Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

Bài 1: Tập xác định của hàm số y=(2x-1)2017 là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Vì 2007 ∈ Z+ nên hàm số xác định với mọi x.

Bài 2: Tập xác định của hàm số y=(3x2-1)-2 là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Vì -2 ∈ Z- nên hàm số y=(3x2-1)-2 xác định khi 3x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1/√3

Bài 3: Tập xác định của hàm số y=(x2-3x+2)-e là:

A. D=R\{1;2}        B. D=(-∞;1) ∪ (2;+∞)

C. D=(0;+∞)        D. D=(1;2)

Đáp án : B

Giải thích :

Vì -e ∉ Z nên hàm số xác định khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Tập xác định của hàm số y=(3x-9)-2 là :

A. D=(0;+∞)        B. D=R\{0}        C. D=(2;+∞)        D. D=R\{2}

Đáp án : D

Giải thích :

Vì -2 ∈ Z- nên hàm số y=(3x-9)-2 xác định khi 3x-9 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2 .

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số y=(9-x)(1/2).

A. D=(-∞ ; 9).        B. D=(-∞ ; 9].        C. D=R\{9}.        D. D=(9 ; +∞).

Đáp án : A

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi 9-x > 0 ⇔ x < 9

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số y=(1+x-2x2 )n, với n là một số nguyên âm.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Với n là một số nguyên âm, hàm số xác định khi

1+x-2x2 > 0 ⇔ -1/2 < x < 1

Bài 7: Tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=R.        B. D=R\ {1}.        C. D=[1;+∞).        D. D=(0;+∞).

Đáp án : C

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi x-1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1.

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. (-√2;√2).        B. (-∞;-√2].

C. (-∞;-√2] ∪ [√2;+∞).        D. [-√2;√2].

Đáp án : D

Giải thích :

Hàm số xác định khi 2-x2 ≥ 0 ⇔ -√2 ≤ x ≤ √2.

Bài 9: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-5 ; -1) ∪ (1 ; 5).        B. D=[-5 ; -1) ∪ (1 ; 5].

C. D=[-5 ; 5].        D. D=(-∞ ; -1) ∪ (1 ; +∞).

Đáp án : B

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập xác định của hàm số là D=[-5 ; -1) ∪ (1 ; 5].

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-∞ ; -3) ∪ (3 ; +∞).        B. D=(2 ; +∞).

C. D=(3 ; +∞).        D. D=R\{-3 ,3 ,2}.

Đáp án : C

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập xác định của hàm số là D=(3 ; +∞).

Bài 11: Tập xác định của hàm số y=log0,5(x+1) là:

A. D=(-1;+∞)        B. D=R\{-1}        C. D=(0;+∞)        D. (-∞;-1)

Đáp án : A

Giải thích :

Hàm số log0,5(x+1) xác định khi x+1 > 0 ⇔ x > -1.

Bài 12: Tìm x để hàm số sau có nghĩa

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Tìm tập xác định D của hàm số y=log2(x2-2x-3)

A. D=(-∞;-1]∪[3;+∞)        B.D=[-1;3]

C. D=(-∞;-1)∪(3;+∞)        D.D=(-1;3)

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=[-3;2]        B. D=R\{-3;2}

C. D=(-∞;-3)∪(2;+∞)        D. D=(-3;2)

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(1;2)        B. D=(1;+∞)        C. D=(0;+∞)        D. D=[1;2]

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 16: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-1;1)        B. D=[1;2]        C. D=(1;2]        D. D=(-1;2)

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 17: Hàm số y=logx-1x xác định khi và chỉ khi :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 18: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(2;10)        B. D=(1;+∞)

C. D=(-∞;10)        D. D=(-∞;1)∪(2;10)

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 19: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(1;3)        B. D=(-1;1)

C. D=(-∞;3)        D. D=(1;+∞)

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 20: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = ln⁡(x2-2mx+m) có tập xác định là R.

A. m < 0; m > 1        B. 0 < m < 1

C. m ≤ 0; m ≥ 1        D. 0 ≤ m ≤ 1

Đáp án : B

Giải thích :

Để hàm số y=ln⁡(x2-2mx+m) có tập xác định là R

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác