Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Từ cực Bắc của Trái Đất

A. trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất.

B. trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất.

C. gần với cực Nam địa lí của Trái Đất.

D. gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất.

Câu 2: Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông cạnh 8cm, I1 = I2 = I3 = 4A, xác định véc tơ cảm ứng từ tại đỉnh thứ tư D của hình vuông.

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 24A, tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4πµT. Nếu dòng điện qua vòng dây giảm 6A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 0,3πµT.

B. 0,5πµT.

C. 0,2πµT.

D. 0,6πµT.

Câu 4: Thanh l có chiều dài 10cm nặng 40 g, điện trở 1,9 Ω, tựa trên hai thanh MN và PQ có điện trở không đáng kể. Suất điện động của nguồn 4 V, điện trở trong 0,1 Ω. Mạch điện đặt trong từ trường đều B = 0,1 T, vuông góc với mặt phẳng khung. Thanh l chuyển động với gia tốc

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

A. 0,05 m/s2

B. 0,5 m/s2

C. 0,1 m/s2

D. 1,0 m/s2

Câu 5: Đoạn dây CD dài 20 cm, khối lượng 10 g treo bằng 2 dây mềm cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Dây ở trong từ trường đều có B = 0,2 T và các đường sức từ là các đường thẳng đứng hướng lên. Dây treo chịu được lực kéo lớn nhất FK =0,06 N. Hỏi có thể cho dòng điện qua dây đồng CD có cường độ lớn nhất bao nhiêu để dây treo không đứt. Coi khối lượng dây treo rất nhỏ; g = 10m/s2

A. 1,55 A.

B. 1,65 A.

C. 1,85 A.

D. 2,25 A.

Câu 6: Hai dây dẫn thẳng, song song, dây 1 được giữ cố định, dây 2 có thể dịch chuyển. Dây 2 sẽ dịch chuyển về phía dây 1 khi

A. có hai dòng điện ngược chiều chạy qua.

B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua dây 1.

C. có hai dòng điện cùng chiều chạy qua.

D. dòng điện chạy qua dây 2 lớn hơn dòng điện chạy qua dây 1.

Câu 7: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 2 lần thì lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên

A. 2 lần.

B. 4 lần.

C. 6 lần.

D. 8 lần.

Câu 8: Lực Lorenxo tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường

A. chỉ hướng vào tâm khi q > 0.

B. luôn hướng về tâm của quỹ đạo.

C. chưa kết luận được vì còn phụ thuộc vào hướng của véc - tơ cảm ứng từ.

D. luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.

Câu 9: Một proton chuyển động theo một quỹ đạo tròn bán kính 5 cm trong một từ trường đều B = 10-2 T. Cho khối lượng của proton là 1,72.10-27 kg. Vận tốc của proton là

A. 3,45.104 m/s.

B. 3,245.104 m/s.

C. 4,65.104 m/s.

D. 4,985.104 m/s.

Câu 10: Một e bay với vận tốc v = 2,4.106 m/s vào trong từ trường đều B = 1 T theo hướng hợp với B một góc 60o. Bán kính quỹ đạo chuyển động là

A. 0,625 μm

B. 6,25 μm

C. 11,82 μm

D. 1,182 μm

Câu 11: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hay ra xa nam châm ?

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 12: Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó là

A. 30°.

B. 45°.

C. 60°.

D. 0°.

Câu 13: Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị

A. B = 3.10-2 T

B. B = 4.10-2 T

C. B = 5.10-2 T

D. B = 6.10-2 T

Câu 14: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu

A. Nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.

B. Nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.

C. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ

D. Nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.

Câu 15: Chọn đáp án đúng. Một khung dây hình vuông mỗi cạnh 5 cm được đặt vuông góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08 T. Nếu từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,2 s, thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian trên bằng

A. 1 mV.

B. 8 V.

C. 0,5 mV.

D. 0,04 V.

Câu 16: Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích mỗi vòng là 30cm2 đặt cố định trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A

A. 0,5 T/s

B. 1 T/s

C. 2 T/s

D. 4 T/s

Câu 17: Một ống dây dài 50 cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25 cm2. Gỉa thuyết từ trường trong ống dây là từ trường đều. Độ tự cảm của ống dây đó là

A. 0,025 H.

B. 0,015 H.

C. 0,01 T.

D. 0,02 T.

Câu 18: Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500 cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị bên. Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05 s là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

A. 0,2 V.

B. 0,25 V.

C. 2,5 V.

D. 2 V.

Câu 19: Trong các yếu tố sau: I. Chiều dài của ống dây kín II. Số vòng của ống dây kín III. Tốc độ biến thiên qua mỗi vòng dây. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A. I và II .

B. II và III .

C. III và I .

D. Chỉ phụ thuộc II.

Câu 20: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4 m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6 T có chiều hướng ra ngoài mặt phẳng giấy. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T trong thời gian 0,25 s thì chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây là

A. theo chiều kim đồng hồ

B. ngược chiều kim đồng hồ

C. không có dòng điện cảm ứng

D. chưa xác định được chiều dòng điện, vì phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến của vòng dây

Phần II: Tự luận

Bài 1: Một ống đây dài 50cm, bán kính 1cm quấn 800 vòng dây. Dòng điện chạy qua ống là I = 2A (trong ống chưa không khí) tính

a. Hệ số tự cảm của ống dây

b. Từ thông qua tiết diện ngang của ống dây

c. Năng lượng từ trường trong ống dây

Bài 2: Một sợi dây đồng có bán kính 0,5mm. Dùng sợi dây này để quấn thành một ống dây dài 20cm. Cho biết dòng điện có cường độ 5A chạy qua ống dây. Hãy xác định từ trường bên trong ống dây

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Từ cực Bắc của Trái Đất lệch 11° so với cực Nam địa lí của Trái Đất.

Câu 2: Đáp án C

Áp dụng quy tắc nắm bàn tau phải xác định được chiều cảm ứng từ do 3 dòng điện gây nên Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Áp dụng quy tắc chồng chất từ trường Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Đáp án A

Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Ta có cường độ dòng điện qua thanh I là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Lực từ tác dụng lên thanh được biểu diễn như hình.

Thanh sẽ trượt trên MN và PQ với gia tốc a => Ft = ma

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định được chiều lực từ như hình.

Dây chịu lực kéo lớn nhất Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Đáp án C

Hai dòng điện cùng chiều thì giữa chúng có lực hút nên dây 2 sẽ dịch chuyển về phía dây 1.

Câu 7: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) nên khi I1I2 cùng tăng lên 2 lần thì F tăng 4 lần.

Câu 8: Đáp án B

Lực Lorenxo tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường luôn hướng về tâm của quỹ đạo. (F đóng vai trò lực hướng tâm).

Câu 9: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Đáp án C

Ta có Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Đáp án B

Trong hình B khi khung dây lại gần nam châm thì số đường sức từ qua khung tăng lên (B tăng); dòng cảm ứng có chiều làm giảm sự tăng nên cảm ứng từ do khung dây gây ra có chiều từ phải sang trái. (do cảm ứng từ nam châm đi ra từ cực bắc)

Áp dụng quy tắc vặn đinh ốc (hoặc nắm tay phải) xác định được chiều dòng điện cùng chiều kim đồng hồ.

Tương tự với các hình còn lại thì thấy không đúng.

Câu 12: Đáp án A

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

⇒ Góc hợp bởi véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó là 30°

Câu 13: Đáp án D

Ta có Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 14: Đáp án B

Ta có Φ = BS cos⁡α

Khi vòng dây quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ thì góc α thay đổi ⇒ Φ thay đổi ⇒ xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Các đáp án khác không làm thay đổi Φ ⇒ không xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Chọn đáp án B.

Câu 15: Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong khung

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 16: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Đáp án A

Độ tự cảm của ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 18: Đáp án B

Hệ số tự cảm của ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Suất điện động cảm ứng trong ống dây sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05s là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Đáp án A

Câu 20: Đáp án B

B hướng ra ngoài mặt phẳng giấy và đang tăng thì dòng điệm cảm ứng có chiều sao cho B do nó gây ra có chiều hướng vào mặt phẳng giấy.

Áp dụng quy tắc vặn đinh ốc (hoặc nắm bàn tay phải) ⇒ dòng cảm ứng có chiều cùng chiều kim đồng hồ.

Phần II: Tự luận

Bài 1:

a. Hệ số tự cảm của ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

b. Từ thông gửi qua ống dây: ϕ = Li

→ từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây (1 vòng dây):

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

c. Năng lượng từ bên trong ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Bài 2:

Gọi N là số vòng dây phải quấn trên ống dây. Đường kính d của dây quấn chính là bề dày một vòng quấn, để quấn hết chiều dài ống dây l thì cần N vòng quấn nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11