Trắc nghiệm Địa lí ngành nông nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí ngành nông nghiệp

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Khu vực đồi núi nước ta có thế mạnh nông nghiệp chủ yếu nào sau đây?

A. Trông các cây hàng năm và nuôi gia cầm.

B. Chăn nuôi các loại gia cầm và gia súc nhỏ.

C. Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.

D. Sản xuất lương thực và nuôi trồng thủy sản.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/106, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Nhóm cây nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?

A. Cây lương thực.

B. Cây ăn quả.

C. Cây công nghiệp lâu năm.

D. Cây công nghiệp hàng năm.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/93, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triền là do

A. nguồn lợi sinh vật biển ngày càng phong phú.

B. cơ sở chế biến thủy sản ngày càng phát triển.

C. tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn.

D. lao động có kinh nghiệm ngày càng đông.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay?

A. Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện.

B. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

C. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh.

D. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Nguyên nhân chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay là do tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

A. có bán bĩnh nguyên rộng lớn.

B. khí hậu phân hóa rõ theo độ cao.

C. có mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

D. địa hình cao nguyên xếp tầng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/108, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Đặc điểm nào sau đây không đúng vói nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

A. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất.

B. Gắn liền với công nghiệp chế biến.

C. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc.

D. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Biện pháp chủ yếu nhất góp phần làm giảm thiểu rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là:

A. đầu tư thâm canh, luân canh, táng vụ.

B. phát triển nền nông nghiệp cổ truyền.

C. tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.

D. đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta?

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B. Địa hình chủ yếu là đồi núi.

C. Khí hậu phân hóa đa dạng.

D.Tài nguyên đất đai đa dạng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn thời gian khai thác thủy sản ở nước ta trong năm là

A. có nhiều bão và gió mùa Đông Bắc.

B. có nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở.

C. nguồn lợi thủy sản bị suy giảm.

D. môi trường ven biền bị ô nhiễm.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp cùa Trung du và miền núi Bắc Bộ khác với Tây Nguyên là do sự khác nhau chủ yếu về

A. điều kiện sinh thái nông nghiệp.

B. điều kiện giao thông vận tải.

C. cơ sở vật chất kĩ thuật.

D. truyền thống sản xuất.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta có đặc trưng nào sau đây?

A Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công.

B. Sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp.

C. Phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.

D. Thị trường và lợi nhuận được quan tâm nhiều.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có nhiều

A. bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn.

B. vùng nước quanh đảo, quần đảo.

C. ô trũng rộng lớn ở các đồng bằng.

D. sông suối, kênh rạch, ao hồ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở nước ta?

A. Có dòng biển chảy ven bờ.

B. Có các ngư trường trọng điểm.

C. Có nhiều đảo, quần đảo.

D. Biển nhiệt đới ấm quanh năm.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn nước ta là biện pháp nhằm

A. phát triển giao thông nông thôn.        B. phát triển nông nghiệp cổ truyền.

C. giảm tỉ lệ thiếu việc làm.         D. giảm tỉ suất sinh ở nông thôn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/109, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hóa mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta?

A. Sự phân hóa đất đai.         B. Hệ thống sông khác nhau.

C. Sự phân hóa khí hậu.         D. Độ cao địa hình khác nhau.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay bị thu hẹp, chủ yếu do sự phát triển của

A. công nghiệp hóa, đô thị hóa.         B. hiện đại hóa, cơ giới hóa.

C. đô thị hóa, cơ giới hóa.         D. cơ giới hóa, thủy lợi hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay bị thu hẹp, chủ yếu do sự phát triển của công nghiệp hóa, đô thị hóa nên chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất ở, đất xây dựng,…

Câu 17 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Ý kiến nào sau đây không đúng với xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A. Giảm tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp.

B. Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp.

C. Tăng tỉ trọng chăn nuôi lấy thịt và sữa.

D. Tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay phát triển nhanh?

A. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng.

B. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng.

C. Công nghiệp chế biến đáp ứng được nhu cầu.

D. Ứng dụng nhiều tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc sản xuất theo hướng hàng hóa trong chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A. Trình độ lao động được nâng cao.

B. Nhu cầu thị trường tăng nhanh.

C. Dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ.

D. Cơ sở thức ăn được đảm bảo hơn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Ý nghĩa chủ yếu của việc tăng cường chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở nước ta là

A. tạo thêm nhiều việc làm cho số lượng lớn người lao động.

B. đáp ứng tốt nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành và lãnh thổ.

C. khai thác có hiệu quả sự đa dạng, phong phú của tự nhiên.

D. tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn và có chất lượng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/109, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A. Nguồn đầu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu.

B. Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi.

C. Công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh đe dọa ở diện rộng.

D. Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay?

A. Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

B. Diện tích mặt nước được mở rộng thêm.

C. Nhu cầu khác nhau của các thị trường.

D. Điều kiện nuôi khác nhau ở các cơ sở.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Câu 23 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. Khai thác hợp lí hơn sự phong phú, đa dạng của tự nhiên.

B. Giảm thiểu rủi ro khi thị trường nông sản biến động bất lợi.

C. Tập trung phát triển nông sản ở những vùng chuyên canh.

D. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/109, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Ý nghĩa chủ yếu của kinh tế trang trại đối với nông nghiệp nước ta là

A. từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hóa.

B. sử dụng hợp lí tài nguyên vào phát triển sản xuất.

C. thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

D. góp phần vào việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/110, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta chưa ổn định?

A. Cơ sở chuồng trại ở nhiều nơi có quy mô còn nhỏ.

B. Lao động có trình độ kĩ thuật cao còn chưa nhiều.

C. Dịch bệnh hại vật nuôi vẫn đe dọa trên diện rộng.

D. Việc sử dụng giống năng suất cao chưa phổ biến.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.

B. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.

C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.

D. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do

A. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.

B. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo.

C. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.

D. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Khó khăn nào sau đây là chủ yếu đối với nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay?

A. Dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên diện rộng.

B. Nguồn giống tự nhiên ở một số vùng khan hiếm.

C. Diện tích mặt nước ngày càng bị thu hẹp nhiều.

D. Nhiều nơi xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là

A. khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng.

B. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.

C. tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao và thu lại lợi nhuận lớn cho nền kinh tế.

Câu 30 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

A. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật.

B. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

C. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.

D. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 31 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là có

A. diện tích mặt nước lớn ở các đồng ruộng.

B. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.

C. nhiều đầm phá và các cửa sông rộng lớn.

D. nhiều bãi triều, ô trũng ngập nước.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/100, địa lí 12 cơ bản.

Câu 32 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng về chăn nuôi nước ta hiện nay?

A. Cơ sở thức ăn đã đảm bảo hơn.

B. Sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu

C. Dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ

D. Sản xuất theo hướng hàng hóa

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/96, địa lí 12 cơ bản.

Câu 33 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Giải pháp chủ yếu để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là

A. phân bố cây, con phù hợp, phát triển nông sản xuất khẩu.

B. áp dụng nhiều hệ thống canh tác, phòng chống thiên tai.

C. tăng cường thâm canh, áp dụng rộng rãi tiến bộ kĩ thuật.

D. mở rộng trao đổi sản phẩm, chú trọng công tác bảo quản.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Câu 34 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta là

A. phát triển nông sản xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mùa vụ.

B. sử dụng các giống cây ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh.

C. đa dạng tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ.

D. chú trọng bảo quản nông sản, chuyên môn hóa sản xuất.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bão, lũ hay hạn hán. Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, cao su, hoa quả, thủy sản,…) là phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Câu 35 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Mục đích chủ yếu của việc thay đổi cơ cấu mùa vụ trong nông nghiệp nước ta là

A. đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra việc làm cho người lao động.

B. phù hợp hơn với điều kiện sinh thái, tăng hiệu quả kinh tế.

C. tăng năng suất cây trồng, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu.

D. phân bố sản xuất hợp lý ở mỗi vùng, bảo vệ môi trường.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Câu 36 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Giải pháp chủ yếu để khắc phục tính mùa vụ trong nông nghiệp nước ta là

A. đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, phát triển các ngành dịch vụ.

B. mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

C. tăng cường công tác chế biến, đẩy mạnh trao đổi nông sản.

D. chú trọng thâm canh, tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Câu 37 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ chuyên môn hóa sản xuất cây chè chủ yếu dựa vào điều kiện nào sau đây?

A. Nhiều đồi núi thấp, giống cây tốt.

B. Địa hình phân bậc, nhiều loại đất.

C. Khí hậu nhiệu đới, đủ nước tưới.

D. Khí hậu cận nhiệt, đất thích hợp.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.

Câu 38 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Nguyên nhân chủ yếu làm tăng thêm tính bấp bênh của nông nghiệp nước ta là

A. khí hậu phân hóa theo Bắc - Nam và theo độ cao.

B. địa hình, đất trồng, sông ngòi có sự phân hóa rõ.

C. thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

D. đất trồng có nhiều loại và sinh vật rất phong phú.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Câu 39 : (THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng 2017 L1). Quá trình chuyển dịch nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở nước ta thể hiện rõ qua việc:

A. các loại nông sản được sản xuất ra với chất lượng ngày càng cao.

B. các mô hình kinh tế hộ gia đình được phát triển và phân bố rộng khắp.

C. hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến.

D. cơ sở vật chất của nông nghiệp được cải tiến, tăng cường.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.

Câu 40 : (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh 2018 L2). Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp lúa nước, đẩy mạnh tăng vụ là do nguyên nhân nào?

A. Mạng lưới sông ngoài dày đặc         B. Khí hậu phân hóa theo độ cao

C. Khí hậu có nền nhiệt ẩm cao         D. Có diện tích đất feralit rất lớn

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa