Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ - Toán lớp 12Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ

Bài 1: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

Quảng cáo

A. –1+3ln2.        B. -2+3ln2.        C. 4ln2.        D. 1+3ln2.

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

A. I=1.        B. I=ln(4/3).        C. I=ln2.        D. I=-ln2.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Giả sử Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Khi đó giá trị a+2b là:

A. 30.        B. 40.        C. 50.        D. 60

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 4: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a, b > 0 thì (b/a)2 bằng :

A. 7/4        B. 16/49        C. 49/16        D. 1/16

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Chọn đáp án đúng

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 8: Cho tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. a < 0        B. c < 0        C. b > 0        D. a+b+c > 0

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Biết rằng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a,b,c là các số thực. Tính P=a2+b2+3c

A. 1.        B. 2.         C. 3        D. 4.

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Biết rằng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án trong đó a,b là hai số nguyên dương và a/b là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là sai

A. ∛a+√b=7.        B. a+b < 22

C. 4a+9b > 251.        D. a-b > 10

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a;b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức A=a2+b2 là:

A. A=2.        B. A=5.        C. A=10.        D. A=20.

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là phân số tối giản và a, b > 0 thì a2-b bằng

A. 13        B. 5        C. -4        D. -2

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án thì a và b là nghiệm của phương trình nào sau đây

A. x2-5x+6=0        B. x2-8x+12=0        C. 2x2-x-1=0        D. x2-9=0

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 14: Biết rằng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án trong đó a,b là hai số nguyên dương và a/b là phân số tối giản. Khi đó ab bằng

A. 5.        B. 12.        C. 6.        D. 8.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Cho Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Khẳng định nào sau đây đúng?

A. I > 2006        B. I nguyên

C. I < 2006        D. I ∈ (0;2006)

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12