Trắc nghiệm Địa lí ngành dịch vụ có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí ngành dịch vụ

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

A. có nhiều vũng, vịnh nước sâu, kín gió.

B. bờ biển đài, có nhiều đảo và quần đảo.

C. dọc bờ biển có nhiều cửa sông lớn.

D. có nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là vùng biển nước ta có nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do

A. vận chuyển trên các tuyến có chiều dài lớn.

B. có các đội tàu vận chuyển hàng ừọng tải lớn.

C. chở được những hàng hóa nặng, cồng kềnh.

D. có thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do vận tải đường biển chủ yếu vận chuyển quốc tế với quãng đường xa (dài).

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước ta hiện nay?

A. Chưa hội nhập vào đường xuyên Á.

B. Phương tiện hầu hết cũ kĩ, lạc hậu.

C. Mạng lưới đường được mở rộng.

D. Tập trung chủ yếu ở dọc ven biển.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển ở nước

A. Vùng biển rộng giàu tài nguyên.

B. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật được đầu tư.

C. Nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp.

D. Vị trí gần đường hàng hải quốc tế.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/140, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng lên khá nhanh trong những năm gần đây không phản ánh chủ yếu điều gì sau đây?

A. Chất lượng nguồn lao động cao.

B. Sản xuất phục hồi và phát triển.

C. Đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

D. Nhu cầu tiêu đùng ngày càng lớn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/138-139, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Ngành giao thông vận tải nào sau đây có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay?

A. Đường sắt.

B. Đường bộ.

C. Hàng không.

D. Đường biển.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Ngành giao thông vận tải đường biển có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay do vận tải đường biển chủ yếu vận chuyển quốc tế với quãng đường xa (dài).

Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Trong số các tuyến đường biển ven bờ của nước ta sau đây, tuyến đường nào là dài nhất?

A. Hải Phòng - Đà Nẵng.

B. Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.

C. Quy Nhơn - Phan Thiết.

D. Đà Nẵng - Quy Nhơn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Quốc lô ̣1 bắt đầu từ tỉnh Lạng Sơn va kết thúc ở

A. thành phố Cần Thơ.

B. tỉnh Kiên Giang.

C. tỉnh Cà Mau.

D. thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Các loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta từ Đổi mới đến nay là

A. thương mại, viễn thông.

B. bưu chính, giao thông vận tải.

C. viễn thông, tư vấn đầu tư.

D. giao thông vận tải, thương mại.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Các loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta từ Đổi mới đến nay là ngành viễn thông và tư vấn đầu tư.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không của nước ta hiện nay?

A. Cơ sở vật chất hiện đại hóa nhanh chóng.

B. Mở nhiều đường bay thẳng đến các nước.

C. Ngành non trẻ nhưng phát triển rất nhanh.

D. Vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn nhất.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Yếu tố nào sau đây là chủ yếu thúc đẩy việc phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?

A. Hội nhập toàn cầu sâu, rộng.

B. Hoạt động du lịch phát triển.

C. Vùng biển rộng, bờ biển dài.

D. Nhiều vũng, vịnh sâu, kín gió.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Yếu tố chủ yếu thúc đẩy việc phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay là việc nước ta tham gia hội nhập toàn cầu, tham gia thị trường kinh tế, mở rộng giao lưu kinh tế - văn hóa – xã hội,… quốc tế.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Yếu tố nào sau đây có tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu của nước ta hiện nay?

A. Nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa.

B. Nhu cầu của chất lượng cuộc sống cao.

C. Việc phát triển của quá trình đô thị hóa.

D. Sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/139, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải đường ô tô nước ta?

A. Chưa kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực.

B. Huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư.

C. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

D. Mạng lưới ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của việc

A. đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại.

B. đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa.

C. tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường.

D. tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/137-138, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?

A. Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.

B. Có nhiều đảo, quần đảo ở ven bờ.

C. Các dòng biển hoạt động theo mùa.

D. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây?

A. Việc hợp tác kinh tế, kĩ thuật với các nước được tăng cường.

B. Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh.

C. Nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngoại thương.

D. Đời sống dân cư nâng cao hướng vào dùng hàng nhập ngoại.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/137-179, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển các tuyến giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là

A. thúc đẩy phân bố lại dân cư, lao động.

B. hình thành một mạng lưới đô thị mới.

C. tăng cường giao thương với các nước.

D. làm tăng nhanh khối lượng vận chuyển.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển các tuyến giao thông theo hướng Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ là tăng cường giao thương với các nước láng giềng Đông Bắc Thái Lan, Lào,…

Câu 19 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông đường sông nước ta hiện nay?

A. Tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.

B. Tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước.

C. Phương tiện vận tải ít được cải tiến.

D. Trang thiết bị cảng sông còn lạc hậu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?

A. Có nhiều tỉnh giáp biển, lượng hàng hóa vận chuyển tăng.

B. Sản xuất trong nước phát triển, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu.

C. Vị trí ở gần các tuyến hàng hải quốc tế, nhiều vũng, vịnh.

D. Vùng biển có diện tích rộng, thông với Thái Bình Dương.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Nhân tố tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay là nước ta mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm, máy móc, trang thiết bị,…

Câu 21 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng loại hình du lịch ở nước ta hiện nay?

A. Tài nguyên du lịch và nhu cầu của du khách trong, ngoài nước.

B. Nhu cầu của du khách trong, ngoài nước và điều kiện phục vụ.

C. Định hướng ưu tiên phát triển du lịch và các nguồn vốn đầu tư.

D. Lao động làm du lịch và cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/139-140, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động xuất khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta là

A. thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.

B. nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

C. góp phần vào hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật.

D. giảm chênh lệch phát triển nông thôn với đô thị.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động xuất khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta là thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ. Vì để tạo nguồn hàng xuất khẩu cần phát triển tập trung, đẩy mạnh các ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu, từ đó phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, ngành công nghiệp chế biến" phân bố lại lao động.

Câu 23 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải nước ta hiện nay:

A. Có nhiều tuyến đường huyết mạch.

B. Có nhiều đầu mối giao thông lớn.

C. Các loại hình vận tải rất đa dạng.

D. Các ngành đều phát triển rất nhanh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/131-132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Hoạt động ngoại thương nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do

A. đa dạng hóa thị trường và tăng cường sự quản lí của Nhà nước.

B. tăng cường hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế.

C. khai thác tài nguyên hiệu quả, tăng nhanh chất lượng sản phẩm.

D. nhu cầu tiêu dùng của dân cư và nguồn vốn đầu tư tăng nhanh.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Hoạt động ngoại thương nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do việc nước ta tăng cường hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế, thúc đẩy nhu cầu trao đổi, buôn bán và giao lưu kinh tế - hàng hóa – văn hóa – xã hội với các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Câu 25 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 302). Thị trường xuất khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do

A. nhiều thành phần tham gia, hàng hóa dồi dào.

B. tăng cường đầu tư, đổi mới công tác quản lí.

C. sản xuất phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng.

D. giao thông phát triển, liên kết nhiều quốc gia.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Sản xuất phát triển sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng và có chất lượng cao hơn nên có thể xuất khẩu đến nhiều thị trường hơn. Đồng thời việc hội nhập quốc tế sâu rộng cũng giúp nước ta có thêm nhiều thị trường mới.

Câu 26 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 303). Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta là

A. thúc đẩy công nghiệp chế biến, đa dạng sản phẩm.

B. tăng đầu tư, thu hút nhiều ngành sản xuất tham gia.

C. phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường.

D. đổi mới quản lý, tăng cường liên kết với các nước.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta là phát triển sản xuất hàng hóa và mở rộng thị trường theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa.

Câu 27 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 304). Hoạt động xuất khẩu của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do

A. đa dạng hóa sản xuất, đầu tư vào các ngành có nhiều ưu thế.

B. khai thác hiệu quả thế mạnh, nâng cao chất lượng lao động.

C. hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển sản xuất hàng hóa.

D. tăng cường quản lí nhà nước và mở rộng thêm thị trường.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Hoạt động xuất khẩu của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển sản xuất hàng hóa nên nhu cầu trao đổi, buôn bán và giao lưu kinh tế - hàng hóa với các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Câu 28 : (THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển ở nước ta là

A. có nhiều cảng nước sâu và cụm cảng quan trọng.

B. khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn.

C. đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.

D. các tuyến đường ven bờ chủ yếu hướng bắc - nam.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Nguyên nhân nào dưới đây là quan trọng nhất làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đến nay?

A. Nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn được đưa vào khai thác.

B. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển.

C. Chính sách Đổi mới của nhà nước.

D. Môi trường hòa bình, người dân thân thiện, mến khách.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/142, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã được mở rộng và hiện đại nguyên nhân chủ yếu nhất là do

A. nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh nên nhu cầu lớn.

B. điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển giao thông đường bộ.

C. huy động được các nguồn vốn, tập trung đầu tư phát triển.

D. dân số đông, tăng nhanh nên nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã được mở rộng và hiện đại nguyên nhân chủ yếu nhất là do huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư phát triển các hạ mục đường bộ.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa