Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất

Bài 1 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết góc (vuông, không vuông), tên đỉnh và cạnh của các góc vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình dưới đây rồi đánh dấu vào góc vuông :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 33 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Quan sát các góc :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

b) Viết tiếp vào chỗ chấm tên đỉnh và cạnh của :

Các góc vuông : .........

Các góc không vuông : ............

...........

Hướng dẫn giải:

b)

Các góc vuông : góc vuông đỉnh N ; cạnh NM , NP

Góc vuông đỉnh Q ; cạnh QR, QP.

Các góc không vuông : Góc đỉnh B ; cạnh BA, BC

Góc đỉnh E cạnh ED ; EG.

Bài 4 (trang 34 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Hình bên có ... góc vuông.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Hình bên có 2 góc vuông

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 34 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dam = .......m    5 dam = ....... m    1hm = ....... dam

1hm = .......m    3hm = ....... m    5hm = .......dam

1cm = .......mm    2m = ....... dm    3m = .......cm

Hướng dẫn giải:

1 dam = 10 m    5 dam = 50 m    1hm = 10 dam

1hm = 100 m    3hm = 300 m    5hm = 50 dam

1cm = 10 mm    2m = 20 dm    3m = 300 cm

Bài 6 (trang 34 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành bảng đơn vị đo dưới dây:

   Bảng đơn vị đo độ dài

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 9 trang 33, 34, 35 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 34 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 dam = .......m     3hm = ....... dam     4hm = .......m

5m 6dm = .......dm    7dm 8cm = .......cm

9m 5cm = .......cm     3cm 4mm = ....... mm

Hướng dẫn giải:

2 dam = 20 m     3hm = 30 dam     4hm = 400 m

5m 6dm = 56 dm     7dm 8cm = 78 cm

9m 5cm = 905 cm     3cm 4mm = 34 mm

Bài 8 (trang 35 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính:

30hm + 15hm = .......    72dam – 27 dam = .......    65dm + 35dm = .......

80m – 50m = .......    38km + 52km = .......    76cm – 18cm = .......

Hướng dẫn giải:

30hm + 15hm = 45hm    72dam – 27 dam = 45dam    65dm + 35dm = 100dm

80m – 50m = 30m    38km + 52km = 90km    76cm – 18cm = 58cm

Vui học (trang 35 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Trâm có hai chiếc hộp. Chiếc hộp thứ nhất đựng 5 đôi tất màu hồng và 5 đôi tất màu ghi. Chiếc hộp thứ hai đựng 5 đôi găng tay màu hồng và 5 đôi găng tay màu ghi. Không nhìn vào các hộp, hỏi Trâm phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc tất và bao nhiêu chiếc găng tay để có được một đôi găng tay cùng màu với một đôi tất.

Hướng dẫn giải:

Trâm phải lấy ra ít nhất 12 chiếc tất và 3 chiếc găng tay (hoặc ngược lại 3 chiếc tất và 12 chiếc gang tay) để đảm bao có được một đôi găng tay cùng màu với một đôi tất.

Giải thích:

Để lấy được 1 đôi găng tay cùng màu với 1 đôi tất ta cần lấy được ít nhất đủ hai màu của găng tay (mỗi màu ít nhất 1 đôi) và một đôi cùng màu của tất.

Để lấy được đủ hai màu của găng tay (mỗi màu ít nhất 1 đôi) ta cần lấy 12 chiếc (trường hợp xấu nhất lấy 10 chiếc đều cùng 1 màu thì cần thêm 2 chiếc để thêm được 1 đôi màu còn lại).

Để lấy được một đôi cùng màu của tất ta cần lấy ít nhất 3 chiếc.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.