Trắc nghiệm giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

Bài 1: Tìm giới hạn của

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

A.0        B. 1        C. 2        D. 3

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tìm giới hạn của

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 0        B. -1        C. -2        D. 1

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Hàm số y = log0,5x2 (x ≠ 0) có công thức đạo hàm là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 4: Đạo hàm của hàm số y = 42x là:

A. y' = 2.42xln4        B. y' = 42x.ln2

C. y' = 42xln4        D. y' = 2.42xln2

Đáp án :

Giải thích :

y = 42x ⇒ y' = (2x)'.42xln4 = 2.42xln4

Bài 5: Hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đạo hàm là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Cho hàm số y = log2(2x+1). Khi đó y'(1) bằng :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tính đạo hàm của hàm số y=ln(x2+3)

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 8: Tính đạo hàm của hàm số y=(x2+2x)e-x

A. y'=(x2+2)e-x        B. y'=(-x2+2)e-x

C. y'=xe-x        D. y'=(2x-2)ex

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Đạo hàm của hàm số y = sinx+log3x3 (x > 0) là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Cho hàm số f(x)=ln(x4+1). Đạo hàm f' (0)bằng:

A. 2        B. 1        C. 0        D. 3

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Cho hàm số f(x) = xex. Gọi f'' (x)là đạo hàm cấp hai của f(x). Ta có f'' (1) bằng:

A. -3e2        B. 3e        C. e3        D. -5e2

Đáp án :

Giải thích :

Ta có f(x) = x.ex ⇒ f'(x)=ex + x.ex ⇒ f''(x) = ex + ex + x.ex ⇒ f''(1)=3e

Bài 12: Tính đạo hàm của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Tính đạo hàm của hàm số y = logx(x+1)

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 14: Cho hàm số y=(lnx)/x, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Cho hàm số y = log3(3x+x), biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a,b∈Z. Tính giá trị của a+b.

A. 2        B. 7        C. 4        D. 1

Đáp án :

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12