Trắc nghiệm Lôgarit - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm Lôgarit

Bài 1: Cho a > 0, a ≠ 1, giá trị của biểu thức A = alog√a4 bằng bao nhiêu?

A. 8        B. 16        C. 4        D. 2

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Cho a > 0, a ≠ 1, biểu thức E = a4loga25 có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 5        B. 625        C. 25        D. 58

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Cho a > 0,a ≠ 1, biểu thức A=(lna+logae)2+ln2a - (logae)2 có giá trị bằng:

A. 2ln2a+2        B. 4lna+2        C. 2ln2a-2        D. ln2a + 2

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Biểu thức sau có giá trị bằng?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -2        B. -1        C. 1        D. log2√3-1

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Rút gọn biểu thức B được kết quả là bao nhiêu?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -91/60        B. 60/91        C. 16/5        D. -5/16

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Biết logab=3,logac=-4. Khi đó giá trị của biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. -(16√3)/3        B. -5        C. -16        D. -48

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a ≠ 1, a ≠ √b và logab=√3. Tính P

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. P=-5+3√3        B. P=-1+√3

C. P=-1-√3        D. P=-5-3√3

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 8: Cho log3x = 2log3a + 7log3b (a, b > 0). Giá trị của x tính theo a,blà :

A. ab        B. a4b        C. a4b7        D. b7

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Cho biểu thức sau. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Cho log26=a. Khi đó giá trị của log318 được tính theo a là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Biết a = log25, b = log53; khi đó giá trị của log2415được tính theo a là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Cho lg3 = a, lg2 = b. Khi đó giá trị của log12530 được tính theo a là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Cho a = log23; b = log35; c = log72. Khi đó giá trị của biểu thức log14063 được tính theo a, b, c là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Cho a, b > 0 và a2 + b2 = 7ab. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Đặt a = ln2 và b = ln3. Biểu diễn S theo a và b

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. S = -3a-2b        B. S = -3a+2b

C. S = 3a+2b        D. S = 3a-2b

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác