Trắc nghiệm Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ có đáp án

Trắc nghiệm Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Hoạt động kinh tế biển nào sau đây ở Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của vùng?

A. Giao thông vận tải.

B. Khai thác sinh vật.

C. Khai thác khoáng sản.

D. Du lịch biển - đảo.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

A. Điều.

B. Cà phê

C. Chè.

D. Cao su.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?

A. Cơ cấu kinh tế ngành phát triển.

B. Chính sách phát triền phù họp.

C. Giá trị công nghiệp cao nhất nước.

D. Kinh tế hàng hóa phát triển muộn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/176, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nước của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là

A. bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu của các sông.

B. xây đựng và mở rộng các vườn quốc gia.

C. bảo vệ nghiêm ngặt các khu dự trữ sinh quyển.

D. phục hồi và phát triển nhanh rừng ngập mặn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Tỉnh nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

A. Long An.

B. Đồng Nai.

C. Bình Dương.

D. Tây Ninh.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/176, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ môi trường.

B. sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên và giải quyết việc làm.

C. giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đa dạng hóa nền kinh tế.

D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác hợp lí tài nguyên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là(THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội.

B. thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

C. bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

D. đáp ứng nhu cầu năng lượng và bảo vệ thế mạnh du lịch của vùng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Nhân tố nào sau đây là quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên trong phát triển kinh tế?

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật đồng bộ.

B. Chính sách phát triển phù hợp.

C. Kinh tế hàng hóa sớm phát triển.

D. Nguồn lao động lành nghề đông.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/176, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quan tâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây?

A. Phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật.

B. Sử dụng hợp lí số lao động đông và có trình độ.

C. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

D. Thu hút đầu tư về vốn, khoa học và công nghệ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/177-180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Trong việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ cần phải quan tâm đến những vấn đề về môi trường, chủ yếu do

A. tăng trưởng nhanh sản xuất công nghiệp.

B. tăng nhanh và đa dạng hoạt động dịch vụ.

C. phân bố rộng của sản xuất nông nghiệp.

D. tập trung đông dân cư vào các thành phố.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp dầu khí ở Đông Nam Bộ là

A. làm sâu sắc sự phân hóa lãnh thổ, thu hút vốn đầu tư.

B. tăng cường các quan hệ quốc tế, tăng vị thế của vùng.

C. góp phần đa dạng cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm.

D. Để tạo sản phẩm có giá trị, đẩy nhanh phát triển kinh tế.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ chuyên môn hóa sản xuất cây cao su dựa trên thuận lợi chủ yếu là

A. có ít thiên tai bão, lũ, và không có mùa đông lạnh.

B. nguồn nước dồi dào, có nhiều giống cây thích hợp.

C. nhiều đất badan và đất xám, khí hậu cận xích đạo.

D. địa hình bán bình nguyên, nhiệt độ cao quanh năm.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Đông Nam Bộ có các vùng đất badan khá màu mỡ và đất xám bạc màu trên phù sa cổ cùng với khí hậu cận xích đạo với nguồn nhiệt dồi dào. Cây cao su lại phù hợp với các điều kiện sinh thái nói trên. Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi để chuyên môn hóa sản xuất cây cao su.

Câu 13 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp dầu khí ở Đông Nam Bộ là

A. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo các việc làm.

B. phát huy thế mạnh, giải quyết tốt nhiều vấn đề xã hội.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế của vùng.

D. thu hút lao động kỹ thuật cao, mở rộng quan hệ quốc tế.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ.

Câu 14 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. tập trung vốn đầu tư, phát triển khoa học công nghệ.

B. nâng cao trình độ lao động, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

C. đẩy mạnh khai thác khoáng sản, đảm bảo năng lượng.

D. hiện đại cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng thị trường.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp dầu khí ở Đông Nam Bộ là

A. thu hút nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

B. tăng cường phân hóa lãnh thổ, cung cấp nguyên liệu.

C. đẩy mạnh giao lưu với các vùng, thúc đẩy phát triển du lịch.

D. phục vụ nhu cầu người dân, khai thác tài nguyên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. tiến hành cải tạo đất đai, mở rộng diện tích canh tác.

B. mở rộng diện tích canh tác, xây dựng công trình thủy lợi.

C. xây dựng công trình thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.

D. thay đổi cơ cấu cây trồng, tiến hành cải tạo đất đai.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/180-181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Ý nghĩa quan trọng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là:

A. tham quan du lịch.

B. cung cấp gỗ củi và diện tích cho nuôi trồng thủy sản.

C. bảo tồn những di tích thời kháng chiến chống Mĩ.

D. bảo tồn các hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Ý nghĩa quan trọng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là bảo tồn sự đa dạng các hệ sinh thái rừng ngập mặn của vùng.

Câu 18 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Giá trị kinh tế của tài nguyên rừng ở Đông Nam Bộ là:

A. bảo tồn các loài chim thú quý.

B. cung cấp gỗ dân dụng, nguyên liệu giấy

C. hạn chế sự xói mòn đất

D. phủ xanh đất trống, đồi trọc

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ, biện pháp quan trọng hàng đầu là tăng cường:

A. đội ngũ lao động lành nghề.        B. các cơ sở năng lượng.

C. hệ thống giao thông vận tải.        D. vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/178, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Biện pháp quan trọng hàng đầu trong phát triển nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là:

A. chuyển đổi cơ cấu cây trồng đa dạng hơn.

B. giải quyết tốt vấn đề thủy lợi do mùa khô kéo dài.

C. bảo vệ hệ thống rừng đầu nguồn và rừng ngập mặn.

D. phát triển mô hình kinh tế trang trại.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu đối với việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

A. thủy lợi.        B. khí hậu.

C. giống.        D. thị trường.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (Phòng quản lý chất lượng Giáo Dục – Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu do:

A. cây công nghiệp cần rất nhiều nước tưới.

B. địa hình dốc, hay có lũ lụt.

C. diện tích đất ngập mặn lớn khi thủy triều lên.

D. có mùa khô sâu sắc, mùa mưa một số nơi ngập úng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/178, địa lí 12 cơ bản.

Câu 23 : (THPT Tôn Đức Thắng – Phú Yên 2017). Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ:

A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước.

B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Khai thác một cách có hiệu quả các thế mạnh vốn có.

D. Có dân số đông, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/178, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Đề chính thức 2018). Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ?

A. Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của vùng.

B. Dẫn đầu cả nước về tăng trưởng và phát triển có hiệu quả ngành dịch vụ.

C. Các hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng.

D. Các hoạt động dịch vụ thương mại, ngân hàng, tín dụng... phát triển chậm.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Mục tiêu của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là:

A. Đẩy mạnh đầu tư vốn, công nghệ

B. Khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội

C. Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ

D. Đảm bảo duy trì tốc độ kinh tế cao

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

A. cơ sở chế biến chưa phát triển.

B. đất badan màu mỡ chiếm 40% diện tích đất.

C. nhu cầu thị trường ngày càng lớn.

D. thiếu nước vào cuối mùa khô.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu là:

A. bảo vệ môi trường.

B. thiếu nguyên liệu.

C. thiếu lao động chuyên môn cao.

D. quy hoạch không gian lãnh thổ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Trung tâm công nghiệp có qui mô lớn nhất của Đông Nam Bộ là

A. TP. Hồ Chí Minh.

B. Thủ Dầu Một.

C. Biên Hòa.

D. Vũng Tàu.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/179, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Biện pháp quan trọng hàng đầu của khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là giải quyết vấn đề:

A. cơ sở năng lượng.

B. tài chính, ngân hàng.

C. xây dựng các công trình thủy lợi lớn.

D. cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/178, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Phương hướng và nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ hiện nay không phải là:

A. tăng cường công nghiệp chế biến gỗ, giấy.

B. bảo vệ vốn rừng trên trên vùng thượng lưu các sông.

C. phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn.

D. bảo vệ nghiêm ngặt các VQG, khu dự trữ sinh quyển trong vùng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 31 : (THPT Nguyễn Trãi – Đề thi thử 2018 – MĐ 003). Giải pháp quan trọng giúp Đông Nam Bộ đảm bảo đủ nguồn năng lượng điện là:

A. xây nhiều nhà máy nhiệt điện.

B. nhập khẩu năng lượng điện.

C. xây nhiều nhà máy thủy điện.

D. tận dụng nguồn điện từ đường dây 500KW Bắc- Nam.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 32 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 – MĐ 051). Đông Nam Bộ là vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất do có:

A. Thế mạnh về tự nhiên, kinh tế -xã hội

B. Lao động có trình độ, thị trường rộng.

C. Vị trí địa lí thuận lợi.

D. Hệ thống giao thông hoàn thiện.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/177-178, địa lí 12 cơ bản.

Câu 33 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 – MĐ 051). Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ của nước ta, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là:

A. áp dụng cơ giới hóa và điện khí hóa, hóa học hóa trong sản xuất.

B. nâng cao trình độ cho nguồn lao động, đầu tư vốn, công nghệ hiện đại.

C. thay thế các giống cây trồng cũ bằng giống cây trồng cho năng suất cao.

D. tăng cường phân bón và thuốc trừ sâu, công nghệ hiện đại, vốn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Câu 34 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là:

A. đất xám bạc màu trên phù sa cổ chiếm diện tích lớn.

B. tài nguyên lâm nghiệp không thật lớn.

C. tài nguyên khoáng sản chỉ có dầu khí ở thềm lục địa.

D. mùa khô kéo dài, có khi tới 4 – 5 tháng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/178, địa lí 12 cơ bản.

Câu 35 : (THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2019 – Hà Nội). Về nông nghiệp, Đông Nam Bộ là vùng

A. chuyên canh cây lương thực hàng đầu nước ta

B. chăn nuôi gia súc hàng đầu của nước ta.

C. chuyên canh cây công nghiệp hàng đầu nước ta.

D. chuyên canh cây thực phẩm hàng đầu nước ta.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Về nông nghiệp, Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng đầu nước ta.

Chuyên canh cây lương thực hàng đầu nước ta là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các vùng chăn nuôi gia súc, chuyên canh cây thực phẩm hàng đầu chưa được xác định.

Câu 36 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Cây công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày của vùng Đông Nam Bộ là:

A. thuốc lá và lạc.

B. mía và đậu tương.

C. cao su và hồ tiêu.

D. cao su và điều.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Cây công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày của vùng Đông Nam Bộ là mía và đậu tương.

Câu 37 : (THPT Chuyên Nguyễn Trãi 2019 L1 – Hải Dương – MĐ 301). Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Diện tích đất đỏ badan và đất xám phù sa cổ lớn.

B. Cơ sở công nghiệp chế biến hiện đại nhất cả nước.

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận xích đạo.

D. Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Câu 38 : (THPT Chuyên Nguyễn Trãi 2019 L1 – Hải Dương – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây là xu thế quan trọng đối với việc phát triển công nghiệp theo chiều sâu của Đông Nam Bộ?

A. Tiếp tục mở rộng và cải tạo các trung tâm công nghiệp.

B. Tăng cường mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn.

D. Phát triển nguồn điện để giải quyết vấn đề năng lượng.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.

Câu 39 : (THPT Chuyên ĐH Vinh 2019 L2 – Nghệ An – MĐ 132). Hạn chế chủ yếu trong khai thác nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. trình độ khoa học kĩ thuật chưa cao.

B. có một mùa khô sâu sắc và kéo dài.

C. nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp chưa nhiều.

D. trình độ lao động còn hạn chế.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Hạn chế chủ yếu trong khai thác nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là có một mùa khô sâu sắc và kéo dài làm thiếu nước trầm trọng trong sản xuất và sinh hoạt.

Câu 40 : (THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2019 – Hà Nội). Vườn quốc gia đồng thời là khu dự trữ sinh quyển nổi tiếng ở vùng Đông Nam Bộ:

A. Côn Đảo.

B. U Minh Hạ.

C. Tràm Chim.

D. Yok Đôn.

Đáp án: A

Hướng dẫn:

Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

U Minh Hạ, Tràm Chim thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Yok Đôn thuộc Tây Nguyên.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa