Trắc nghiệm Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng có đáp án

Trắc nghiệm Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Nhận xét nào sau đây không đúng về hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?

A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, còn chậm.

B. Thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.

C. Chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lụt.

D. Mật độ dân số nhỏ hơn nhiều lần so với cả nước.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu do tác động của

A. tài nguyên thiên nhiên phong phú.

B. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.

D. nguồn lao động dồi dào, kĩ thuật cao.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/152, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng là

A. cơ sả hạ tầng còn hạn chế.

B. cơ cấu kinh tế chậm chuyển biến.

C. thiếu nguyên liệu tại chỗ.

D. có mật độ dân số cao.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

B. Phân bố dân cư, nguồn lao động chưa hợp lí.

C. Có nhiều đô thị tập trung dân cư đông đúc.

D. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/152, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Việc làm đang là vấn đề nan giải ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do

A. nguồn lao động dồi dào, kinh tế còn chậm phát triển.

B. dân đông, tài nguyên tự nhiên bị khai thác quá mức.

C. mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng đều.

D. lao động trồng trọt đông, dịch vụ còn chưa đa dạng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/151-152, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

B. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa.

C. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

D. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng là đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, đặc biệt là đa dạng hóa việc làm trong ngành dịch vụ,…

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay góp phần quan trọng nhất vào

A. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa.

B. giải quyết sức ép về vấn đề việc làm.

C. thay đổi phân bố dân cư trong vùng.

D. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

A. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.

B. Số dân đông, mật độ cao nhất cả nước.

C. Tài nguyên đất, nước trên mặt xuống cấp.

D. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng chuyên môn hóa sản xuất lúa chủ yếu do có

A. đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn nước phong phú.

B. nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào, nhiều giống lúa tốt.

C. nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ, có một mùa mưa lớn.

D. nhiệt ẩm dồi dào, có nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/150, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Ý nghĩa chủ yếu của chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

A. phát huy thế mạnh và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế.

B. hình thành ngành trọng điểm và ngành dịch vụ mới.

C. tạo thêm nhiều mặt hàng và giải quyết được việc làm.

D. góp phần hiện đại hóa sản xuất và bảo vệ môi trường.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

A. nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác tốt thế mạnh tự nhiên.

B. giải quyết tốt vấn đề việc làm, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa.

C. tạo ra hàng xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành.

D. giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đa dạng sản phẩm.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Việc khai thác quá mức dẫn đến một số loại tài nguyên (như đất, nước trên mặt,…) bị suy thoái. Đây là vùng thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp, phần lớn nguyên liệu phải đưa từ vùng khác đến. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng. Vì thế việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và khai thác tốt thế mạnh tự nhiên.

Câu 12 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng trồng được rau ôn đới chủ yếu là do có

A. hai mùa mưa, khô nối tiếp nhau.

B. các loại đất với đặc tính phù hợp.

C. nguồn nước dồi dào, nhiệt ẩm đủ.

D. đất đai màu mỡ, mùa đông lạnh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc trồng rau ôn đới ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là khí hậu và đất:

- Đất phù sa màu mỡ chiếm diện tích lớn thích hợp cho trồng cây rau đậu.

- Khí hậu có một mùa đông lạnh thuận lợi cho phát triển các cây rau có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.

Câu 13 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu nhằm

A. đẩy mạnh sản xuất chuyên môn hóa, tạo ra việc làm.

B. tăng chất lượng sản phẩm, tạo mô hình sản xuất mới.

C. thúc đẩy phân hóa lãnh thổ, khai thác hợp lý tự nhiên.

D. đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo ra nhiều lợi nhuận.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Mục đích của sản xuất nông nghiệp hàng hoá là đáp ứng nhu cầu thị trường và thu lợi nhuận.

Câu 14 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng là

A. tạo ra nguồn hàng xuất khẩu, thúc đảy sự phân hóa lãnh thổ.

B. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất, giải quyết tốt việc làm.

C. khắc phục tính mùa vụ, đa dạng cơ cấu sản phẩm của vùng.

D. tạo nhiều nông sản hàng hóa, khai thác hiệu quả tài nguyên.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/153, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. Tăng trưởng kinh tế nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.

B. Đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giải quyết vấn đề việc làm.

C. Phát huy các tiềm năng có sẵn; giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

D. Phát triển nhanh đô thị hóa; giải quyết vấn đề về tài nguyên, môi trường.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/153, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Với mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để:

A. nuôi được nhiều gia súc ưa lạnh.

B. trồng được các cây công nghiệp lâu năm.

C. tăng thêm được một vụ lúa.

D. trồng được các loại rau ôn đới.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Với mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để phát triển các loại rau, quả, cây thực phẩm có nguồn gốc ôn đới như su su, bắp cải,…

Câu 17 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Phải đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng vì:

A. tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng còn chậm so với cả nước.

B. góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

C. khả năng khai thác, sử dụng và cải tạo tự nhiên của vùng còn rất lớn.

D. việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 2018). Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do:

A. do mưa lũ và triều cường.

B. mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn.

C. mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về.

D. mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng, triều cường.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do mức độ đô thị hóa cao, diện mưa bão rộng và lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn như sông Đà, sông Chảy,…

Câu 19 : (THPT Lê Hồng Phong – Hà Tĩnh 2017). Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng

A. Đẩy mạnh thâm canh.     B. Quy hoạch thuỷ lợi.

C. Khai hoang và cải tạo đất.     D. Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Đất ở vùng Đồng bằng sông Hồng không thể mở rộng nên biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai là đẩy mạnh thâm canh.

Câu 20 : (THPT Tôn Đức Thắng – Phú Yên 2017). Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực của đồng bằng sông Hồng là:

A. Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III

B. Tăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm tỉ trọng khu vực III

C. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III

D. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực III

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/153, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Thế mạnh nổi bật về dân cư và lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

A. đông dân, lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật tập trung phần lớn ở các đô thị.

B. số dân đông, lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ.

C. dân đông, nguồn lao động dồi dào với truyền thống và kinh nghiệm sản xuất phong phú.

D. dân đông, chất lượng lao động đứng hàng đầu cả nước.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/150-151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (THPT Tôn Đức Thắng – Phú Yên 2017). Đây là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Đẩy mạnh thâm canh.     B. Quy hoạch thuỷ lợi.

C. Khai hoang và cải tạo đất.     D. Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Đất ở vùng Đồng bằng sông Hồng không thể mở rộng nên biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai là đẩy mạnh thâm canh.

Câu 23 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với:

A. biển Đông.     B. duyên hải Nam Trung Bộ.

C. bắc Campuchia.     D. đông nam Lào.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/152, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Trong cơ cấu sử dụng đất ở đồng bằng sông Hồng, loại đất nào chiếm tỉ lệ cao nhất?

A. Đất ở.     B. Đất chuyên dùng.

C. Đất nông nghiệp.     D. Đất chưa sử dụng, sông suối.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/150, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năng suất lúa ở đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là:

A. lịch sử khai thác lâu đời.     B. trình độ thâm canh cao.

C. đất đai màu mỡ.     D. cơ sở hạ tầng tốt.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Đồng bằng sông Hồng là vùng có trình độ thâm canh cao nhất nước ta nên năng suất lúa ở đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước. Tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Cửu Lòng,…

Câu 26 : (THPT Nguyễn Trãi – MĐ 003/2018). Hạn chế lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. tài nguyên khoáng sản không thật phong phú.

B. cơ sở vật chất- kĩ thuật chưa đồng bộ.

C. chất lượng nguồn lao động còn hạn chế.

D. thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp còn hạn chế.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017). Các ngành kinh tế biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng là:

A. Khai thác khoáng sản, giao thông vận tải biển

B. Làm muối, đánh bắt thủy sản

C. Giao thông vận tải, du lịch và nuôi trồng thủy sản

D. Giao thông vận tải biển, du lịch và làm muối

Đáp án: C

Hướng dẫn: Các ngành kinh tế biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng là giao thông vận tải biển, du lịch biển – đảo và nuôi trồng thủy sản.

Câu 28 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017). Các trung tâm công nghiệp có qui mô lớn ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

A. Hà Nội, Vĩnh Yên.

B. Hải Phòng, Hải Dương.

C. Hà Nội, Hải Phòng.

D. Vĩnh Yên, Hải Phòng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/152, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017). Ngành công nghiệp được coi là ngành trọng điểm của Đồng bằng sông Hồng là:

A. công nghiệp khai thác khoáng sản

B. công nghiệp hóa dầu

C. công nghiệp điện tử - tin học

D. công nghiệp chế biến - lương thực, thực phẩm

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/153, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 : (THPT Trường Chinh - Lâm Đồng 2017). Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm của Đồng bằng sông Hồng?

A. Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú đa dạng.

B. Có nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...).

C. Có một số tài nguyên thiên nhiên (đất, nước trên mặt...) bị xuống cấp.

D. Là vùng thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/151, địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa