Trắc nghiệm lũy thừa - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm lũy thừa

Bài 1: Giá trị của biểu thức A = (a+1)-1 + (b+1)-1 với a = (2+√3)-1 và b = (2-√3)-1

A. 3        B. 2        C. 1        D. 4

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án (a,b > 0) về dạng lũy thừa (a/b)m ta được m=?.

A. 2/15        B. 4/15        C. 2/5        D. (-2)/15

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án (a > 0) về dạng lũy thừa của a là.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án về dạng lũy thừa 2m ta được m=?.

A. -13/6        B. 13/6        C. 5/6        D. -5/6

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Cho x > 0; y > 0. Viết biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án về dạng xm và biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án về dạng yn. Ta có m-n=?

A. -11/6        B. 11/6        C. 8/5        D. -8/5

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Đơn giản biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được:

A. -9a2 |b|        B. 9a2 |b|        C. 9a2 b        D. 3a2 |b|

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Cho Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Khi đó f(2,7) bằng:

A. 0,027        B. 0,27        C. 2,7        D. 27

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 8: Cho b là số thực dương. Biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

A. – 2        B. – 1        C. 2        D. 1

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Cho hai số thực dương a và b. Biểu thức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức P được kết quả là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a - b        B. a - b2        C. b - a        D. a3 - b3

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Rút gọn biểu thức sau ta được:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a+b        B. √a-√b        C. √a+√b        D. a-b

Đáp án : B

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Cho các số thực dương phân biệt a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Cho số thực dương a. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a        B. a+1        C. 2a        D. 1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Cho các số thực dương a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -2        B. -1        C. 1        D. 0

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Biểu thức thu gọn của biểu thức P có dạng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án. Khi đó biểu thức liên hệ giữa m và n là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. m+3n=-1        B. m+n=-2        C. m-n=0        D. 2m-n=5

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 16: Kết luận nào đúng về số thực a nếu (2a+1)-3 > (2a+1)-1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Do -3 < -1 và số mũ nguyên âm nên (2a+1)-3 > (2a+1)-1 khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 17: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. (2-√2)3 < (2-√2)4        B. (√11-√2)6 > (√11-√2)7

C. (4-√2)3 < (4-√2)4        D. (√3-√2)4 < (√3-√2)5

Đáp án : C

Bài 18: Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. 0,01-√2 > 10-√2        B. 0,01-√2 < 10-√2

C. 0,01-√2 = 10-√2        D. a0=1, ∀ a ≠ 0

Đáp án : B

Bài 19: Nếu (2√3-1)a+2 < 2√3-1 thì

A. a < -1        B. a < 1        C. a > -1        D. a ≥ -1

Đáp án : A

Giải thích :

Vì 2√3-1 > 1 nên a+2 < 1 ⇔ a < -1

Bài 20: Nếu (√3-√2)2m-2 < √3+√2

A. m > 3/2        B. m < 1/2        C. m > 1/2        D. m ≠ 3/2

Đáp án : C

Giải thích :

Do √3+√2=(√3+√2)-1

Vì 0 < √3-√2 < 1 nên 2m-2 > -1 ⇔ m > 1/2

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác