Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số có đáp án (Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

Quảng cáo

A.3x - 2y = 3       B. 3x - y = 1

C. 0x + 3y = 9       D.2x + 0y = 5

Câu 2: Cho phương trình x + y = 1 (1). Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.

A.3x - 2y = 5       B. 3x + y = 1       C.x + 3y = 9       D.2x + 2y = 2

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình 7x + 0y = 21 được biểu diễn bởi đường thẳng:

A. y = 2x       B. y = 3x       C. x = 3       D. y = 3

Quảng cáo

Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A.(2; 1)       B.(-2; -1)       C.(2; -1)       D.(3; 1)

Câu 5: Hệ phương trình: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A.Có nghiệm duy nhất (-3;2)

B. Có vô số nghiệm

C.Hệ vô nghiệm

D. Có nghiêm duy nhất (-2; 4)

Câu 6: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 4 và số dư là 3. Số cần tìm là:

A. 49       B. 35       C. 42       D. 56

Quảng cáo

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. ( 3 diểm) Giải các hệ phương trình sau

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (1 điểm) Cho hệ phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Gọi (x; y) là nghiệm của hệ phương trình . Xác định giá trị của k để P = x 2 + y 2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 3. (3 điểm) Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 520 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 12%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 577 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.A 2.D 3.C 4.C 5.A 6.B

Phần tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (3; -1)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (-3; 4)

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Với k + 2 ≠ 0 ⇔ k ≠ -2 thì hệ phương trình có nghiệm :

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có:

P = x 2 + y 2 = x 2 + (2x + 4) 2 = 5x 2 + 16x + 16

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy với k = (-31)/8 thì biểu thức P = x 2 + y 2 đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 3.

Gọi số dụng cụ xí nghiệp I làm theo kế hoạch là x (dụng cụ)

Gọi số dụng cụ xí nghiệp II làm theo kế hoạch là y (dụng cụ)

Điều kiện x;y ∈ N*.

Vì theo kế hoạch hai xí nghiệp phải làm 520 dụng cụ,nên ta có phương trình: x + y = 520 (1)

Thực tế xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10% và xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 12%, do đó cả 2 xí nghiệp làm đc 577 sản phẩm nên ta có phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có hệ phương trình

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy xí nghiệp I làm theo kế hoạch là 270 dụng cụ.

Xí nghiệp II làm theo kế hoạch là 250 dụng cụ.

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-dai-so-chuong-3.jsp