Trắc nghiệm Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có đáp án

Trắc nghiệm Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1 :(THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.

B. đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp.

C. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.

D. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). So với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta diễn ra:

A. còn chậm nhưng đáp ứng được.

B. khá nhanh nhưng chưa đáp ứng.

C. còn chậm và chưa đáp ứng được.

D. khá nhanh và đã đáp ứng được.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

A. các vùng sản xuất chuyên canh được mở rộng.

B. phát triển nhiều khu công nghiệp tập trung.

C. các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành.

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/82, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là

A. các khu công nghiệp tập trung và vùng chuyên canh được hình thành.

B. nhiều hoạt động dịch vụ mới ra đời và hình thành các vùng động lực.

C. tỉ trọng của công nghiệp chế biến tăng, công nghiệp khai thác giảm.

D. Nhà nước quản lí các ngành kinh tế và các lĩnh vực kinh tế then chốt.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay?

A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.

B. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển.

C. Lĩnh vực kinh tế then chốt do Nhà nước quản lí.

D. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay?

A. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành trong GDP diễn ra rất nhanh.

C. Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua các năm.

D. Đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu phát triển đất nước hiện nay.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/82-83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

A. Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Ngành nông nghiệp đang có tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu.

C. Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bản

Câu 8 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

A. tăng cường hội nhập vào nền kinh tế của khu vực.

B. thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.

C. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. sử dụng hợp lí nguồn lao động dồi dào trong nước.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế sẽ giúp khai thác tốt các điều kiện phát triển kinh tế của nước ta, tập trung phát triển các ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với xu thế, từ đó sẽ thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Câu 9 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay là

A. thị trường tiêu thụ rộng, có nhu cầu lớn.

B. tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đa dạng.

C. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

D. nguồn lao động đông đảo, trình độ cao.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng: giảm tỉ trọng của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp), tăng tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp và xây dựng), khu vực III (dịch vụ) có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. Xu hướng chuyển dịch như trên là phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nước ta hiện nay.

Câu 10 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?

A. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.

B. Nhà nước quản lí các ngành then chốt.

C. Đáp ứng đầy đủ sự phát triển đất nước.

D. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017). Khu vực chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng lại tăng nhanh trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta là:

A. khu vực nhà nước.        B. khu vực tư nhân.

C. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.        D. khu vực cá thể.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1). Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào sau đây đúng với khu vực II (công nghiệp và xây dựng)?

A. Tăng tỉ trọng cả công nghiệp khai thác lẫn công nghiệp chế biến.

B. Giảm tỉ trọng cả công nghiệp khai thác lẫn công nghiệp chế biến.

C. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

D. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác, giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1). Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở:

A. đóng góp cao nhất trong cơ cấu GDP của nước ta.

B. tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP.

C. tỉ trọng trong cơ cấu GDP những năm qua khá ổn định.

D. giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14 : (THPT Tôn Đức Thắng – Phú Yên 2017). Trong nội bộ ngành, sản xuất nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

B. Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, giảm tỉ trọng các sản phẩm không qua giết thịt.

C. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia cầm.

D. Tăng tỉ trọng trồng cây ăn quả, giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT Chuyên Sơn La – Sơn La 2018). Cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng hình thành:

A. khu vực công nghiệp        B. khu du lịch trọng điểm

C. ngành kinh tế trọng điểm.        D. vùng kinh tế trọng điểm.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT Chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 2018). Ý nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay?

A. Kinh tế Nhà nước giảm.

B. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm.

D. Kinh tế tập thể giảm, cá thể tăng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (Sở GD và ĐT Hà Nội – Hà Nội 2017). Xu hướng giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữa vai trò chủ đạo là thành phần kinh tế nào của nước ta?

A. Ngoài nhà nước        B. Kinh tế tư nhân

C. Có vốn đầu tư nước ngoài        D. Nhà nước

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017). Khu vực chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta là:

A. khu vực nhà nước.        B. khu vực ngoài Nhà nước.

C. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.        D. khu vực cá thể.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên 2017). Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

B. Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III.

C. Giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III.

D. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II, khu vực III không đổi.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/82-83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang 2017 L1). Biểu hiện thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là:

A. kinh tế cá thể được thùa nhận và ngày càng phát triển.

B. giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.

C. công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.

D. trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2017 L1). Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là do:

A. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP

B. có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm nhiều nhất trên cả nước

C. chi phối hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế

D. nắm các ngành và các lĩnh vực kinh tế then chốt của quốc gia

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (Sở GD và ĐT Hà Nội – Hà Nội 2017). Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của cả nước là thành phần kinh tế:

A. Ngoài nhà nước        B. Nhà nước

C. Có vốn đầu tư nước ngoài        D. Tập thể

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 23 : (THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2017 L1). Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay là:

A. giảm tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến.

B. giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp- xây dựng.

C. giảm tỉ trọng kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.

D. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/82-83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018). Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là:

A. tư nhân.        B. Nhà nước.

C. ngoài Nhà nước.        D. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018). Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta?

A. Giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến.

B. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm.

C. Tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, có sức cạnh tranh.

D. Tương đối đa dạng với 3 nhóm ngành công nghiệp.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

A. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

B. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

C. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng.

D. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2017). Trong khu vực 1, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là:

A. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

B. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

C. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng mạnh tỉ trọng ngành lâm nghiệp

D. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (Liên trường THPT – Nghệ An 2018). Tính đến năm 2007, trên có nước không có vùng kinh tế trọng điểm nào dưới đây?

A. Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

C. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 2018). Cơ cấu lãnh thổ kinh tế đang chuyển dịch theo hướng:

A. hình thành các ngành kinh tế trọng điểm.

B. hình thành các khu vực tập trung cao về nông nghiệp

C. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. hình thành các vùng kinh tế động lực

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 : (Phòng quản lý chất lượng Giáo Dục – Bắc Ninh 2018). Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay?

A. Tỉ trọng có xu hướng giảm.

B. Quản lí các ngành, lĩnh vực kinh tế then chốt.

C. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP.

D. Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa