Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai? Từ trường tồn tại ở gần

A. một nam châm

B. một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

C. dây dẫn có dòng điện

D. chùm tia điện tử

Câu 2: Một khung dây kín đang ở trong một từ trường đều. Khi đưa nó ra ngoài phạm vi của vùng có từ trường thì

A. xuất hiện lực lạ có xu hướng kéo khung dây lại.

B. không có từ thông qua khung dây nên không có dòng điện cảm ứng.

C. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường tổng cộng tại vị trí khung dây có xu hướng giảm đi.

D. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường qua khung dây giảm đi

Câu 3: Cảm ứng từ của một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

A. M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và ra xa dây.

B. M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây là lại gần dây.

C. M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây.

D. M dịch chuyển theo một đường sức từ.

Câu 4: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 T theo hướng hợp với véc - tơ cảm ứng từ một góc 30°. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 C. Lực Lorenxo tác dụng lên proton là

A. 2,4.10-15 N.

B. 3.10-15 N.

C. 3,2.10-15 N.

D. 2.6.10-15 N.

Câu 5: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường ?

A. 0,08 T.

B. 0,06 T.

C. 0,05 T.

D. 0,1 T.

Câu 6: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân khồng cách nhau một khoảng a = 10 cm. Qũy tích những điểm mà tại đó véc -tơ cảm ứng từ bằng 0 là

A. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

B. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

C. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 20 cm.

D. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 30 cm.

Câu 7: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 0,5 m chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,04 T với vận tốc v = 0,5 m/s theo phương hợp với đường sức từ một góc θ = 30°. Suất điện động xuất hiện trong đoạn dây là

A. 0,0025 V.

B. 0,005 V.

C. 0,0065 V.

D. 0,055 V.

Câu 9: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Cảm ứng từ tại điểm M cách I1 6 cm và cách I2 4 cm có độ lớn bằng

A. 5.10-5 T.

B. 6.10-5 T.

C. 6,5.10-5 T.

D. 8.10-5 T.

Câu 10: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần

A. không đổi

B. giảm 2 lần

C. giảm 4 lần

D. tăng 2 lần

Câu 11: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua đặt cùng phương với đường sức từ

A. luôn cùng hướng với đường sức từ.

B. luôn ngược hướng với đường sức từ.

C. luôn vuông góc với đường sức từ.

D. luôn bằng 0.

Câu 12: Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo với B = 0,04 T. Cho dòng điện I chạy qua dây. Để lực căng của dây treo bằng 0 thì chiều và độ lớn của I là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

A. I chạy từ M tới N và I = 9,8 A.

B. I chạy từ N tới M và I = 10 A.

C. I chạy từ M tới N và I = 7,5 A.

D. I chạy từ N tới M và I = 7,5 A.

Câu 13: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200 A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:

A. 10 V.

B. 20 V.

C. 0,1 kV.

D. 2 kV.

Câu 14: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 A và I2 = 5A. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là

A. lực hút có độ lớn 4.10-6 N.

B. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 N.

C. lực hút có độ lớn 2.10-6 N.

D. lực đẩy có độ lớn 2.10-6 N.

Câu 15: Phương của lực Lorenxo

A. trùng với phương của véc - tơ cảm ứng từ.

B. vuông góc với cả đường sức từ và véc - tơ vận tốc của hạt.

C. vuông góc với đường sức từ, nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt.

D. trùng với phương véc - tơ vận tốc của hạt.

Câu 16: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều B = 3.10-3 T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60° quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung bằng

A. -60.10-6 Wb.

B. -45.10-6 Wb.

C. 54.10-6 Wb.

D. -56.10-6 Wb.

Câu 17: Môt khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

A. 0,6 V.

B. 6 V.

C. 60 V.

D. 12 V.

Câu 18: Một thanh dẫn dài 25 cm, chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B = 8.10-3 T. Véc - tơ vận tốc vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ , cho v = 3 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

A. 6.10-3 V

B. 3.10-3 V

C. 6.10-4 V

D. Một giá trị khác

Câu 19: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5-t), i tính bằng A, t tính bằng s. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

A. 0,001 V.

B. 0,002 V.

C. 0,0015 V.

D. 0,0025 V

Câu 20: Cuộn tự cảm có L = 2 mH khi có dòng điện cường độ 10A đi qua.Năng lượng từ trường tích luỹ trong cuộn tự cảm có giá trị :

A. 0,05 J.

B. 0,1 J.

C. 1 J.

D. 4 J.

Phần II: Tự luận

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng rất dài, đặt song song, cách nhau 12cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 8A, I2 = 6A chạy qua. Một điểm M cách dòng I1 một đoạn 9cm và cách dòng I2 một đoạn 15cm.

a. Biểu diễn và tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm M gây ra do dòng I1 gây ra

b. Biểu diễn và tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm M gây ra do dòng I2 gây ra

c. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại M

Bài 2: Một khung dây phẳng hình chữ nhật có kích thước 10cm x 20cm, gồm 150 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,6T. Mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 30°

a. Tính từ thông qua khung dây

b. Nếu có cảm ứng từ tăng đều từ 0,6T đến 1,5T trong khoảng thời gia 0,5s. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong kkhung dây trong thời gian nói trên.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện

Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án B

Cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

→ B tăng khi r giảm.

→ M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây là lại gần dây.

Câu 4: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Đáp án A

Đoạn dây vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ nên góc giữa dòng điện và véc - tơ cảm ứng từ bằng 90°

Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Đáp án A

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

2 dòng điện có chiều ngược nhau nên điểm mà có véc-tơ cảm ứng từ bằng không phải nằm trên đường thẳng nối hai dòng điện và nằm ngoài đoạn I1I2.

Do I2 lớn hơn I1 nên điểm cần tìm nằm về phía I1

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Giải hệ trên ta được: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Trong mặt phẳng vuông góc hai dòng điện, điểm P với Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) là điểm tại đó véc tơ cảm ứng tại đó bằng không.

Trong không gian, quỹ tích của P là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

Câu 7: Đáp án A

Áp dụng quy tắc đinh ốc (hoặc nắm bàn tay phải) → chỉ có hình A đúng.

Câu 8: Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Giả sử dòng điện I1I2 có chiều như hình vẽ. Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải xác định được chiều véc tơ cảm ứng từ do I1I2 gây ra tại M như bên.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Đáp án C

Cảm ứng từ trong lòng ống dây Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Khi Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

→ B giảm 4 lần.

Câu 11: Đáp án D

Góc giữa cường độ dòng điện và véc tơ cường độ cảm ứng từ bằng 0, suy ra

Câu 12: Đáp án A

Khi Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Để lực căng dây bằng 0 thì lực từ phải ngược chiều với trọng lực và F = P

F ngược chiều trọng lực thì dòng điện phải có chiều từ M đến N.

F = P

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Đáp án B

Suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Đáp án A

Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng chiều nên lực từ tác dụng lên mỗi dây là lực hút, có độ lớn Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Đáp án B

Phương của lực Lorenxo vuông góc với đường sức từ và véc - tơ vận tốc của hạt.

Câu 16: Đáp án A

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 17: Đáp án C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Đáp án B

Suất điện động tự cảm trong ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Đáp án B

Năng lượng từ trường tích lũy trong cuộn tự cảm là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Bài 1:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Bài 2:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

N = 150 vòng

B = 0,6T

S = 0,1.0,2 = 0,02 m2

Mặt phẳng khung dây hợp với cảm từ 1 góc 30° → α = 60°

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

b. Có

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11