Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 (Đề 4)

    Môn Vật Lí lớp 11

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần chung

Câu 1: (1 điểm)

a. Phát biểu bản chất dòng điện trong chất điện phân.

b. Điện phân dung dịnh CuSO4 có điện cực a nốt làm bằng Cu, biết bình điện phân có điện trở R = 2Ω và hiệu điiện thế gữa hai cực của bình điện phân U = 4 V. Tính khối lượng Cu giải phóng khỏi a nốt trong khoảng thời gian 16 phút 5 giây. Biết Cu có hóa trị 2, khối lượng mol của Cu bằng 64 g, hằng số Fa-ra-đây F = 96500 C/mol.

Câu 2: (3 điểm)

Hai điện tích điểm q1 = 4.10-7C, q2 = -4.10-7C đặt cố định lần lượt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một đoạn r = 20cm.

a. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm của AB .

b. Xác định lực điện trường tổng hợp do hai điện tích q1, q2 tác dụng lên q3 = 4.10-7C. Cho biết q3 đặt tại C, với CA = CB = 20 cm

Phần riêng

Câu 3: (5 điểm) (Chương trình Cơ bản)

Cho mạch điện như hình vẽ.

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

Hai nguồn lần lượt có E1 = 8V, E2 = 4 V, r1 = r2 = 1Ω;

các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 8Ω.

a. Tính suất điện động của bộ nguồn, điện trở trong của bộ nguồn và điện trở của mạch ngoài

b. Tính cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch.

c. Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong 5 phút

d. Tính UBC và UAD

Câu 4: (5 điểm) (Chương trình Nâng cao)

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, các nguồn điện giống nhau có E = 4V, r = 1Ω. Mạch ngoài gồm có điện trở R1 = R2 = R3 = 4Ω, Rx là một biến trở. Bỏ qua điện trở của dây nối

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

a. Khi Rx = 3Ω. Tính cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch, hiệu điện thế UCB và cường độ dòng điện qua các điện trở.

+ Tính nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong 5 phút.

+ Tính UMC

b. Điều chỉnh Rx sao cho công suất của bộ nguồn đạt giá trị cực đại. Tính giá trị Rx và công suất của bộ nguồn lúc này.

Đáp án và Thang điểm

Phần chung

Câu 1: (1 điểm)

a. Bản chất dòng điện trong chất điện phân: Là dòng chuyển dời có hướng của iôn dương cùng chiều điện trường và iôn âm ngược chiều điện trường. (1,0 điểm)

b. Áp dụng công thức Fa ra đây: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

* Thay số tính đúng kết quả: m = 0,64 g (0,5 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

a) Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

* Gọi Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án là véc tơ cường độ điện trường do q1, q2 gây ra tại M, Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án. Thay số vào ta có: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án. Thay số vào ta có: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Theo nguyên lý chồng chất điện trường thì Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Nên EM = E1 + E2 = 72.104 (V/m) (0,25 điểm)

b)

Hình vẽ biểu diễn các lực điện tác dụng lên điện tích q3: (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

- Gọi Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án là lực điện do q1, q2 tác dụng lên q3

- Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn lần lượt là:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

- Lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 là: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

- Dễ dàng nhận thấy ΔCDE là đều nên Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Phần riêng

Câu 3: (5 điểm) (Chương trình Cơ bản)

a)

Suất điện động của bộ nguồn, điện trở trong của bộ nguồn là: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (1,0 điểm)

Mạch ngoài gồm (R1 nt R2) // R3

+ R12 = R1 + R2 = 8 (0,5 điểm)

+ điện trở của mạch ngoài: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

b) Cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (1,0 điểm)

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong 5 phút:

Q = I2.(RN + rb)t = 22.6.300 = 7200J (1,0 điểm)

d) UBC = I. RBC = I. RN = 2.4 = 8 V (0,5 điểm)

* Ta có: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

⇒ UAD = -ξ1 + I1.R1 + I.r1 = -8 + 1.3 + 2.1 = -3V (0,25đ)

Câu 4: (5 điểm) (Chương trình Nâng cao)

a) (3,0điểm)

Ta có: ξb = 3.ξ = 12V và rb = 3r = 3Ω (0,25 điểm)

* Khi Rx = 3Ω

Theo sơ đồ: Rx // R1 nt (R2//R3)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Áp dụng Định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

Cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Ta có: UAB = I.RAB = 4,8V Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

→ I1 = I23 = I - Ix = 0,8A (0,25 điểm)

UCB = U23 = I23.R23 = 0,8.2 = 1,6V (0,25 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án và I3 = I23 – I2 = 0,4 A (0,25 điểm)

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch trong 5 phút:

Q = I2.(RN + rb) = 2,42 . 5 . 300 = 8640J (0,25 điểm)

+ UMC = -2.ξ + I.2r + I1.R1 = -2.4 + 2,4.2.1 + 0,8.4 = 0 V (0,5 điểm)

b) (2,0 điểm)

Ta có: công suất của bộ nguồn là: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

Để Png max ⇔ Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án min ⇔ Rx = 0. Khi đó Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (1,0 điểm)

Các đề kiểm tra Vật Lí lớp 11 có đáp án và thang điểm khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-thi-vat-li-11-hoc-ki-1.jsp

Khóa học 11