Trắc nghiệm Lao động và việc làm có đáp án

Trắc nghiệm Lao động và việc làm

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu nhất là do:

A. cơ sở hạ tầng còn hạn chế.

B. phân bố lao động không đều.

C. cơ cấu kinh tế chậm thay đổi.

D. trình độ lao động chưa cao.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

A. Tính kỉ luật của người lao động rất cao.

B. Chất lượng ngày càng được nâng lên.

C. Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

D. Lực lượng lao động trình độ cao còn ít.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta?

A. Chất lượng lao động cao.

B. Có nhiều việc làm mới.

C. Nguồn lao động dồi dào.

D. Thu nhập người dân tăng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Giáo dục, văn hóa và y tế phát triển.

B. Nhiều dân tộc, lao động dồi dào.

C. Dân số đông, gia tăng còn nhanh.

D. Các đô thị có nhiều lao động kĩ thuật.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn hiện nay.

B. Tỉ lệ thất nghiệp ờ thành thị cao hơn nông thôn

C. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt.

D. Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/75, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề tham khảo – MĐ 003). Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động Việt Nam?

A. Mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu người.

B. Chuyển biến cơ cấu theo ngành rất nhanh.

C. Người lao động cần cù, sáng tạo.

D. Chất lượng lao động ngày càng cao.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề tham khảo – MĐ 001). Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

A. công nghiệp.        B. thương mại.        C. du lịch.        D. nông nghiệp

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay là:

A. Số lượng không lớn

B. Trình độ rất cao

C. Chất lượng nâng lên

D. Phân bố rất đều

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng 2017 L1). Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta là:

A. phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở các đô thị.

B. xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn.

C. phân bố lại lực lượng lao động trên quy mô cả nước.

D. hợp tác lao động quốc tế để xuất khẩu lao động.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/76, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của lao động nước ta?

A. Đội ngũ lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng đông đảo.

B. Người lao động còn thiếu tác phong công nghiệp.

C. Lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật phân bố tương đối đồng đều.

D. Nguồn lao động dồi dào.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2). Một trong những chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ta là: “Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi. Phát triển công nghiệp ở nông thôn”. nhằm mục đích:

A. Khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước.

B. Tạo điều kiện cho người dân vùng núi có việc làm, tăng thu nhập.

C. Tạo sự phân bố phù hợp, cân bằng sự phát triển kinh tế.

D. Đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị và nông thôn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/72, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Ý nào sau đây không phải đặc điểm của nguồn lao động ở nước ta hiện nay?

A. Lao động có năng suất cao, kỉ luật tốt.

B. Phân bố nguồn lao động không đồng đều.

C. Chất lượng nguồn lao động ngày càng tăng.

D. Nguồn lao động dồi dào, sáng tạo.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017). Đặc điểm nào sau đây đúng với chất lượng nguồn lao động ở nước ta?

A. Nguồn lao động dồi dào chiếm 51,2% dân số.

B. Lao động phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi.

C. Hằng năm được bổ sung một lực lượng lao động mới.

D. Người lao động cần cù, chịu khó, có kinh nghiệm sản xuất.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất lượng là:

A. Mở rộng các ngành nghề thủ công mỹ nghệ

B. Tổ chức hướng nghiệp chu đáo

C. Có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lý

D. Lập nhiều cơ sở giới thiệu việc làm

Đáp án: C

Hướng dẫn: Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất lượng là có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lý với năng lực từng người, từng ngành nghề hiện tại và trong tương lai.

Câu 15 : (THPT Chuyên Hưng Yên – Hưng Yên 2018). Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta vì:

A. kinh tế chậm phát triển, việc làm ít.

B. tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt.

C. nhu cầu việc làm cao

D. đào tạo lao động còn nhiều bất cập, lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/75, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

A. Khu vực I, II giảm; khu vực III tăng.

B. Khu vực I tăng; khu vực II, III giảm.

C. Khu vực I giảm; khu vực II, III tăng.

D. Khu vực I, III tăng; khu vực II giảm.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1). Phát biểu nào sau đây không đúng với vấn đề việc làm hiện nay của nước ta?

A. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hiện nay đã được giải quyết triệt để.

B. Sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao.

D. Việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/75, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1). Đặc điểm nào sau đây không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. Chất lượng nguồn lao động đang được nâng lên.

B. Có tác phong công nghiệp và kỉ luật lao động cao.

C. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông - lâm - thủy sản.

D. Tỉ lệ lao động trẻ cao, có khả năng tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2017 L2). Đặc điểm không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao.

B. Lực lượng lao động có trình độ cao chiếm tỉ lệ lớn trong tổng lao động.

C. Người lao động nước ta có kinh nghiệm sản xuất trong nông -lâm-ngư nghiệp.

D. Nước ta có nguồn lao động dồi dào.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018). Đặc điểm không đúng về chất lượng nguồn lao động nước ta là:

A. cần cù, sang tạo, ham học hỏi.

B. có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

C. có tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp.

D. chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn phù hợp với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện ở chỗ:

A. Dân số nông thôn giảm, dân số thành thị không đổi.

B. Dân số thành thị tăng, dân số nông thôn không đổi.

C. Dân số thành thị tăng, dân số nông thôn giảm.

D. Dân số thành thị giảm, dân số nông thôn tăng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/75, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội 2018 L1). Ý nào đúng nhất khi nói về nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của nước ta?

A. Quá trình đô thị hóa.

B. Kết quả của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

C. Kết quả của nền kinh tế thị trường.

D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 23 : (THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên 2017). Lực lượng lao động có kỹ thuật được tập trung đông nhất ở:

A. ĐBSH và vùng Đông Nam Bộ.

B. Hà Nội - Hải Phòng - TPHCM - Đà Nẵng.

C. Đồng bằng duyên hải miền Trung.

D. Miền núi và trung du phía Bắc.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Lực lượng lao động có kỹ thuật được tập trung đông nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

Câu 24 : (THPT Thanh Miện – Hải Dương 2017). Ý nào không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta:

A. Người lao động cần cù, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm sản xuất

B. Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít so với yêu cầu.

C. Nguồn lao động dồi dào

D. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Lê Hồng Phong – Hà Tĩnh 2017). Ý nào dưới đây không phải hướng giải quyết việc làm

A. phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

B. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

C. kiềm chế tốc độ tăng dân số.

D. đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Thừa Thiên Huế 2018 L1). Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

A. Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị.

B. Tốc độ tăng nguồn lao động cao hơn tốc độ tăng dân số.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn.

D. Năng suất lao động thấp do chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/75, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội 2018 L1). Ý nào dưới đây không phải là hướng giải quyết việc làm ở nước ta?

A. Phân bố lại dân cư và lao động.

B. Khuyến khích sinh viên đi du học.

C. Thực hiện tốt chính sách dân số.

D. Xuất khẩu lao động, hợp tác đầu tư.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/75-76, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (THPT Trung Giã – Hà Nội 2017 L2). Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu vực khác vì:

A. Khu vực quốc doanh làm ăn không có hiệu quả.

B. Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.

C. Tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

D. Nước ta đang thực hiện nền kinh tế mở, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018). Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động nước ta?

A. Có kinh nghiệm sản xuất phong phú trong công nghiệp.

B. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

C. Thiếu nhiều công nhân kĩ thuật lành nghề.

D. Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 : (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Thừa Thiên Huế 2018 L1). Giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta là:

A. kiểm soát tốc độ tăng dân số đi đôi đẩy mạnh phát triển kinh tế và phân bố hợp lí dân cư.

B. nâng cao chất lượng nguồn lao động và giảm gia tăng dân số xuống mức thấp.

C. giảm gia tăng dân số, tăng cường xuất khẩu lao động và đẩy mạnh đô thị hóa.

D. đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và xuất khẩu lao động.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta là kiểm soát tốc độ tăng dân số đi đôi đẩy mạnh phát triển kinh tế và phân bố hợp lí dân cư.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa