Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ có đáp án

Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

A. Giữ gìn nguồn gen của các loài sinh vật quý hiếm.

B. Bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã.

C. Chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy.

D. Hạn chế tác hại của lũ lên đột ngột trên các sông.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Bắc Trung Bộ là vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các thiên tai tự nhiên nên việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu để chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Tại Bắc Trung Bộ hiện nay, rừng giàu tập trung nhiều nhất ở các tỉnh:

A. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

B. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình.

C. Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế.

D. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển lâm nghiệp của Bắc Trung Bộ là

A. khai thác hợp lí đi đôi với bảo vệ rừng.

B. phát triển các khu dự trữ tự nhiên.

C. Ở rộng diện tích các vườn quốc gia.

D. mở rộng diện tích rừng sản xuất.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Tỉnh nào sau đây ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về quặng sắt để phát triển công nghiệp luyện kim đen?

D. Quảng Trị.

B. Nghệ An.

C. Quảng Bình.

D. Hà Tĩnh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/159, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Vai trò quan trọng nhất của các lâm trường ở Bắc Trung Bộ là

A. trồng rừng phòng hộ ven biển.

B. khai thác đi đôi với tu bổ rừng,

C. trồng rừng làm nguyên liệu giấy.

D. chế biến gỗ và lâm sản khác.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Vai trò kinh tế chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là

A. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.

C. cung cấp gỗ, củi, nguyên liệu giấy.

D. đóng góp tỉ trọng rất lớn trong GDP.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế hiện tượng cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là

A. xây dựng hệ thống đê biển.

B. bảo vệ rừng ngập mặn.

C. trồng rừng phòng hộ.

D. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ?

A. Mở rộng các cơ sở công nghiệp chế biến thủy sản.

B. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ.

C. Tăng cường phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ.

D. Phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật dịch vụ nghề cá.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

A. Làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển.

B. Tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển.

C. Làm tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư.

D. Giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/160, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét chủ yếu là do

A. phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt thủy sản xa bờ.

C. thu hút nguồn đầu tư nước ngoài.

D. hình thành các vùng lúa thâm canh.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là

A. ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy. B. cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.

C. hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột. D. bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ là

A. sử dụng hợp lí tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.

B. giải quyết việc làm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

C. khai thác tốt hơn thế mạnh, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa.

D. chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng hiệu quả của đầu tư.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ của lao động.

B. tăng cường vốn đầu tư, phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật.

C. phát triển năng lượng, tăng cường khai thác khoáng sản.

D. đảm bảo nguồn nguyên liệu tại chỗ, mở rộng thị trường.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Do những điều kiện hạn chế về điều kiện kỹ thuật, vốn nên cơ cấu công nghiệp của vùng chưa thật định hình. Vì vậy giải pháp củ yếu để đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là tăng cường vốn đầu tư và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật.

Câu 14 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là

A. hạn chế suy giảm nguồn lợi, tạo ra nhiều nguyên liệu chế biến.

B. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải tạo môi trường.

C. tạo ra nhiều hàng hóa, thay đổi kinh tế nông thôn ven biển.

D. phát huy các lợi thế tự nhiên, giải quyết thêm việc làm.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ là

A. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thuận lợi thu hút đầu tư.

B. tạo cơ sở hình thành đô thị mới, phân bố dân cư và lao động.

C. đẩy mạnh giao lưu với các vùng, thúc đẩy phát triển du lịch.

D. phục vụ nhu cầu người dân, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/159, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi nào sau đây?

A. Đất badan màu mỡ ở vùng đồi trước núi.

B. Đất cát pha ở các đồng bằng ven biển.

C. Dân có kinh nghiệm chinh phục tự nhiên.

D. Có một số cơ sở công nghiệp chế biến.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho công nghiệp của Bắc Trung Bộ còn chậm phát triển?

A. Nguồn vốn và kĩ thuật còn hạn chế.

B. Cơ sở hạ tầng chưa thật hoàn thiện.

C. Trình độ người lao động chưa cao.

D. Tài nguyên khoáng sản ít đa dạng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/159, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là:

A. khai thác mặt nước nuôi trồng thủy sản.

B. chống cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn.

C. đắp đê ngăn lũ.

D. chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích khác.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017). Diện tích gò đồi nhiều nên ở Bắc Trung Bộ thuận lợi nhất là:

A. Trồng cây lương thực và cây rau màu.

B. kinh tế vườn rừng và chăn nuôi gia súc.

C. Cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm.

D. Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/155, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4). Vùng đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về:

A. rừng đầu nguồn, cây công nghiệp lâu năm.

B. cây hằng năm, chăn nuôi lợn, gia cầm.

C. cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

D. rừng ngập mặn, rừng chắn cát, nuôi thuỷ sản.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/155, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Trường Chinh - Lâm Đồng 2017). Nguyên nhân cơ bản làm cho cơ cấu công nghiệp của Bắc Trung Bộ chưa thật định hình và sẽ còn nhiều biến đổi là:

A. thiếu tài nguyên khoáng sản và các nguồn nguyên liệu khác.

B. thiếu nguồn lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề.

C. những hạn chế về điều kiện kĩ thuật, vốn.

D. thiếu cơ sở năng lượng tại chỗ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/159, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên khô nóng ở Bắc Trung Bộ nước ta?

A. Gió phơn Tây Nam. B. Gió mùa Đông Bắc.

C. Gió mùa Tây Nam D. Gió mùa Đông Nam.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/155, địa lí 12 cơ bản.

Câu 23 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Điều kiện nào sau đây không đúng với vùng Bắc Trung Bộ trong phát triển công nghiệp?

A. Cửa ngõ thông ra biển để mở rộng giao lưu với các nước.

B. Giáp với đồng bằng sông Hồng, có nguồn lao động và thị trường.

C. Có nguồn nguyên liệu tại chổ phong phú.

D. Có cơ sở vật chất kỹ thuật tốt phục vụ cho công nghiệp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/159, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT Tôn Đức Thắng – Phú Yên 2017). Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ đứng sau:

A. Tây Nguyên.        B. Đông Nam Bộ

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.        D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Đề chính thức 2018). Việc trồng rừng ven biển ở vùng Bắc Trung Bộ có tác dụng:

A. điều hòa nguồn nước, hạn chế lũ lụt.

B. bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật, bảo tồn các nguồn gen.

C. ngăn không cho cát bay, cát chảy lấn vào ruộng đồng, làng mạc.

D. chống sạt lở đất, ngăn ảnh hưởng của nước mặn vào sâu trong đất liền

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Ưu tiên hàng đầu trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. xây dựng hệ thống cảng nước sâu và sân bay.

B. khai thác các mỏ khoáng sản.

C. phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, điện – điện tử.

D. phát triển các cơ sở năng lượng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/159-160, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Ý nào sau đây không đúng với vấn đề phát triển ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Nghệ An là tỉnh trọng điểm nghề cá của Bắc Trung Bộ.

B. Việc nuôi thủy sản nước ngọt, nước mặn chưa đươc chú trọng phát triển.

C. Phần lớn tàu thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính.

D. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đều có khả năng phát triển nghề cá biển.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1). Cơ cấu công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ chưa thật định hình là do:

A. thiếu nguồn lao động, đặc biệt lao động có tay nghề.

B. những hạn chế về điều kiện kỹ thuật, vốn.

C. hạn chế về nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản.

D. không có tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/159, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Sự hình thành cấu nông – lâm – ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là tạo thế liên hoàn phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian vì:

A. tất cả các tỉnh đều tiếp giáp biển, có đồng bằng ven biển, vùng đồi núi.

B. có thế mạnh phát triển ngư nghiệp.

C. là vùng giàu tài nguyên rừng.

D. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/156, địa lí 12 cơ bản

Câu 30 : (THPT Nguyễn Trãi – MĐ 003/2018). Vùng đồi gò trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về:

A. chăn nuôi gia súc lớn.        B. phát triển cây công nghiệp hàng năm.

C. chăn nuôi gia cầm.        D. phát triển cây lương thực.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/155, địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa