Lớp 12: Bí kíp đạt ít nhất 24 điểm thi THPT Quốc Gia. Xem ngay!

Trắc nghiệm lũy thừa - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm lũy thừa

Bài 1: Giá trị của biểu thức A = (a+1)-1 + (b+1)-1 với a = (2+√3)-1 và b = (2-√3)-1

A. 3        B. 2        C. 1        D. 4

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án (a,b > 0) về dạng lũy thừa (a/b)m ta được m=?.

A. 2/15        B. 4/15        C. 2/5        D. (-2)/15

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án (a > 0) về dạng lũy thừa của a là.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án về dạng lũy thừa 2m ta được m=?.

A. -13/6        B. 13/6        C. 5/6        D. -5/6

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Cho x > 0; y > 0. Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án về dạng xm và biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án về dạng yn. Ta có m-n=?

A. -11/6        B. 11/6        C. 8/5        D. -8/5

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Đơn giản biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được:

A. -9a2 |b|        B. 9a2 |b|        C. 9a2 b        D. 3a2 |b|

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Cho Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Khi đó f(2,7) bằng:

A. 0,027        B. 0,27        C. 2,7        D. 27

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 8: Cho b là số thực dương. Biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

A. – 2        B. – 1        C. 2        D. 1

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Cho hai số thực dương a và b. Biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức P được kết quả là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a - b        B. a - b2        C. b - a        D. a3 - b3

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Rút gọn biểu thức sau ta được:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a+b        B. √a-√b        C. √a+√b        D. a-b

Đáp án : B

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Cho các số thực dương phân biệt a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Cho số thực dương a. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a        B. a+1        C. 2a        D. 1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Cho các số thực dương a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -2        B. -1        C. 1        D. 0

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Biểu thức thu gọn của biểu thức P có dạng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án. Khi đó biểu thức liên hệ giữa m và n là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. m+3n=-1        B. m+n=-2        C. m-n=0        D. 2m-n=5

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 16: Kết luận nào đúng về số thực a nếu (2a+1)-3 > (2a+1)-1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Do -3 < -1 và số mũ nguyên âm nên (2a+1)-3 > (2a+1)-1 khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 17: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. (2-√2)3 < (2-√2)4        B. (√11-√2)6 > (√11-√2)7

C. (4-√2)3 < (4-√2)4        D. (√3-√2)4 < (√3-√2)5

Đáp án : C

Bài 18: Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. 0,01-√2 > 10-√2        B. 0,01-√2 < 10-√2

C. 0,01-√2 = 10-√2        D. a0=1, ∀ a ≠ 0

Đáp án : B

Bài 19: Nếu (2√3-1)a+2 < 2√3-1 thì

A. a < -1        B. a < 1        C. a > -1        D. a ≥ -1

Đáp án : A

Giải thích :

Vì 2√3-1 > 1 nên a+2 < 1 ⇔ a < -1

Bài 20: Nếu (√3-√2)2m-2 < √3+√2

A. m > 3/2        B. m < 1/2        C. m > 1/2        D. m ≠ 3/2

Đáp án : C

Giải thích :

Do √3+√2=(√3+√2)-1

Vì 0 < √3-√2 < 1 nên 2m-2 > -1 ⇔ m > 1/2

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác