Trắc nghiệm tính tích phân bằng định nghĩa và tính chất - Toán lớp 12Trắc nghiệm tính tích phân bằng định nghĩa và tính chất

Bài 1: Tính tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

A. I=1        B. I=2        C. I=3        D. I=-1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tính tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 8/3        B. 2        C. 7/3        D. 4

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Tính tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. –1+3ln2        B. -2+3ln2

C. 4ln2        D. 1+3ln2

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 4: Tính tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 19/8        B. 23/8        C. 21/8        D. 25/8

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Tính tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 24        B. 22        C. 20        D. 18

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tính tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. 4/5        B. 6/5        C. -4/5        D. 1/5

Đáp án :C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 8: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Cho Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án . Khi đó:

A. I < J        B. I > J        C. I=J        D. I > J > 1

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án . Khi đó b nhận giá trị bằng:

A. b=0 hoặc b=2.        B. b=0 hoặc b=4

C. b=1 hoặc b=2.        D. b=1 hoặc b=4

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị là:

A. 1/2        B. 1        C. –2        D. –1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị là:

A. 1/2        B. 1/3        C. 1        D. 1/4

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 14: Tích phânToán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng:

A. I = 2        B. I=ln2         C. I=1-π/4        D. I=π/3

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng :

A. 4        B. 3        C. 1        D. 2

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 16: Giả sử Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án khi đó a+b là :

A. -1/6        B. 3/5        C. -3/10        D. 1/5

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 17: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

A. e2-e        B. e2        C. e2-1        D. e+1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 18: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị là:

A. 1/3        B. 2/3        C. 1        D. 4/3

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 19: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 20: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12