Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề)

Với Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Toán 10.

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 10

1. Trắc nghiệm: 50% - 20 câu × 0,25 = 5 điểm.

2. Tự luận: 50% - 4 bài tổng 5 điểm.

Chủ đề/chuẩn KTKN

Cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

VD thấp

VD cao

Cộng

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

Biết tìm được tập nghiệm của bpt hoặc hệ bpt bậc nhất

1
1

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

Biết xét dấu nhị thức, hiểu được điểm thuộc miền nghiệm của hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

1

12

3. Tam thức bậc hai, bpt bậc hai

Biết được định lí dấu tam thức bậc hai, hiểu và tìm được tập nghiệm của bpt bậc hai một ẩn, vận dụng định lí dấu tam thức để tìm giá trị tham số thỏa điều kiện cho trước

1

1

1 TL 


1


1 TL

4. Thống kê

Biết được số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu

1
1

5. Góc và cung lượng giác

Biết được dấu của các giá trị lượng giác

1
1

6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt

Biết công thức lượng giác cơ bản, giá trị lượng giác của các cung(góc) liên quan đặc biệt và vận dụng được để tính giá trị biểu thức lượng giác

1

1


1

0,5 TL

0,5 TL

3 TN 

1 TL

7. Công thức lượng giác

Biết và hiểu được các công thức lượng giác

1

12

8. Phương trình đường thẳng

Biết các khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương và viết được phương trình đường thẳng khi biết một số yếu tố

1

1

1 TL

1

3 TN

1 TL

9. Phương trình đường tròn

Biết khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn và tìm được tâm, bán kính của đường tròn cho trước

1

1

1

1 TL

3 TN

1 TL

10. Phương trình Elip

Biết phương trình chính tắc  và hình dạng của Elip

1
1

Tổng

10 TN

6 TN

2 + 2,5 TL

2 + 1,5 TL

20 TN + 4 TL

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Câu 1: Biểu thức: A=cotπ2x.cotπ+x được rút gọn bằng:

A. – 1;

B. 1;

C. tan x;

D. cot x.

Câu 2: Cho tam giác ABC có b=7,  B^=300. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là:

A. 73;                        

B. 72;                           

C. 14;                          

D. 7.

Câu 3: Cho cox=2. Tính giá trị của biểu thức  A=sin2x+sinxcosx+1sin2xcos2x?

A. 4+2;                    

B.42;                 

C. 4+2;                 

D. 42.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình:  x2x2+4x+50 là:

A. 1;+;                 

B. ;                            

C. ;                          

D. \0.

Câu 5: Phương trình – 2mx + 6 = 0 vô nghiệm khi:

A. m = 2;

B. m = – 2;

C. m = 0;

D. m ≠ 0.

Câu 6: Phương trình x2+2mx+m2m+6=0  vô nghiệm khi:

A. m > 4;

B. m < 4;

C. m < 6;

D. m > 6.

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x+9x x>0 là:

A. – 6;

B. 9;

C. 0;

D. 6.

Câu 8: Cho a > 0 khi đó a+4a4. Dấu đẳng thức xảy ra khi

A. a = 2;

B. a = ± 2;

C. a = 4;

D. a = – 2.

Câu 9: Cho tan x = – 2. Tính giá trị của biểu thức A=2sinx+cosxsinx+cosx ?

A. 3;

B. – 4;

C. 4;

D. – 3.

Câu 10: Cho đường thẳng d:7x2y+10=0. Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là:

A. u=(7;2);               

B. u=(2;7);              

C. u=(7;2);                 

D. u=(2;7).

Câu 11: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M(– 2; 3) và có 1 vectơ chỉ phương u=(1;4) là:

A. x=2+ty=34t(t);                                  

B. x=14ty=2+3t(t);

C. x=2+3ty=14t(t);                                 

D. x=12ty=4+3t(t).

Câu 12: Một đường thẳng có phương trình tham số :x=x0+aty=y0+bt,t.

Khi đó, một vectơ pháp tuyến của đường thẳng:

A. (a; b);

B. (– a; – b);

C. (– b; a);

D. (– b; – a).

Câu 13: Tính khoảng cách từ điểm M(2;2) đến đường thẳng Δ:5x12y10=0?

A. 44169;                       

B. 44169;                    

C. 4413;                   

D. 4413.

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):x2+y24x2y=0 và đường thẳng d: x + 2y + 1 = 0. Tìm mệnh đề đúng ?

A. (C) không có điểm chung với d;               

B. (C) tiếp xúc d;

C. d đi qua tâm của (C);                               

D. (C) cắt d tại hai điểm phân biệt.

Câu 15: Đường tròn (C) có tâm I3;2 và tiếp xúc với đường thẳng Δ:xy1=0 có bán kính bằng:

A. R=12;                  

B. R=22;                

C. R = 4;                      

D. R = 2.

Câu 16: Cho tam giác ABC có b=4cm,  c=5cm,  A^^=600. Khi đó diện tích của tam giác ABC là:

A. 5;

B. 10;

C. 53;                        

D. 103.

Câu 17: Cho hai điểm và  Đường tròn đường kính AB có tâm là:

A. I4;3;                    

B. I4;3;                  

C. I3;4;                   

D. I6;4.

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình:  x+1x+12x60 là:

A. 1;13;+;      

B. 1;13;+;     

C. ;11;3;     

D. 1;13;+.

Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3; 4) với đường tròn (C):x2+y22x4y3=0.

A. x + y + 7 = 0;

B. x – y – 7 = 0;

C. x + y – 7 = 0;

D. x + y – 3 = 0.

Câu 20: Biểu thức: 

B=tan2017π+x+tan2018πx+2cosπ2xsinπx

được rút gọn bằng:

A. – cos x;

B. cos x;

C. – sin x;

D. sin x.

II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Bài 1:  Giải bất phương trình sau:  x+32x2+3x1<0.

Bài 2:

a) Cho sinα=1213 với 0<α<π2. Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung α.

b) Chứng minh đẳng thức lượng giác sau: 1+sinxcosx=cosx1sinx.

Bài 3: Viết phương trình đường tròn (C) có tâm  I4;4 và đi qua M8;0.

Bài 4: Trong mp Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 2 BC. Gọi D là trung điểm AB, E nằm trên đoạn AC sao cho AC = 3 EC. Phương trình đường thẳng CD:x3y+1=0;BE:3x+y17=0 và E163;1.Tìm tọa độ điểm B.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số fx=x2x2x+610x.

A. D=3;10;     

B. D=3;10;      

C. D=3;10;    

D. D=3;10.

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x22mx+m21=0 có hai nghiệm dương phân biệt?

A. m1;+;      

B. m1;+;     

C. m;11;+;       

D. m;+.

Câu 3: Thống kê điểm kiểm tra môn toán (thang điểm 10) của một nhóm gồm 6 học sinh ta có bảng số liệu sau:

Tên học sinh

Kim

Sơn

Ninh

Bình

Việt

Nam

Điểm

9

8

7

10

8

9

Tìm độ lệch chuẩn của bảng số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. s = 0,92;

B. s = 0,95;

C. s = 0,96;

D. s = 0,91.

Câu 4: Cho cung x thỏa mãn điều kiện tồn tại của các biểu thức. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. sin2x=2tanx.cos2x;                  

B. cos2x=cos4xsin4x;

C. tan2x=2tan2x1;            

D. sin22x+cos22x=1.

Câu 5: Biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của cung x. Tính giá trị biểu thức T.

           T=2sin6x+cos6x3sin4x+cos4x+5.         

A. T = – 1;

B. T = 4;

C. T = 6;

D. T = 5.

Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (S) có phương trình x2+y22x8=0. Tính chu vi C của đường tròn (S). 

A. C=3π;            

B. C=6π;            

C. C=2π;           

D. C=42π.

Câu 7: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của elip (E) có một tiêu điểm là F23;0 và có trục lớn dài hơn trục bé 2 đơn vị.

A.x225+y29=1;        

B. x225y29=1;      

C. x225y216=1;     

D. x225+y216=1.

Câu 8: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm  Tìm phương trình đường thẳng (d)  đi qua M cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại  và  sao cho diện tích tam giác  nhỏ nhất.

A. x3+2y9=1;      

B. x2+y6=1;         

C. 2x3+y9=1;      

D. x4+y4=1.

Câu 9: Biểu thức thu gọn của biểu thức B=1cos2x+1.tanx là:

A. tan2x;                   

B.  cot2x;                   

C.  cos2x;                   

D. sinx.

Câu 10: Cho tam giác ABC, chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

A. ma2=b2+c22+a24;     

B. ma2=a2+c22b24;     

C. ma2=a2+b22c24;     

D. ma2=2c2+2b2a24.

Câu 11: Cho tam giác ABC, chọn công thức đúng ?

A. AB2=AC2+BC22AC.ABcosC;        

B. AB2=AC2BC2+2AC.BCcosC;

C. AB2=AC2+BC22AC.BCcosC;          

D. AB2=AC2+BC22AC.BC+cosC.

Câu 12: Cho tam giác ABC, biết a = 13; b = 14; c = 15. Tính góc  ? 

A. 59049';                             

B. 5307';                               

C. 59029';                           

D. 62022'.  

Câu 13: Tam giác ABC có a = 16,8; B^=56013'; C^=710. Cạnh c bằng bao nhiêu?

A. 29,9;

B. 14,1;

C. 17,5;

D. 19,9.

Câu 14: Cho tam giác ABC có a = 4, b = 6, c = 8. Khi đó diện tích của tam giác là:

A. 915;                              

B. 315;                              

C. 105;                                 

D. 2315. 

Câu 15: Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 56016'. Biết CA=200m, CB=180m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu ?

A. 163 m;

B. 224 m;

C. 112 m;

D. 180 m.

Câu 16: Cho đường thẳng (d):  2x+3y4=0. Vec tơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của (d)?

A.  n1=3;2;                    

B. n2=4;6;                 

C. n3=2;3;                   

D. n4=2;3.

Câu 17: Cho đường thẳng d:x=23ty=1+2tvà điểm A72;2. Điểm Ad ứng với giá trị nào của t?

A. t=32;                          

B. t=12;                          

C. t=12;                       

D. t = 2.

Câu 18: Khoảng cách từ điểm M(0; 1) đến đường thẳng  ∆: 5x12y1=0  là :

A.1113;

B. 13;

C. 1;                    

D. 1317.

Câu 19: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng D: 4x - 3y - 26 = 0 và đường thẳng d: 3x + 4y - 7 = 0. 

A. (2 ; -6);           

B. (5 ; 2);             

C. (5 ; -2);  

D. Không có giao điểm.

Câu 20: Cho phương trình  x2+y22ax2by+c=0 (1). Điều kiện để (1) là phương trình của đường tròn là:

A.a2+b24c>0;                

B.a2+b2c>0;                  

C.a2+b24c0;                

D.a2+b2c0.

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Bài 1:  Giải bất phương trình x23x2x0. 

Bài 2:  Giải phương trình x2+2x3=2x. 

Bài 3

a) Tìm tất cả các giá trị thực của  để mx2mx+1>0  với  mọi x.   

b) Cho π<α<3π2  và sinα=13. Tính cosα và cos2α.

Bài 4:  Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy, cho điểm A1;2 và đường thẳng Δ:3x4y2=0. Tính khoảng cách từ A  tới , viết phương trình đường thẳng  qua A và song song với Δ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1: Biểu thức f(x) = 3x + 5 nhận giá trị dương khi và chỉ khi:

Ax>53;                  

B. x53;                  

C. x<53;                  

Dx>53.

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 2x33>x12 là

A. 3;+;                    

B. 3;+;                  

C. 2;+;     

D. 2;+.

Câu 3: Cho hệ bất phương trình x+2y3<02x+y2>0. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất  phương trình đã cho?

A. P3;1;       

B. N2;2;                  

C. M2;3;                      

D. Q1;5.

Câu 4: Cho biểu thức fx=ax2+bx+c(a0) và Δ=b24ac. Chọn khẳng định đúng?

A. Khi Δ<0 thì fx cùng dấu với hệ số a với mọi x;

B. Khi Δ=0 thì fx trái dấu với hệ số a với mọi xb2a;

C. Khi Δ<0 thì fx cùng dấu với hệ số a với mọi xb2a;

D. Khi Δ>0 thì fx luôn  trái dấu hệ số a với mọi x.

Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình x2+2016x+2017>0.

A. 1;2017;                                             

B. ;12017;+;         

C. ;12017;+;                                      

D. 1;2017.

Câu 6: Tìm tất cả các giá trị của tham số m đề bất phương trình x2+2m+1x+m2+2m1>0 nghiệm đúng với mọi x

A. m>54;              

B. m<54;                       

C. m<54;                   

D. m>54.

Câu 7: Cho 0<α<π2.  Hãy chọn khẳng định đúng?       

A. sinα>0;               

B. sinα<0;        

C. cosα<0;             

D. tanα<0.

Câu 8: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau

Điểm

4

5

6

7

8

9

10

Cộng

Tần số

2

8

7

10

8

3

2

40

Tính số trung bình cộng của bảng trên. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

A. 6,8;

B. 6,4;

C. 7,0;

D. 6,7.

Câu 9: Chọn khẳng định đúng ?

A. 1+tan2x=1cos2x;                                                        

B. sin2xcos2x=1;   

C. tanx=1cotx;                                                               

D. sinx+cosx=1.

Câu 10: Chọn khẳng định đúng?

A. cosπα=cosα;                    

B. cotπα=cotα;

C. tanπα=tanα;                       

D. sinπα=sinα.

Câu 11: Tính giá trị của biểu thức P=2sinα3cosα4sinα+5cosα biết cotα=3.

A. – 1;                           

B. 79;         

C. 97;                 

D. 1.

Câu 12: Với mọi a.  Khẳng định nào dưới đây sai?

A. sinacosa=2sin2a;                                                   

B. 2cos2a=cos2a+1;

C. 2sin2a=1cos2a;                                                     

D. cos2asin2a=cos2a.

Câu 13: Với mọi a, b.  Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. sin(a+b)=sina.cosb+sinb.cosa;                              

B. cos(a+b)=cosa.sinbsina.cosb;

C. cos(a+b)=cosa.cosb+sina.sinb;                               

D. sin(a+b)=sina.sinb+cosa.cosb.

Câu 14: Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng d:x=1+2ty=35t

A.u=(2;5);                

B. u=(5;2);        

C. u=(1;3);              

D. u=(3;1).

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A1;3,B2;5. Viết phương trình tổng quát đi qua hai điểm A, B

A. 8x+3y+1=0;                               

B. 8x+3y1=0;      

C. 3x+8y30=0;                         

D.3x+8y+30=0.

Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy cho C:x32+y+22=9. Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C) là

A. I3;2,R=3;           

B. I2;3,R=3;           

C. I2;3,R=3;           

D. I3;2,R=3.

Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm M(2; 5) và N(5; 1). Phương trình đường thẳng đi qua M và cách N một đoạn có độ dài bằng 3 là

A. x2=0 hoặc 7x+24y134=0;                    

B. y2=0 hoặc 24x+7y134=0;                    

C. x+2=0 hoặc 7x+24y+134=0;                    

D. y+2=0 hoặc 24x+7y+134=0.

Câu 18: Bán kính của đường tròn tâm I(2;1) và tiếp xúc với đường thẳng 4x3y+10=0 là                                

A. R = 1;                        

B.R=15;                       

C. R = 3;                        

D. R=5.

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy cho E:x225+y29=1. Tọa độ hai tiêu điểm của Elip là

A. F14;0,F24;0;                       

B. F10;4,F20;4;           

C. F10;8,F20;8;                           

D. F18;0,F28;0.

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy cho C:x22+y+12=4.  Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C), biết tiếp tuyến song song với d:4x3y+5=0.

A. 4x3y1=0 hoặc 4x3y21=0;    

B. 4x3y+1=0 hoặc 4x3y+21=0;      

C. 3x+4y1=0 hoặc 3x+4y21=0;       

D. 3x+4y+1=0 hoặc 3x+4y+21=0.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: x+3x2+3x4x2+4x4>0.

Bài 2: (2,0 điểm)

a. Chứng minh rằng: (sinx+cosx)21cotxsinxcosx=2tan2x.

b. Cho cosα=14,    π2<α<π. Tính sin2α,cos2α.

Bài 3: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(3; 7), B(1; 1), C(– 5; 1). Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC. Viết phương trình đường trung tuyến AM.

Bài 4: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho M(– 1; 1), N(1; – 3). Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm  nằm trên đường thẳng d: 2x – y + 1 = 0.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

A. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào phương án đúng.

Câu 1: Trong các công thức sau, công thức nào sai ?

A. sin2a=2cosa.sina;                                        

B. cos2a=cos2asin2a; 

C. cos2a=2cos2a1;                                         

D. cos2a=12sin2a.

Câu 2: Tìm mệnh đề đúng?

A. a<b ac<bc;                                      

B. a<b1a>1b;                 

C. a<bc<dac<bd;

D. a<b ac<bc,c>0.

Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình  2x3>x+13x+2<2x+7 là:

A. S=4;5                      

B. S=4;5;                       

C. S=4;9;                    

D.  S=3;2.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình x+22x20 là:

A. S=;2;                      

B. S=2;+;                      

C. S=2;+)/2;             

D. S=2;+2.

Câu 5: Cho phương trình x2+2xm+2=0. Với giá trị nào của m thì (1) có 2 nghiệm x1<x2<0.

A. m>2;                             

B. m<2;                           

C. m<2;                           

D. m<2.

Câu 6: Cho mẫu số liệu 10, 8, 6, 2, 4. Tính độ lệch chuẩn (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

A. 2,8;                                  

B. 2,4;                                  

C. 6,0;                                  

D. 8,0.

Câu 7: Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các học sinh lớp 10A cho ở bảng dưới đây.

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

5

8

6

10

7

2

Tính phương sai của dãy điểm trên?

A. 40;                                   

B. 39;                                   

C. 41;                                   

D. 42.

Câu 8: Tam thức y=x2+2x nhận giá trị âm khi chỉ khi:

A.   x<0x>2;                         

B.  x<2x>0;                          

C. 0<x<2;                         

D. 2<x<01<x<8.

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình x2>16 là:

A. S=4;4;

B. S=;4;      

C. S=;4;          

D. S=,44;+.

Câu 10: Trong các công thức sau, công thức nào sai ?

A. cosxcosy=12cosxy+cosx+y;

B. sinxsiny=12cosxycosx+y;  

C. sinxcosy=12sinxysinx+y;           

D. sinxcosy=12sinxy+sinx+y. 

Câu 11: Góc có số đo π15rad đổi sang độ là:

A. 12°;                       

B. 18°;                         

C. 5°;                            

D. 10°.

Câu 12: Véctơ nào sau đây là một véctơ chỉ phương của đường thẳng x+3y+2=0?

A.  u1=1;3;                     

B.  u1=1;3;                       

C.  u3=3;1;                     

D.  u4=1;3.

Câu 13: Tính khoảng cách d từ điểm A(1; 2) đến đường thẳng Δ:12x+5y+4=0.

A. d = 2;                               

B.  d=1317;                           

C.  d = 4;                              

D. d=1112.

Câu 14: Viết phương trình đường tiếp tuyến với C:x12+y+22=13 biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d:  2x3y5=0.

A.  2x+3y16=0;           

B.  2x+3y+15=0;            

C.  2x3y+10=0;             

D.  2x3y+5=0.

Câu 15: Biết sinα+cosα=75. Trong các kết quả sau, kết quả nào sai ?

A. sinα.cosα=1225;                                              

B. sinαcosα=±356;    

C. sin4α+cos4α=337625;    

D. tan2α+cot2α=377144 .

Câu 16: Rút gọn biểu thức

B=cos3π2a+sin3π2acos3π2asin3π2+a

A. 2sina;                  

B. 2cosa;                 

C. 2sina;                    

D. 2cosa.

Câu 17: Cho tam giác  có A^=30°, B^=120°, AC = 8.  Độ dài cạnh AB bằng:

A. 83;

B. 43;                                 

C. 833;                                

D. 16.

Câu 18: Góc có số đo 105° đổi sang radian là :

A. 3π5;                       

B.  5π12;                        

C.  7π12;             

D.  π4.

Câu 19: Cho tam giác ABC có B^=60°, AC = 5 và AB = 7. Diện tích của tam giác ABC là:

A.  352;                                

B.  354;                                

C.  3534;                             

D. 3532.

Câu 20: Phương trình đường tròn có tâm I1;3 và bán kính R = 2 là:

A.  x+12+y32=4;     

B.  x12+y+22=4;     

C.  x12+y+32=4;     

D.  x+12+y32=2.

B. Phần tự luận

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

a) x+1x2+6x70.                                          

b) x+2+x23>3.                                          

Bài 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình sau: 2x+y20.                                         

Bài 3. a) Biết cosa=23 với π2<α<0. Tính tana=?  

              b) Chứng minh rằng 1+sin2x1sin2x=cot2xπ4.

Bài 4. 

a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng đi qua 2 điểm A0;2,B3;0.

b) Viết phương trình đường tròn tâm A(–1; 2) và tiếp xúc với đường thẳng d:  3x+4y+10=0.  

c) Trong mp Oxy cho đường tròn (C): x2+y22x+4y=0 và điểm A(2; - 4). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD nội tiếp trong (C) và có diện tích bằng 162

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).                        

Câu 1. Tìm m để phương trình x2+2m+1x+m21=0 có hai nghiệm trái dấu ?

A.1<mm>1;           

B.m>1;                       

C.m<1;                          

D.1<m<1.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 43x2x2+x3 là:

A.T=(;43][1;0];                               

B.T=(43;1)(0;+);

C.T=(43;1](0;+);

D. T=(;43](1;0).

Câu 3. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 3) và B(3; 1) là:

A.x=22ty=3+t;                 

B.x=2+ty=32t;                  

C.x=2ty=32t;                  

D.x=3+2ty=1+t.

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình x(x21)0  là:

A.[1;1];                        

B.[1;0]1;+;          

C.(;1)[0;1);          

D.(;1](1;+).

Câu 5. Đường Elip x29+y26=1 có một tiêu điểm là

A.3;0;                     

B.0;3;                       

C. (0; 3);                         

D. (3; 0).

Câu 6. Với giá trị nào của m thì biểu thức 2x2(m+3)x+2m luôn dương?

A.1<m<9;                    

B.m1;                          

C.m9;                         

D.m<1 hoặc m>9.

Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.cos2αsin2α=1;                                      

B.tan(αβ)=tanα+tanβ1tanαtanβ;

C.cos(α+β)=cosα+cosβ;                           

D.sinαsinβ=12[cos(αβ)cos(α+β)].

Câu 8. Giá trị của m để bất phương trình m+2x22m1x+4<0 vô nghiệm là

A.1m7;                 

B.7m1;                  

C.m1 hoặc m7;     

D.1<m<7.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình 5x2+4x+12<0  là:

A. ;                              

B.(;65)(2;+);     

C.(65;2);                       

D.(;65).

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng ∆:4x3y+1=0. Vectơ nào dưới đây không phải là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆?

A.(–8 ; 6);                                                        

B.(8 ; 6);                                    

C.(4 ; –3);                                                         

D.(8 ; –6).

Câu 11. Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai:

A.tan(π2x)=cotx;       

B.tan(π2+x)=cotx;       

C.sin(π2+x)=cosx;       

D.sin(π2x)=cosx.

Câu 12. Tập nghiệm của phương trình 2x25x+2=x+2 là

A.{ – 3; 3};                     

B. {– 2; 1};                     

C. {0; 3};                        

D. {– 4; 4}.

Câu 13. Giá trị của cot89π6 là:

A.33;                            

B.3;                             

C.33;                          

D.3.

Câu 14. Nghiệm của phương trình x2x1=4+1x1 là

A.x=3x=1;               

B.x=1;                           

C.x=3;                          

D.x=3x=1.

Câu 15. Tìm giá trị của cos(2α) biết cosα=513

A.169119;                         

B.119169;                         

C.±169119;                         

D.±119169.

Câu 16. Tìm giá trị của sinα biết cosα=35 và π2<α<π là

A. 45;                              

B. 54;                            

C. 54;                              

D. 45.

Câu 17. Giá trị x = 0 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A.5x+x5x+1;                               

B.x3<1+x3;     

C.x24x >x3;         

D.1x11.

Câu 18. Góc có số đo 108° đổi sang radian là:

A.3π2;                             

B.4π5;                             

C.3π5;                             

D.π5.

Câu 19. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:

A.x>0sinx>0;        

B.0<x<πcosx<0;  

C.x>0cosx>0;        

D.0<x<πsinx>0.

Câu 20.Tìm góc giữa 2 đường thẳng ∆12xy10=0:  và ∆2x3y9=0:  

A. 45°;

B. 0°;

C. 60°;

D. 90°.

B. TỰ LUẬN (5 điểm).

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

a) 2x2+7x3(x23x+2)(x+1)0;                            

bx2+3x+8x2+5x+6  >1.

Bài 2.

a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(–1; 2), B(2; –4), C(1; 0). Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

b) Viết phương trình đường tròn (C) biết (C) qua 2 điểm A(1; 4), B(–7; 4) và có tâm nằm trên đường thẳng (d): x=2.

Bài 3. Chứng minh rằng :

                                     4sinx+sin2x4sin3x1+cosx+cos2x=2sinx.                    

Bài 4. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán.

Điểm 

3

4

5

6

7

8

9

10

Cộng

Số học sinh 

2

3

7

18

3

2

4

1

40

Hãy tính điểm trung bình của các số liệu thống kê đã cho.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Chọn các khẳng định đúng trong các câu sau

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình (2x4)(x23)0 là:

A. [2;+);

B. (;2];                     

C. [3;+);                     

D. (;3].

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình mx26x+m>0 nghiệm đúng với x

A. m > 3;                       

B. m < – 3;

C. – 3 < m < 3;               

D. m±3.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Elip (E):x2169+y2144=1. Trục lớn của (E) có độ dài bằng:

A. 12;                  

B. 13;                            

C. 26;                            

D. 24.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm I(2; 1), bán kính R = 2 và điểm M(1; 0). Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M sao cho D cắt (C) tại hai điểm A và B, đồng thời IAB có diện tích bằng 2.

A. x + 2y – 1 = 0;

B. x – 2y – 1 = 0;

C. x – y – 1 = 0;

D. x + y – 1 = 0.

Câu 5. Trong các phép biển đổi sau, phép biến đổi nào đúng?

A. cosx+cos3x=2cos4xcos2x;                        

B. cosxcos3x=2cos4xcos2x;     

C. sinx+sin3x=2sin4xcos2x;                          

D. sinx+sin3x=2sin4xcos2x.

Câu 6. Biết  π2<x<0,  cosx=25. Tính giá trị của sin x

A. sinx=15;                

B. sinx=15;                   

C. sinx=55;             

D. sinx=55.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình: x2x2+4x+50  là:

A. x2x2+4x+50                

B. ;                          

C. ;                          

D. \0.

Câu 8. Cho tan x = – 2. Tính giá trị của biểu thức A=2sinx+cosxsinx+cosx ?

A. 3;

B. – 4;

C. 4;

D. – 3.

Câu 9. Tính khoảng cách từ điểm M(2;2) đến đường thẳng Δ:5x12y10=0?

A. 44169;                       

B. 44169;                   

C. 4413;                   

D. 4413.

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, elip (E) đi qua điểm M(26;55) và N(5;2) có phương trình chính tắc là:

A. x225+y216=1;              

B. x225+y29=1;              

C. x225+y25=0;              

D. x225+y25=1.

Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):x2+y24x2y=0 và đường thẳng d: x + 2y + 1 = 0. Tìm mệnh đề đúng ?

A. (C) không có điểm chung với d;               

B. (C) tiếp xúc d;

C. d đi qua tâm của (C);                               

D. (C) cắt d tại hai điểm phân biệt.

Câu 12. Số nghiệm của phương trình x2+4x=x2+4 là:

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình x2x2<0 là:

A. (– 1; 2);                     

B. ;                   

C. ;                            

D. (;1)(2;+).

Câu 14. Biết rằng phương trình x+2x+11=0 có nghiệm là x=a+b3. Tìm tích ab

A. – 1;

B. 1;

C. – 2;

D. 2.

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn (C) đi qua 3 điểm M(2;2), N(3;1) và P(1;3)  có tâm là:

A. I(1;2);           

B. I(2;1);                     

C. I(2;1);                    

D. I(1;2).

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn (C):x2+y2+8y9=0 có:

A. Tâm I(0;4), bán kính R = 25;                          

B. Tâm I(0;4), bán kính R = 3;                 

C. Tâm I(4;0), bán kính R = 25;                

D. Tâm I(0;4), bán kính R = 5.

Câu 17. Biết sinx2+π4=2cosx2+π4. Tính giá trị của biểu thức P=1+sinx1sinx

A. P = 4;

B. P = 3;

C. P = 2;

D. P = 1.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2x2(2m1)x+2m3=0 có hai nghiệm x phân biệt.

A. m=52;                      

B. m>52;                      

C. m>52;                      

D. m<52.

Câu 19. ABC có các góc A, B, C thỏa mãn 5cos2Acos2Bcos2C=4(sinA.sinB+sinC) là:

A. Tam giác đều;                                                  

B. Tam giác vuông  nhưng không cân;

C. Tam giác vuông cân;                                        

D. Tam giác cân nhưng không vuông.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng x=23ty=3+2t(tR) có một véctơ chỉ phương là:

A. u=(2;3);                

B. u=(6;4);                  

C. u=(6;4);                

D. u=(2;3).

II – PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1. a) Giải bất phương trình sau: 2x23x22x+30.

b) Giải  bất phương trình sau: x2x6x1.

Bài 2. Chứng minh rằng: 4sinx.sinπ3+x.sinπ3x=sin3x với x.

Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(1;2). Viết phương trình đường tròn (C) đi qua điểm M đồng thời tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox và Oy.

Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn (C):x2+y2+4x2y1=0 và đường thẳng (Δ):3x4y+2017=0. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng ∆.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong các giá trị sau, giá trị nào không là nghiệm của BPT 2x + 1 > 0.

A. x = 1;                        

B. x = 2;                                 

C. x = 43;                     

D. x = 6.

Câu 2: Điều kiện xác định của bất phương trình 12x2+x+3>x+6x là:

A. D=3;6\1;                  

B. D=3;+\1;               

C. D=3;6\1;                  

D. D=;6\1 

Câu 3: Cho các cặp bất phương trình sau:

I. x1>0 và x2x1<0                         

II. x10 và 1x2+1x10 

III. x10 và x2x10                      

IV. x10 và x2x10 

Số cặp bất phương trình tương đương là:     

A. 1;           

B. 2;           

C. 3;           

D. 4.

Câu 4: Cho nhị thức bậc nhất fx=23x20. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.fx>0 với x;

B.fx>0 với x;2023;

C.fx>0 với x>52;

D.fx>0 với x2023;+.

Câu 5: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất fx=2x2x+1không âm?

A. S=12;2;             

B. S=;122;+;      

C. S=;122;+;      

D. S=12;2.

Câu 6: Miền nghiệm của bất phương trình 2x+y>1 không chứa điểm nào sau đây?

A. A1  ;  1;                           

B. B2  ;  2;

C. C3  ;  3;                           

D. D1  ;  1.

Câu 7: Miền nghiệm của bất phương trình 3x2y>6 là :

A. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề) (ảnh 1)

B. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề) (ảnh 1)

C. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề) (ảnh 1)

D. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề) (ảnh 1)

Câu 8: Một công ty cần thuê xe vận chuyển 140 người và 9 tấn hàng hóa. Nơi cho thuê xe chỉ có 10 xe hiệu MITSUBISHI và 9 xe hiệu FORD. Một chiếc xe hiệu MITSUBISHI có thể chở 20 người và 0,6 tấn hàng. Một chiếc xe hiệu FORD có thể chở 10 người và 1,5 tấn hàng. Tiền thuê một xe hiệu MITSUBISHI là 4 triệu đồng, một xe hiệu FORD là 3 triệu đồng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thấp nhất?

A. 4 xe hiệu MITSUBISHI và 5 xe hiệu FORD;                          

B. 4 xe hiệu MITSUBISHI và 4 xe hiệu FORD;

C. 4 xe hiệu MITSUBISHI và 6 xe hiệu FORD;                          

D. 5 xe hiệu MITSUBISHI và 4 xe hiệu FORD.

Câu 9: Cho tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c(a0),Δ=b24ac. Chọn mệnh đề  đúng trong các mệnh đề sau.

A. Nếu Δ<0 thì f(x) luôn trái dấu với hệ số hệ số a, với mọi x;

B. Nếu Δ0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số hệ số a, với mọi x;

C. Nếu Δ>0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số hệ số a, với mọi x;

D. Nếu Δ0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số hệ số a, với mọi x.

Câu 10: Bảng xét dấu nào sau đây là của tam thức fx= x26x9?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 năm 2022 có ma trận (8 đề)

Câu 11: Khi xét dấu biểu thức fx=x2+4x21x21 ta có:

A. fx>0 khi 7<x<1 hoặc 1<x<3;          

B. fx>0 khi x<7 hoặc 1<x<1 hoặc x>3;

C. fx>0 khi 1<x<0 hoặc x>1;                  

D. fx>0 khi x>1.

Câu 12: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 2x23x+2>0.

A. S=2;12;             

B. S=12;2;                         

C. S=(;2)12;+;  

D. S=(;12)(2;+).

Câu 13: Góc có số đo 108° đổi ra radian là :

A. 3π5; 

B. π10; 

C. 3π2;

D. π4.

Câu 14: Góc có số đo 2π5 đổi sang độ là :

A. 240° ;

B. 135° ;

C. 72° ;

D. 270°.

Câu 15: Tính Q=tan200tan700+3cot200cot700

A. 1;                            

B. 3;                         

C. 1+3;                     

D. 13.

Câu 16: Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sinα=sin180oα;

B. tanα=tan180oα;

C. cosα=cos180oα;        

D. cotα=cot180oα.

Câu 17: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. cos45o=sin135o;    

B. cos120o=sin60o;   

C. cos45o=sin45o;      

D. cos45o=sin55o. 

Câu 18: Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. cos2a=cos2asin2a;         

B. cos2a=cos2a+sin2a;         

C. cos2a=2cos2a1;   

D. 18cos2a=12sin2a.

Câu 19: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. tanab=tana+tanb1tanatanb;                     

B. tanab=tanatanb; 

C. tana+b=tana+tanb1tanatanb;                      

D. tana+b=tana+tanb. 

Câu 20: Cho sinα=34. Khi đó cos2α bằng:

A. 18;                          

B. 74;                        

C. 74;                     

D. 18.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Giải BPT sau: 3x + 1 > 3 – 2x.

Bài 2. Tìm m để m+1x2+mx+m<0,x?

Bài 3.

a) Cho sinα=911, π<α<3π2. Tính tanπ4α.

b) Chứng minh đẳng thức sin4x+cos4x14cos4x=34.

Bài 4.

a) Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua B7;5 và vuông góc đường thẳng : x+3y6=0.

b) Đi qua điểm M(1 ; 2) có đúng 2 đường tròn tiếp xúc với 2 trục tọa độ. Tính tổng 2 bán kính của 2 đường tròn đó.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình x+132x0.

A. S =1;32;                                             

B. S =(;1]32;+;                                                         

C. S =(;1]32;+;                           

D. S =1;32.

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 4x312x1.

A. S =12;1;               

B. S =12;1;               

C. S=12;1;               

D. S =12;1.

Câu 3: Bất phương trình 2x53>x32 có tập nghiệm là:

A. S =1;+;               

B. S =2;+;               

C. S =;12;+;     

D. S =14;+. 

Câu 4: Hệ bất phương trình x2>2x+3x210x25>0 có nghiệm là:

A. x > 5;

B. x < – 5;

C. x > – 5;

D. x < 5.

Câu 5: Số đo độ của góc π4 là:

A. 30°;

B. 60°;

C. 45°;

D. 90°.

Câu 6: Góc 18° có số đo bằng rađian là:

A. π10;                         

B. π360;                       

C. π18;                         

D. π.

Câu 7: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb;          

B. cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb;

C. sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb; 

D. sin(a + b) = sina.cosb – cos.sinb.

Câu 8: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. sinacosb=12sinab+sina+b;    

B. sinbcosa=12cosab+cosa+b;

C. cosacosb=12cosa+b+cosab;  

D. sinasinb=12cosabcosa+b.

Câu 9: Công thức nào sau đây sai?

A. tanx.cotx=1;                                         

B. 1+tan2x=1cos2x;   

C. tanx=cosxsinx;                                          

D. 1+cot2x=1sin2x.

Câu 10: Tính cosa+π3 biết sina=130<a<π2.

A. cosa+π3=6+36;                              

B. cosa+π3=636;

C. cosa+π3=626;                              

D. cosa+π3=6+26.

Câu 11: Cho tam giác ABC có AB=4;AC=6;cosB=18 và cosC=34. Cạnh BC bằng:

A. 5;                            

B. 33;                       

C. 2;                            

D. 7.

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d  có phương trình tổng quát : 2x – y + 5 = 0. Một véc tơ pháp tuyến của d.

A. (2; 1);

B. (2; – 1);

C. (1; 2);

D. (1; – 2).

Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho phương trình tham số của đường thẳng (d): x=5+ty=92t.    

Phương trình nào là phương trình tổng quát của (d)?

A. 2x+y1=0;            

B. 2x+y+1=0;  

C. x+2y+2=0;           

D. x+2y2=0.

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy, cho phương trình tham số của đường thẳng (d): 

x=23ty=3+4t 

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng d là:

A. 4;3;            

B. 4;3;    

C. 3;4;  

D. 3;4.

 Câu 15:  Trong mặt phẳng Oxy phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x – y + 2 = 0:

A. x=ty=2+t;                  

B. x=2y=t;                      

C. x=3+ty=1+t;                 

D. x=ty=3t.

Câu 16:  Hệ số góc của đường thẳng (∆) : x=5+3ty=9t là:       

A. 13;          

B. 3;     

C. 43;       

D. 43.

Câu 17: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3; −1) và B(1; 5)

A. 3x − y + 10 = 0;               

B. 3x + y − 8 = 0;

C. 3x − y + 6 = 0;             

D. −x + 3y + 6 = 0. 

Câu 18: Đường tròn x2+y22x+4y+1=0 tọa độ tâm và bán kính là:

A.I(–1 ; 2), R = 4;          

B. I(1 ; – 2), R = 4;                   

C. I(1 ; – 2), R = 2;          

D. I(–1 ; 2), R = 2.

Câu 19: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn  C:x2+y22x4y3=0 tại M(3; 4) là:

A. 2x+3y18=0;     

B. 2x+3y18=0;                

C. 3x+4y1=0;        

D. x+y7=0.

Câu 20: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng D: 4x + 3y + m = 0 tiếp xúc với đường tròn (C) : x2+y29=0.

A. m = 3;                      

B. m = -3;     

C. m = 3 và m = -3;       

D. m = 15 và m = -15.

 

II. TỰ LUẬN

Bài 1. a) Giá trị của biểu thức A=cos37π12.                    

b) Rút gọn biểu thức: A = tan2asin2acot2acos2a.

Bài 2. Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 8x – 4y + 2 = 0.

a) Tìm tâm và bán kính đường tròn (C).        

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(–1;5).

Bài 3. Trong mặt phẳng  Oxy, cho A(1;1), B(2;–1), C(4;0).

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC, phương trình đường cao AH.

b) Tính diện tích tam giác ABC.

c) Viết phương trình đường tròn tâm A, tiếp xúc với cạnh BC.

Bài 4. Viết phương trình elip có trục nhỏ bằng 10, tâm sai là 1213.

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học