Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ - Toán lớp 12Trắc nghiệm tính tích phân hàm số hữu tỉ

Bài 1: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

A. –1+3ln2.        B. -2+3ln2.        C. 4ln2.        D. 1+3ln2.

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

A. I=1.        B. I=ln(4/3).        C. I=ln2.        D. I=-ln2.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Giả sử Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Khi đó giá trị a+2b là:

A. 30.        B. 40.        C. 50.        D. 60

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a, b > 0 thì (b/a)2 bằng :

A. 7/4        B. 16/49        C. 49/16        D. 1/16

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Chọn đáp án đúng

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án :A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 8: Cho tích phân

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. a < 0        B. c < 0        C. b > 0        D. a+b+c > 0

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Biết rằng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a,b,c là các số thực. Tính P=a2+b2+3c

A. 1.        B. 2.         C. 3        D. 4.

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Biết rằng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án trong đó a,b là hai số nguyên dương và a/b là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là sai

A. ∛a+√b=7.        B. a+b < 22

C. 4a+9b > 251.        D. a-b > 10

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án với a;b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức A=a2+b2 là:

A. A=2.        B. A=5.        C. A=10.        D. A=20.

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là phân số tối giản và a, b > 0 thì a2-b bằng

A. 13        B. 5        C. -4        D. -2

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Biết Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án thì a và b là nghiệm của phương trình nào sau đây

A. x2-5x+6=0        B. x2-8x+12=0        C. 2x2-x-1=0        D. x2-9=0

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 14: Biết rằng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án trong đó a,b là hai số nguyên dương và a/b là phân số tối giản. Khi đó ab bằng

A. 5.        B. 12.        C. 6.        D. 8.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Cho Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Khẳng định nào sau đây đúng?

A. I > 2006        B. I nguyên

C. I < 2006        D. I ∈ (0;2006)

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác