Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit - Bài tập đầy đủ các dạng có đáp ánChuyên đề: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

Bài 1: Tập xác định của hàm số y=(2x-1)2017 là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tập xác định của hàm số y=(3x2-1)-2 là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Tập xác định của hàm số y=(x2-3x+2)-e là:

A. D=R\{1;2}        B. D=(-∞;1) ∪ (2;+∞)

C. D=(0;+∞)        D. D=(1;2)

Bài 4: Tập xác định của hàm số y=(3x-9)-2 là :

A. D=(0;+∞)        B. D=R\{0}        C. D=(2;+∞)        D. D=R\{2}

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số y=(9-x)(1/2).

A. D=(-∞ ; 9).        B. D=(-∞ ; 9].        C. D=R\{9}.        D. D=(9 ; +∞).

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số y=(1+x-2x2 )n, với n là một số nguyên âm.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=R.        B. D=R\ {1}.        C. D=[1;+∞).        D. D=(0;+∞).

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. (-√2;√2).        B. (-∞;-√2].

C. (-∞;-√2] ∪ [√2;+∞).        D. [-√2;√2].

Bài 9: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-5 ; -1) ∪ (1 ; 5).        B. D=[-5 ; -1) ∪ (1 ; 5].

C. D=[-5 ; 5].        D. D=(-∞ ; -1) ∪ (1 ; +∞).

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-∞ ; -3) ∪ (3 ; +∞).        B. D=(2 ; +∞).

C. D=(3 ; +∞).        D. D=R\{-3 ,3 ,2}.

Đáp án và Hướng dẫn giải

1. A 2. A 3. B 4. D 5. A
6. D 7. C 8. D 9. B 10. C

Bài 1:

Vì 2007 ∈ Z+ nên hàm số xác định với mọi x.

Bài 2:

Vì -2 ∈ Z- nên hàm số y=(3x2-1)-2 xác định khi 3x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1/√3

Bài 3:

Vì -e ∉ Z nên hàm số xác định khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4:

Vì -2 ∈ Z- nên hàm số y=(3x-9)-2 xác định khi 3x-9 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2 .

Bài 5:

Hàm số xác định khi và chỉ khi 9-x > 0 ⇔ x < 9

Bài 6:

Với n là một số nguyên âm, hàm số xác định khi

1+x-2x2 > 0 ⇔ -1/2 < x < 1

Bài 7:

Hàm số xác định khi và chỉ khi x-1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1.

Bài 8:

Hàm số xác định khi 2-x2 ≥ 0 ⇔ -√2 ≤ x ≤ √2.

Bài 9:

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập xác định của hàm số là D=[-5 ; -1) ∪ (1 ; 5].

Bài 10:

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập xác định của hàm số là D=(3 ; +∞).

Chuyên đề Toán 12: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác