Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai?

A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của đường sức từ.

B. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.

C. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ là những đường cong kín.

D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo của nó là một đường sức từ của từ trường

Câu 2: Từ phổ là

A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.

B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.

C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.

D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.

Câu 3: Một dây dẫn có dòng điện chạy qua uốn thành vòng tròn. Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ sẽ giảm khi

A. cường độ dòng điện tăng lên.

B. cường độ dòng điện giảm đi.

C. số vòng dây cuốn sít nhau, đồng tâm tăng lên.

D. đường kính vòng dây giảm đi.

Câu 4: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, cách nhau a = 10 cm trong không khí, trong đó lần lượt có hai dòng điện I1 = I2 = 5 A chạy ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn bằng a = 10 cm là

A. 10-4 T.

B. 10-5 T.

C. 2.10-5 T.

D. 2.10-4 T.

Câu 5: Một ống dây dài 40cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây có dòng điện 1 A chạy qua. Sau khi ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện, biết từ thông qua ống dây giảm đều từ gía trị ban đầu đến 0 trong khoảng thời gian 0,01. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

A. 0,054 V.

B. 0,063 V.

C. 0,039 V.

D. 0,051 V.

Câu 6: Chọn câu sai

A. Hạt proton bay vào trong từ trường theo phương vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ thì quỹ đạo của proton là quỹ đạo tròn có v tăng dần.

B. Hạt proton bay vào trong điện trường theo phương vuông góc với véc - tơ cường độ điện trường thì quỹ đạo của proton là một parabol, độ lớn v tăng dần.

C. Hạt proton bay vào trong điện trường theo phương song song với véc - tơ cảm ứng từ thì quỹ đạo của proton không thay đổi.

D. Hạt proton bay vào trong điện trường theo phương song song với véc - tơ cường độ điện trường thì proton sẽ chuyển động thẳng nhanh dần.

Câu 7: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm.

A. 7490 vòng

B. 4790 vòng

C. 479 vòng

D. 497 vòng

Câu 8: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua có hướng hợp với hướng của dòng điện góc α

A. có độ lớn cực đại khi α = 0.

B. có độ lớn cực đại khi α = π/2.

C. có độ lớn không phụ thuộc góc α.

D. có độ lớn dương khi α nhọn và âm khi α tù.

Câu 9: Treo một thanh đồng có chiều dài l = 1 m và có khối lượng 200 g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng một góc α = 60o. Lấy g = 9,8 m/s2, lực căng của dây bằng

A. 1,96 N.

B. 2,06 N.

C. 1,69 N.

D. 2,6 N.

Câu 10: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau l = 20 cm đặt trong từ trường đều có véc - tơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với B = 0,2 T. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát bằng 0,1. Nối ray với nguồn điện ξ = 12 V, r = 0,2 Ω. Biết điện trở của thanh kim loại là R = 1 Ω và khối lượng của thanh ray là m = 100 g. Bỏ qua điện trở của ray và dây nối. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn gia tốc chuyển động của thanh MN là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

A. 0,8 m/s2.

B. 1,6 m/s2.

C. 3 m/s2.

D. 1,4 m/s2.

Câu 11: Hai dây dẫn thẳng, song song, cách nhau 10 cm có dòng điện 2 A và 5 A chạy qua. Biết hai dây trên có chiều dài bằng nhau và bằng 20 cm. Lực từ tác dụng lên mỗi dây là

A. F = 4.10-4 N.

B. F = 4.10-7 N.

C. F = 4.10-5 N.

D. F = 4.10-6 N.

Câu 12: Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với véc - tơ vận tốc của electron. Qũy đạo của elctron là một đường tròn bán kính R = 7 cm. Độ lớn cảm ứng từ là

A. 0,93.10-3 T.

B. 0,96.10-3 T.

C. 1,02.10-3 T.

D. 1,12.10-3 T.

Câu 13: Từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?

A. Điện trở suất dây dẫn làm khung.

B. Đường kính dây dẫn làm khung.

C. Hình dạng và kích thước của khung dây dẫn.

D. Điện trở của dây dẫn.

Câu 14: Một dây dẫn có chiều dài l = 20 cm chuyển động với vận tốc v = 30 cm/s trong từ trường có cảm ứng từ B = 0,1T, luôn luôn vuông góc với đường cảm ứng từ. Khi đó suất điện động xuất hiện ở hai đầu mút của dây là

A. 0,06 V.

B. 0,6 V.

C. 0,006 V.

D. 6 V.

Câu 15: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hay ra xa vòng dây kín?

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 16: Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị

A. B = 3.10-2 T

B. B = 4.10-2 T

C. B = 5.10-2 T

D. B = 6.10-2 T

Câu 17: Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính 0,1m. Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2 T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có độ lớn ?

A. 0,628 V.

B. 6,29 V.

C. 1,256 V.

D. Một giá trị khác

Câu 18: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 50 vòng đặt trong từ trường đều.Véc - tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc α = π/6 và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi là

A. 10-3 V.

B. 2.10-3 V.

C. 2,5.10-3 V.

D. 0,5.10-3 V.

Câu 19: Một ống dây dài 50 cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25 cm2. Gỉa thuyết từ trường trong ống dây là từ trường đều. Độ tự cảm của ống dây đó là

A. 0,025 H.

B. 0,015 H.

C. 0,01 T.

D. 0,02 T.

Câu 20: Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Tính hệ số tự cảm của ống dây và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây:

A. 0,1H; 0,2J.

B. 0,2H; 0,3J.

C. 0,3H; 0,4J.

D. 0,2H; 0,5J

Phần II: Tự luận

Bài 1: Một ống dây có chiều dài 1,2m, gồm 1500 vòng dây, ống dây có đường kính 40cm

a. Tính độ tự cảm của ống dây

b. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 1s, xác định suất điện động tự cảm của ống dây.

c. Hãy tính cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây khi dòng điện trong ống dây băng 5A

d. Năng lượng từ trường bên trong ống dây khi dòng điện qua ống dâu có giá trị 5a

Bài 2: Một khung dây trong gồm 36 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,4A chạy qua. Theo tính toán thì cảm ứng từ ở tâm khung dây bằng 8,4.10-5T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 5,6.10-5T. Sau khi kiểm tra lại thì thấy có một số vòng dây bị quấn ngược chiều với đa số các vòng dây trong khung. Tính số vòng dây quấn nhầm.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án D

Các hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn thì đường sức từ trường là các đường tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua.

=> Quỹ đạo của nó không phải là một đường sức của từ trường.

Câu 2: Đáp án A

Từ phổ là hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.

Câu 3: Đáp án B

Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn là Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

→ B giảm khi I giảm.

Câu 4: Đáp án B

Cảm ứng từ do I1 gây ra tại M là Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Cảm ứng từ do I2 gây ra tại M là Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do I1I2 và M lập thành tam giác đều nên Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) bằng 60°, suy ra góc giữa Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) bằng 120°

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Đáp án B

Hệ số tự cảm của ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Suất điện động tự cảm trong ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Đáp án A

Hạt proton bay vào trong từ trường theo phương vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ thì quỹ đạo của proton là quỹ đạo tròn có v không đổi.

Câu 7: Đáp án D

Cảm ứng từ trong lòng ống dây Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Đáp án B

Từ công thức Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2), F cực đại khi Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Đáp án A

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Các lực tác dụng lên thanh MN là Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Xét theo phương chuyển động Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2), trong đó

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Đáp án D

Lực từ tác dụng lên mỗi dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 12: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) phụ thuộc hình dạng, kích thước khung dây (S).

Câu 14: Đáp án C

Khi thanh chuyển động thì S tăng một lượng Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Suất điện động cảm ứng Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Đáp án B

Trong hình B khi nam châm lại gần khung dây thì số đường sức từ qua khung tăng lên (B tăng); dòng cảm ứng có chiều làm giảm sự tăng nên cảm ứng từ do khung dây gây ra có chiều từ phải sang trái. (do cảm ứng từ nam châm đi ra từ cực bắc)

Áp dụng quy tắc vặn đinh ốc (hoặc nắm tay phải) xác định được chiều dòng điện cùng chiều kim đồng hồ.

Tương tự với các hình còn lại thì thấy không đúng.

Câu 16: Đáp án D

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 17: Đáp án B

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 18: Đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 19: Đáp án A

Độ tự cảm của ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 20: Đáp án B

Hệ số tự cảm của ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Phần II: Tự luận

Bài 1:

a. Độ tự cảm bên trong ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

b. Suất điện động tự cảm trong ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

c. Cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

d. Năng lượng từ trường sinh ra bên trong ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Bài 2:

+ Gọi N là tổng số vòng dây, n là số vòng dây quấn nhầm (quấn ngược)

+ Cảm ứng từ tại tâm vòng dây theo tính toán là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

+ Cảm ứng từ tại tâm vòng dây do n vòng quấn ngược tạo ra là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

+ Cảm ứng từ tại tâm vòng dây do (N – n) vòng dây quấn đúng là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

+ Vì Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) ngược chiều nên cảm ứng từ thực tế đo được là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vậy số vòng dây quân ngược là 6 vòng.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11