Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối - Bài tập đầy đủ các dạng có đáp ánChuyên đề: Nguyên hàm - Tích phân

Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài 1: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị bằng

A. 0        B. 64/3         C. 7        D. 15

Bài 4: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả

A. 1/2        B. 1        C. 3/2        D. 2

Bài 5: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả

A. -19/2        B. 19/2        C. 28/6        D. 19

Bài 6: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

A. 5        B. 5/2        C. 2        D. 1

Bài 7: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả I=a/b, khi đó tổng a+b là:

A. 7        B. 3        C. 5        D. 9

Bài 8: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả I=11/6, khi đó ta có

A. I=1        B. I=2        C. I=3        D. I=4

Bài 9: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả:

A. -2        B. -1        C. 0        D. 1

Bài 10: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án , a > 0 ta được kết quả I=f(a). Giá trị của biểu thức f(8)+f(1/2) là:

A. 89/25        B. 91/24        C. 30/41        D. 11/31

Bài 11: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả I=a+bln2+cln3 ( với a,b,c là các số nguyên). Khi đó giá trị của biểu thức T=2a3+3b-4c là

A. 19        B. 21        C. 22        D. 20

Bài 12: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ( với a,b,c là các số nguyên). Khi đó giá trị của biểu thức T=2a3+3b-4c là

A. 55        B. 36        C. 38        D. 73

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D 2. C 3. B 4. C 5. B 6. D
7. A 8. B 9. C 10. B 11. C 12. A

Bài 1:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 8:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Chuyên đề Toán 12: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác