Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất

Bài 1 (trang 59 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ( ) thì ta thực hiện các phép tính ....... trước.

b) Tính :

3 x (17 + 22) = ...... = ......

Giá trị của biểu thức 3 x (17 + 22) là ......

(58 – 23) : 5 = ........ = ......

Giá trị của biểu thức (58 – 23) : 5 là ........

Hướng dẫn giải:

a) Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ( ) thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

b) Tính :

3 x (17 + 22) = 3 x 39 = 117

Giá trị của biểu thức 3 x (17 + 22) là 117.

(58 – 23) : 5 = 35 : 5 = 7.

Giá trị của biểu thức (58 – 23) : 5 = 7.

Bài 2 (trang 59 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Cho biểu thức 6 + (45 – 27) : 2. Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức trên là :

A. Cộng, trừ, chia.     B. trừ, cộng, chia.

C. Trừ, chia, cộng.     D. Chia, cộng , trừ.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Giá trị của biểu thức 6 + (45 – 27) : 2 là ........

Hướng dẫn giải:

a) Khoanh vào C. Trừ, chia, cộng.

b) Giá trị của biểu thức 6 + (45 – 27) : 2 là 15

Giải thích: 6 + (45 – 27) : 2 = 6 + 18 : 2 = 6 + 9 = 15.

Bài 3 (trang 59 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) 131 – (45 + 17) = ............. = ......

b) 71 – (58 – 33) = ............. = ......

c) (77 + 48) : 5 = ............. = ......

d) 56 : (4 x 2) = ............. = ......

Hướng dẫn giải:

a) 131 – (45 + 17) = 131 – 62 = 69

b) 71 – (58 – 33) = 71 – 25 = 46

c) (77 + 48) : 5 = 125 : 5 = 25

d) 56 : (4 x 2) = 56 : 8 = 7

Bài 4 (trang 60 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền >, <, =

32 + (55 – 35) ... 60.     20 ... (51 + 33) : 4

(85 – 31) x 2 .... 100     71 ... 426 : (3 x 2)

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 60 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hình chữ nhật có ... góc vuông, có hai cạnh dài ... và hai cạnh ngắn ...

b) Tô màu vào hình chữ nhật trong các hình dưới đây:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 60 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a)Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hình vuông có ... góc vuông và bốn cạnh ...

b) Tô màu vào hình vuông trong các hình dưới đây:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Hình vuông có 4 góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 60 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đo độ dài các cạnh của mỗi hình rồi viết vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 61 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Kẻ thêm một đoạn thẳng để được :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang Cùng em học Toán 3 Tập 1): Cho hình vẽ: Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 17 trang 59, 60, 61 hay nhất tại VietJack

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Hình trên có ... hình chữ nhật, đó là các hình ...

b) Tìm chiều dài, chiều rộng của các hình chữ nhật có trong hình vẽ trên.

Hướng dẫn giải:

a) Hình trên có 3 hình chữ nhật, đó là các hình ABCD; AMND; MBCN.

b) Hình chữ nhật ABND có chiều dài AD = 4cm; chiều rộng AM = 2cm.

Hình chữ nhật MBCN có chiều dài 5cm, chiều rộng MN = 4cm.

Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng: AB = AM + MB = 2 + 5 = 7 (cm), chiều rộng AD = 4cm.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.