Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I trong không khí là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng, bán kính là 3,14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B=2.10-3 T. Tính cường độ dòng điện trong vòng dây.

A. 3A

B. 4A

C. 5A

D. 2,5A

Câu 3: Cho dòng điện cường độ I = 0,2A chạy qua các vòng dây của một ống dây. Ống dây dài 50cm và có 780 vòng dây. Cảm ứng từ bên trong ống lòng ống dây là:

A. 3,918.10-4T

B. 4,521.10-4T

C. 2,872.10-4T

D. 3,326.10-4T

Câu 4: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

A. cùng chiều thì đẩy nhau.

B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau

D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút

Câu 5: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10-5 T.

B. 78.10-3 T.

C. 78T.

D. 7,8.10-3 T.

Câu 6: Một thanh nhôm MN, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05T. Hệ số ma sát trượt giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là µ = 0,40. Lấy g= 10 m/s2. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng 12 A thì nó chuyển động nhanh dẫn đều với gia tốc?

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

A. 0,3 m/s2.

B. 0,4 m/s2.

C. 0,8 m/s2.

D. 0,5 m/s2.

Câu 7: Một hạt mang điện 3,2.10-19 Cbay vào trong từ trường đều có B = 0,5 Thợp với hướng của đường sức từ 30°.Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10-14 N. Tốc độ của hạt đó khi bắt đầu vào trong từ trường là

A. 2.106 m/s.

B. 106 m/s.

C. 3.106 m/s.

D. 4.106 m/s.

Câu 8: Một hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều quĩ đạo của hạt luôn vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/sthì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là f1 = 2.10-6 N, nếu hạt chuyển động với vận tốc là v2 = 4,5.107 m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là

A. 2.10-5 N.

B. 3.10-5 N.

C. 5.10-5 N.

D. 10-5 N.

Câu 9: Cho dòng điện cường độ A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài cm.

A. vòng.

B. vòng.

C. vòng.

D. vòng

Câu 10: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

A. 3.10-4Wb

B. 3.10-5 Wb

C. 4,5.10-5 Wb

D. 2,5.10-5 Wb

Câu 11: (Đề chính thức của BGD-ĐT - 2018) Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10-3 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là

A. 0,12 V.

B. 0,15 V.

C. 0,30 V.

D. 0,24V.

Câu 12: Một vòng dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10 cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian 0,05 s, cho độ lớn của cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.

A. 1 (V).

B. 0,15 (V).

C. l,5 (V).

D. 0,1 (V)

Câu 13: Cho thanh dẫn điện MN = 15cm đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x’x, y’y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng có độ lớn B = 0,5 T, hướng vuông góc với mặt phằng chúa hai thanh ray. Thanh MN chuyển động thẳng đểu vể phía x’y’ với vận tốc không đổi 3 m/s. Biết điện trở R = 0,5 Ω, điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ. Dòng điện cảm ứng qua R có độ lớn

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

A. 0,45 A

B. 4,5 A

C. 0,25 A

D. 2,5 A

Câu 14: Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

A. 0,088 H.

B. 0,079 H.

C. 0,125 H.

D. 0,064 H.

Câu 15: Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là

A. −100 V.

B. 20 V.

C. 100 V.

D. 200V

Câu 16: Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị I xuống 0 trong 0,01 s. Tính I.

A. 0,1 A

B. 0.4 A

C. 0.3 A

D. 0,6 A.

Câu 17: Một ống dây dài ℓ = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1s, độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. 0,15 V.

B. 0,42 V.

C. 0,24 V.

D. 8,6 V

Câu 18: Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường

A. thẳng vuông góc với dòng điện.

B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.

C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện.

D. tròn vuông góc với dòng điện.

Câu 19: Nhìn vào dạng đường sức từ, so sánh ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng người ta thấy:

A. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực bắc.

B. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực nam.

C. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực bắc.

D. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực nam.

Câu 20: Hai ống dây dặt trong không khí có các thông số như sau:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Độ lớn cảm ứng từ trong các ống dây lần lượt là B1 và B2. Chọn phưong án đúng.

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Bài 1: Một hạt electron có động năng ban đầu Wđ = 2,49.10-18 J bay vào trong một từ trường đều có B = 5.10-5 theo hướng vuông góc với các đường sức thì hạt chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính r. Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg, điện tích của electron là e = - 1,6.10-19 C. Hãy xác đinh:

a. Vận tốc của electron nói trên

b. Lực lorenxo tác dụng lên electron

c. Bán kính quỹ đạo của electron

d. Chu kỳ quay của hạt electron

Bài 2: Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm N = 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính d = 10cm, dây dẫn có tiết diện S = 0,4 mm2, điện trở suất ρ = 1,75.10-8 Ωm. Ống dây đó đặt trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục hình trụ có độ lớn tăng đều với thời gian theo quy luật ΔB/Δt = 0,01(T/s)

a. Nối hai đầu ống dây vào một tụ điện có C = 10-4F, hãy tính năng lượng tụ điện

b. Nối đoản mạch hai đầu ống dây, hãy tính công suất tỏa nhiệt trong ống dây.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Đáp án C

Cường độ dòng điện trong vòng dây là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án A

Cảm ứng từ bên trong ống dây là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Đáp án B

Khi hai dòng điện cùng chiều thì tương tác hút nhau

Câu 5: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Đáp án C

+ Theo quy tắc bàn tay trái, hướng của lực từ có dạng như hình vẽ, có độ lớn Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

+ Gia tốc Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đáp án B

Vận tốc của hạt đó:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Đáp án C

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Đáp án D

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Đáp án D

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 11: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 12: Đáp án D

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Đáp án A

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: Đáp án A

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 17: Đáp án B

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 18: Đáp án C

+ Nó có dạng là các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện, tâm đặt trên dòng điện.

Câu 19: Đáp án C

+ Người ta thấy rằng dạng đường sức từ của ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng là giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực Nam.

Câu 20: Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Bài 1:

a. Ta có

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

b. Độ lớn lực Lorenxo tác dụng lên electron:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

c. Vì electron bay vào từ trường và chuyển động vuông góc với cảm ứng từ Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) nên lực Lorenxơ là lực hướng tâm, do đó ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

d. Chu kì quay của electron: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Bài 2:

a. Suất điện động trong ống dây:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Vì nối hai đầu ống dây vào tụ nên UC = e

Vậy năng lượng trên tụ điện là:

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

b. Khi nối đoản mạch hai đầu ống đay thì được mạch kín là ống dây nên dòng điện cảm ứng trong ống dây sẽ là i = e/R

Chiều dài của tất cả các vòng dây là L = Nπd

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

→ Công suất tỏa nhiệt trên ống dây là: Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11