Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa - Toán lớp 12Toán lớp 12: Phương trình logarit

Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng cách mũ hóa

Bài 1: Nghiệm phương trình log4 (x-1)=3 là:

A. x=63        B. x=65        C. x=80        D. x=82

Đáp án :

Giải thích :

log4 (x-1) = 3 ⇔ x-1 = 81 ⇔ x = 82

Bài 2: Phương trình log2 (4-2x)=2-x tương đương với phương trình nào sau đây?

A. 4-2x=2-x        B. 4-2x=2^(2-x)        C.(2x )2-4.2x+4=0        D. Cả 3 đều sai.

Đáp án :

Giải thích :

log2 (4-2x) = 2-x ⇔ 4-2x = 22-x

Bài 3: Nghiệm của phương trình log0,4 (x-3)+2=0 là?

A. Vô nghiệm        B. Có nghiệm ∀x > 3        C. x=2        D.x=37/4

Đáp án :

Giải thích :

log0,4 (x-3) + 2 =0 ⇔ log0,4 (x-3) = -2 ⇔ x-3 = (0,4)-2 ⇔ x = 37/4

Bài 4: Nghiệm của phương trình sau là ?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 3        B. 2        C. 4        D. 5

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Tập nghiệm của phương trình log√3 |x-1| = 2 là:

A.{3}        B.{-3;4}        C. {-2;-3}        D. {4;-2}

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Cho phương trìnhToán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án, tổng bình phương các nghiệm của phương trình trên là:

A. 0        B. 244        C. 59        D. 118

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

⇒ x12 + x22 = 118

Bài 7: Phương trình logx (x2+4x-4)=3 có số nghiệm là:

A.0.        B. 1.        C.2.        D.3.

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận: ĐK: x > 0; x ≠ 1

PT ⇔ x2 + 4x - 4 = x3 ⇔ x = 1; x = 2; x = -2

Kết hợp đk ta có nghiệm x = 2

Bài 8: Giải phương trình log4 {2log3 [1+log2 (1+3log2 x)]}=1/2 ta được nghiệm x=a.

Khi đó giá trị a thuộc khoảng nào sau đây?

A.(0;3).        B.(2;5).        C.(5;6).        D.(6;+∞).

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận:

PT ⇔ 2log3 [1 + log2 (1 + 3log2 x)] = 2 ⇔ 1 + log2 (1 + 3log2 x)=3 ⇔ log2 (1+3log2 x)=2 ⇔ 1+3log2 x=4 ⇔ log2 x=1 ⇔ x=2

Vậy pt có nghiệm duy nhất x = 2

Bài 9: Phương trình log3 (x2+4x+12)=2. Chọn phương án đúng?

A. Có hai nghiệm cùng dương        B. Có hai nghiệm trái dấu

C. Có hai nghiệm cùng âm        D. Vô nghiệm

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận: PT ⇔ x2 + 4x + 12 = 9 ⇔ x = -1; x = -3

Vậy pt có hai nghiệm cùng âm.

Bài 10: Tập nghiệm của phương trình log2 (2x-1)=-2 là:

A.{2-log2 5}.        B.{2+log2 5}        C. {log2 5}.        D. {-2+log2 5}.

Đáp án :

Giải thích :

• Tự luận:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Số nghiệm của phương trình log3 (x+1)2=2 là:

A.0.        B.1.        C. 2.        D. 3.

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy phương trình có hai nghiệm.

Bài 12: Nghiệm phương trình log4 (3x+4).log_x 2=1 là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


phuong-trinh-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác