Lớp 12: Bí kíp đạt ít nhất 24 điểm thi THPT Quốc Gia chỉ 399k, tại khoahoc.vietjack.com. Xem ngay Xem ngay!

Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit - Toán lớp 12Toán lớp 12: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

Bài 1: Tập xác định của hàm số y=(2x-1)2017 là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Vì 2007 ∈ Z+ nên hàm số xác định với mọi x.

Bài 2: Tập xác định của hàm số y=(3x2-1)-2 là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Vì -2 ∈ Z- nên hàm số y=(3x2-1)-2 xác định khi 3x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1/√3

Bài 3: Tập xác định của hàm số y=(x2-3x+2)-e là:

A. D=R\{1;2}        B. D=(-∞;1) ∪ (2;+∞)

C. D=(0;+∞)        D. D=(1;2)

Đáp án : B

Giải thích :

Vì -e ∉ Z nên hàm số xác định khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Tập xác định của hàm số y=(3x-9)-2 là :

A. D=(0;+∞)        B. D=R\{0}        C. D=(2;+∞)        D. D=R\{2}

Đáp án : D

Giải thích :

Vì -2 ∈ Z- nên hàm số y=(3x-9)-2 xác định khi 3x-9 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2 .

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số y=(9-x)(1/2).

A. D=(-∞ ; 9).        B. D=(-∞ ; 9].        C. D=R\{9}.        D. D=(9 ; +∞).

Đáp án : A

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi 9-x > 0 ⇔ x < 9

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số y=(1+x-2x2 )n, với n là một số nguyên âm.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Với n là một số nguyên âm, hàm số xác định khi

1+x-2x2 > 0 ⇔ -1/2 < x < 1

Bài 7: Tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=R.        B. D=R\ {1}.        C. D=[1;+∞).        D. D=(0;+∞).

Đáp án : C

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi x-1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1.

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. (-√2;√2).        B. (-∞;-√2].

C. (-∞;-√2] ∪ [√2;+∞).        D. [-√2;√2].

Đáp án : D

Giải thích :

Hàm số xác định khi 2-x2 ≥ 0 ⇔ -√2 ≤ x ≤ √2.

Bài 9: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-5 ; -1) ∪ (1 ; 5).        B. D=[-5 ; -1) ∪ (1 ; 5].

C. D=[-5 ; 5].        D. D=(-∞ ; -1) ∪ (1 ; +∞).

Đáp án : B

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập xác định của hàm số là D=[-5 ; -1) ∪ (1 ; 5].

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-∞ ; -3) ∪ (3 ; +∞).        B. D=(2 ; +∞).

C. D=(3 ; +∞).        D. D=R\{-3 ,3 ,2}.

Đáp án : C

Giải thích :

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập xác định của hàm số là D=(3 ; +∞).

Bài 11: Tập xác định của hàm số y=log0,5(x+1) là:

A. D=(-1;+∞)        B. D=R\{-1}        C. D=(0;+∞)        D. (-∞;-1)

Đáp án : A

Giải thích :

Hàm số log0,5(x+1) xác định khi x+1 > 0 ⇔ x > -1.

Bài 12: Tìm x để hàm số sau có nghĩa

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Tìm tập xác định D của hàm số y=log2(x2-2x-3)

A. D=(-∞;-1]∪[3;+∞)        B.D=[-1;3]

C. D=(-∞;-1)∪(3;+∞)        D.D=(-1;3)

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=[-3;2]        B. D=R\{-3;2}

C. D=(-∞;-3)∪(2;+∞)        D. D=(-3;2)

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(1;2)        B. D=(1;+∞)        C. D=(0;+∞)        D. D=[1;2]

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 16: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(-1;1)        B. D=[1;2]        C. D=(1;2]        D. D=(-1;2)

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 17: Hàm số y=logx-1x xác định khi và chỉ khi :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 18: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(2;10)        B. D=(1;+∞)

C. D=(-∞;10)        D. D=(-∞;1)∪(2;10)

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 19: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. D=(1;3)        B. D=(-1;1)

C. D=(-∞;3)        D. D=(1;+∞)

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 20: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = ln⁡(x2-2mx+m) có tập xác định là R.

A. m < 0; m > 1        B. 0 < m < 1

C. m ≤ 0; m ≥ 1        D. 0 ≤ m ≤ 1

Đáp án : B

Giải thích :

Để hàm số y=ln⁡(x2-2mx+m) có tập xác định là R

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác