Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án (Đề 4)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Trong các bộ mã dưới đây, bộ nào không hỗ trợ gõ tiếng Việt?

Quảng cáo

A. TCVN3    B. UNICODE     C. ASCII     D. VNI WINDOWS

Câu 2 Hãy cho biết tổng số tờ giấy (mỗi tờ giấy được in 2 mặt)được in ra trong hộp thoại sau:

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án (Đề 4)

A. 8       B. 6       C. 5       D. 4

Câu 3 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Tổ hợp phím Ctrl+P cho phép in ngay toàn bộ văn bản.

B. Tổ hợp phím Ctrl+P cho phép in văn bản với nhiều lựa chọn

C. Lệnh Print ... cho phép in ngay toàn bộ văn bản.

D. Tất cả đều sai

Câu 4 Hãy xác định câu nào dưới đây mô tả đúng về mạng cục bộ (LAN):

A. Ba máy tính và một máy in kết nối với nhau, có thể dùng chung máy in

B. Một máy tính ở Hà Nội và một máy tính ở Sài Gòn có thể trao đổi và sử dụng chung tài liệu.

C. 30 máy tính hoạt động độc lập tại phòng máy của trường.

D. Tất cả đều sai

Quảng cáo

Câu 5 Khi con trỏ chuột đang nằm tại vùng văn bản, nháy nút phải chuột có nghĩa là:

A.Không làm gì cả

B.Chọn đối tượng

C.Xóa đối tượng

D.Mở một bảng chọn tắt chứa các lệnh tác dụng lên đối tượng

Câu 6 Hãy chọn phát biếu đúng nhất trong các phát biểu sau:

A. Khi chưa có thư phản hồi, người gửi khẳng định được rằng người nhận chưa nhận được thư

B. HTTP là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.

C. Trình duyệt web không có chức năng hiển thị thông tin

D. Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về tệp gửi kèm

Câu 7 Chọn đáp án đúng nhất. Để tổ chức một mạng không dây cần phải có:

A. Phải có Hub, bộ định tuyến, các máy tính phải có vỉ mạng không dây, có giắc cắm

B. Phải có điểm truy cập WAP, các máy tính phải có vỉ mạng không dây, có giắc cắm

C. Phải có điểm truy cập WAP, các máy tính phải có vỉ mạng không dây

D. Phải có Hub, các máy tính phải có vỉ mạng không dây, có giắc cắm

Quảng cáo

Câu 8 Mô hình mạng ngang hàng là mô hình:

A. Mà máy khách đóng vai trò là máy phục vụ

B. Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ

C. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng

D. Không dùng chung một giao thức

Câu 9 Chọn phát biểu đúng. Về mặt địa lý, phân mạng thành 2 loại gồm:

A. LAN và WAN

B. WAN và mạng diện rộng

C. Khách chủ và ngang hàng

D. Mạng cục bộ và LAN

Câu 10 Chức năng nào sau đây không thuộc về hệ soạn thảo?

A. Căn lề cho văn bản

B. Định dạng kí tự

C. Thay đổi kiểu chữ

D. Quản lý hệ thống tệp

Câu 11 Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Card mạng       B. Hub       C. Modem       D. Webcam

Câu 12 Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau:

1.Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện gõ tổ hợp phím Ctrl + S

2.Muốn lưu văn bản với tên khác, ta chọn lệnh Save As

3.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + End đồng thời sẽ đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản.

A. 1, 3 đúng. 2 sai

B. 1, 2 đúng. 3 sai

C. 1, 2, 3 đúng

D. 1 đúng. 2, 3 sai

Câu 13 Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau:

1.Giao thức truyền tin siêu văn bản là HTTP

2.Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML

3.Giao thức truyền thông giữa các máy tính trong mạng Internet là TCP/IP

A. 1, 2 đúng. 3 sai

B. 1, 2, 3 đúng

C. 1 sai. 2, 3 đúng.

D. 1, 3 đúng. 2 sai

Câu 14 Để gõ chữ cái in hoa, thực hiện:

A. Nhấn giữ phím Tab rồi gõ phím tương ứng

B. Nhấn giữ phím Alt rồi gõ phím tương ứng.

C. Nhấn giữ phím Ctrl rồi gõ phím tương ứng ứng

D. Nhấn giữ phím Shift rồi gõ phím tương

Câu 15 Có 1 tập tin gồm 10 trang, để in văn bản trang thứ 5 ta thực hiện cách nào sau đây?

A. Ctrl + H, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

B. Ctrl + F, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

C. Ctrl + P, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

D. Ctrl + S, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

Câu 16 Mô hình khách chủ là mô hình:

A. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng

B. Mà máy chủ đóng vai trò là máy khách

C. Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ

D. Không dùng chung một giao thức

Câu 17 Khi thực hiện tìm kiếm như sau, những từ nào trong văn bản sẽ được tìm thấy:

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án (Đề 4)

A. Học, HỌC và học

B. Học

C. HỌC, Học

D. học

Câu 18 Để ngắt trang văn bản ta dùng lệnh nào sau đây?

A. Page Layout → Break... → Page break

B. Home →Break... → Page break

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter

D. Insert → Break... → Page break

Câu 19 Trang web nào sau đây không hỗ trợ máy tìm kiếm

A. www.bbc.com.uk

B. www.yahoo.com

C. www.bing.com

D. www.google.com

Câu 20 Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau:

1.Các tệp soạn thảo trong Word 2007 có đuôi ngầm định là .DOCX

2.Để mở văn bản đã có, thực hiện lệnh Open

3.Để xóa phần văn bản được chọn nhấn phím Delete

A. 1, 3 đúng. 2 sai

B. 1, 2 đúng. 3 sai

C. 1 sai. 2, 3 đúng

D. 1, 2, 3 đúng

Phần tự luận

Câu 1

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào mà ta quan tâm?

Câu 2

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách?

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A C B B A D D C C A D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A D C B D C C B A A D

Phần tự luận

Câu 1

-Máy tìm kiếm là một hệ thống cho phép tìm kiếm các thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. (0,5đ)

-Máy tìm kiếm chỉ tìm kiếm được với các thông tin ta quan tâm với các điều kiện sau: (1đ)

+ Thông tin đã được lưu trữ trên website nào đó trên mạng.

+ Máy tìm kiếm có quyền truy cập và có khả năng truy cập tới các website đó.

+ Yêu cầu của người dùng đủ chính xác để tìm kiếm thông tin.

-Máy tìm kiếm có thể tìm kiếm mọi thông tin mà ta quan tâm. Bởi vì dựa vào các điều kiện đã nêu ở trên thì chỉ một vài thông tin chưa đưa lên mạng, người sử dụng không thể tìm kiếm được những thông tin đó bằng các máy tìm kiếm được. (0,5đ)

Câu 2

+ Mô hình mạng:

-Mô hình ngang hàng: tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy đều có thể cung cấp trực tiếp tài nguyên của mình cho các máy khác, vừa có thể sử dụng trực tiếp tài nguyên của các máy khác trong mạng. (0,5đ)

-Mô hình khách chủ: một hoặc một vài máy sẽ được chọn để đảm nhận việc quản lí và cung cấp tài nguyên, được gọi là máy chủ (Server), các máy khác sử dụng tài nguyên này, được gọi là máy khách (Client). (0,5đ)

+ Phân biệt máy chủ và máy khách:

-Máy chủ là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách bằng cách điều khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích chung. (0,5đ)

-Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp. (0,5đ)

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-hoc-ki-2-tin-hoc-10.jsp

2005 - Toán Lý Hóa