Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa - Toán lớp 12Toán lớp 12: Phương trình logarit

Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa

Bài 1: Nghiệm phương trình log4 (x-1)=3 là:

Quảng cáo

A. x=63        B. x=65        C. x=80        D. x=82

Đáp án :

Giải thích :

log4 (x-1) = 3 ⇔ x-1 = 81 ⇔ x = 82

Bài 2: Phương trình log2 (4-2x)=2-x tương đương với phương trình nào sau đây?

A. 4-2x=2-x        B. 4-2x=2^(2-x)        C.(2x )2-4.2x+4=0        D. Cả 3 đều sai.

Đáp án :

Giải thích :

log2 (4-2x) = 2-x ⇔ 4-2x = 22-x

Bài 3: Nghiệm của phương trình log0,4 (x-3)+2=0 là?

A. Vô nghiệm        B. Có nghiệm ∀x > 3        C. x=2        D.x=37/4

Đáp án :

Giải thích :

log0,4 (x-3) + 2 =0 ⇔ log0,4 (x-3) = -2 ⇔ x-3 = (0,4)-2 ⇔ x = 37/4

Quảng cáo

Bài 4: Nghiệm của phương trình sau là ?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 3        B. 2        C. 4        D. 5

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Tập nghiệm của phương trình log√3 |x-1| = 2 là:

A.{3}        B.{-3;4}        C. {-2;-3}        D. {4;-2}

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Cho phương trìnhToán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án, tổng bình phương các nghiệm của phương trình trên là:

A. 0        B. 244        C. 59        D. 118

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

⇒ x12 + x22 = 118

Bài 7: Phương trình logx (x2+4x-4)=3 có số nghiệm là:

A.0.        B. 1.        C.2.        D.3.

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận: ĐK: x > 0; x ≠ 1

PT ⇔ x2 + 4x - 4 = x3 ⇔ x = 1; x = 2; x = -2

Kết hợp đk ta có nghiệm x = 2

Quảng cáo

Bài 8: Giải phương trình log4 {2log3 [1+log2 (1+3log2 x)]}=1/2 ta được nghiệm x=a.

Khi đó giá trị a thuộc khoảng nào sau đây?

A.(0;3).        B.(2;5).        C.(5;6).        D.(6;+∞).

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận:

PT ⇔ 2log3 [1 + log2 (1 + 3log2 x)] = 2 ⇔ 1 + log2 (1 + 3log2 x)=3 ⇔ log2 (1+3log2 x)=2 ⇔ 1+3log2 x=4 ⇔ log2 x=1 ⇔ x=2

Vậy pt có nghiệm duy nhất x = 2

Bài 9: Phương trình log3 (x2+4x+12)=2. Chọn phương án đúng?

A. Có hai nghiệm cùng dương        B. Có hai nghiệm trái dấu

C. Có hai nghiệm cùng âm        D. Vô nghiệm

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận: PT ⇔ x2 + 4x + 12 = 9 ⇔ x = -1; x = -3

Vậy pt có hai nghiệm cùng âm.

Bài 10: Tập nghiệm của phương trình log2 (2x-1)=-2 là:

A.{2-log2 5}.        B.{2+log2 5}        C. {log2 5}.        D. {-2+log2 5}.

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Số nghiệm của phương trình log3 (x+1)2=2 là:

A.0.        B.1.        C. 2.        D. 3.

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy phương trình có hai nghiệm.

Quảng cáo

Bài 12: Nghiệm phương trình log4 (3x+4).log_x 2=1 là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


phuong-trinh-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12