nền tảng của sản xuất nông nghiệp có vai trò là:

   - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

   - Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến

   - Cơ sở phát triển chăn nuôi

   - Nguồn xuất khẩu có giá trị

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 7 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) HIện nay trên thế giới ngô đươc trồng nhiều nhất ở quốc gia nào?

A. Ở Trung Quốc

B. Ở Hoa Kỳ

C. Ở Liên Bang Nga

D. Ở Braxin

Câu 2: (0,5 điểm) Lúa mì được phân bố nhiều nhất ở miền nào trên thế giới?

A. Miền ôn đới và cận nhiệt đới

B. Miền nhiệt đới

C. Miền ôn đới nóng

D. Miền nhiệt đới và cận nhiệt

Câu 3: (0,5 điểm) Trên thế giới lúa mì được dung làm lương thưc chủ yếu ở châu lục nào?

A. Châu Á và châu Phi

B. Châu Âu và châu Mĩ

C. Châu Mĩ và châu Phi

D. Châu Âu và châu Đại Dương

Câu 4: (0,5 điểm) Các cây lương thực như đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây được trồng nhiều nhất ở miền nào?

A. Miền ôn đới

B. Miền nhiệt đới

C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt

D. Các ý trên đúng

Câu 5: (0,5 điểm) Các loại cây hoa màu như kê, cao lương, khoai lang được phân bố ở vùng nào?

A. Ôn đới và cận nhiệt

B. Nhiệt đới và cận nhiệt

C. Ôn đới và nhiệt đới

D. Ôn đới nóng

Câu 6: (0,5 điểm) Ngô được phân bố chủ yếu ở miền khí hậu nào?

A. Miền nhiệt đới, nhất là châu Á gió mùa

B. Miền nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới nóng

C. Miền ôn đới và cận nhiệt

D. Miền nhiệt đới và ôn đới

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò cây lương thực

Câu 2: (3 điểm) Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánB A B A B B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

Vai trò của cây lương thực:

   - Nguồn cung cấp tinh bột và các chất dinh dưỡng cho người và gia súc.

   - Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thưc, thực phẩm

   - Hàng xuất khẩu có giá trị.

   - Phát triển cây lương thực nhằm tận dụng tự nhiên và lực lượng lao động.

   - Dự trữ lương thực quốc gia

Câu 2: (3 điểm)

Vì nhiều nước đang phát triển có đặc điểm chung:

   - Số dân đông và tăng rất nhanh.

   - Cần phát triển nông nghiệp đê bảo đảm lương thực, thực phẩm cho dân cư.

   - Hoạt động nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của đa số dân cư.

   - Phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.

Xem thêm đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên