Lớp 12: Bí kíp đạt ít nhất 24 điểm thi THPT Quốc Gia. Xem ngay!

Trắc nghiệm Lôgarit - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm Lôgarit

Bài 1: Cho a > 0, a ≠ 1, giá trị của biểu thức A = alog√a4 bằng bao nhiêu?

A. 8        B. 16        C. 4        D. 2

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Cho a > 0, a ≠ 1, biểu thức E = a4loga25 có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 5        B. 625        C. 25        D. 58

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Cho a > 0,a ≠ 1, biểu thức A=(lna+logae)2+ln2a - (logae)2 có giá trị bằng:

A. 2ln2a+2        B. 4lna+2        C. 2ln2a-2        D. ln2a + 2

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Biểu thức sau có giá trị bằng?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -2        B. -1        C. 1        D. log2√3-1

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Rút gọn biểu thức B được kết quả là bao nhiêu?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -91/60        B. 60/91        C. 16/5        D. -5/16

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Biết logab=3,logac=-4. Khi đó giá trị của biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. -(16√3)/3        B. -5        C. -16        D. -48

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a ≠ 1, a ≠ √b và logab=√3. Tính P

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. P=-5+3√3        B. P=-1+√3

C. P=-1-√3        D. P=-5-3√3

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 8: Cho log3x = 2log3a + 7log3b (a, b > 0). Giá trị của x tính theo a,blà :

A. ab        B. a4b        C. a4b7        D. b7

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Cho biểu thức sau. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Cho log26=a. Khi đó giá trị của log318 được tính theo a là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Biết a = log25, b = log53; khi đó giá trị của log2415được tính theo a là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Cho lg3 = a, lg2 = b. Khi đó giá trị của log12530 được tính theo a là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Cho a = log23; b = log35; c = log72. Khi đó giá trị của biểu thức log14063 được tính theo a, b, c là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Cho a, b > 0 và a2 + b2 = 7ab. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Đặt a = ln2 và b = ln3. Biểu diễn S theo a và b

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. S = -3a-2b        B. S = -3a+2b

C. S = 3a+2b        D. S = 3a-2b

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác