Audio Manager trong AndroidBạn có thể dễ dàng điều khiển âm lượng chuông (Ringer Volume) như silent, vibrate, loud, … trong Android. Android cung cấp lớp AudioManager để cung cấp truy cập tới các điều khiển này.

Để sử dụng lớp AudioManager, đầu tiên bạn phải tạo một đối tượng của lớp AudioManager bởi gọi phương thức getSystemService(). Cú pháp như sau:

private AudioManager myAudioManager;
myAudioManager = (AudioManager)getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE); 

Khi bạn đã khởi tạo đối tượng của lớp AudioManager, bạn có thể sử dụng phương thức setRingerMode để thiết lập chế độ chuông cho thiết bị. Cú pháp như sau:

Quảng cáo
myAudioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_VIBRATE);

Phương thức setRingerMode nhận một số nguyên làm tham số. Cho mỗi chế độ, một số nguyên sẽ được gán mà sẽ là khác nhau cho các chế độ khác nhau. Các chế độ có thể có là:

Stt Mode & Miêu tả
1 RINGER_MODE_VIBRATE

Thiết lập thiết bị tại chế độ vibrate

2 RINGER_MODE_NORMAL

Thiết lập thiết bị tại chế độ normal

3 RINGER_MODE_SILENT

Thiết lập thiết bị tại chế độ silent

Khi bạn đã thiết lập chế độ, bạn có thể gọi phương thức getRingerMode() để lấy trạng thái đã thiết lập của hệ thống. Cú pháp là:

int mod = myAudioManager.getRingerMode();

Ngoài phương thức getRingerMode, lớp AudioManager còn cung cấp một số phương thức khác để điều khiển âm lượng và các chế độ khác. Bảng dưới đây liệt kê các phương thức này:

Stt Phương thức & Miêu tả
1 adjustVolume(int direction, int flags)

Phương thức này hiệu chỉnh âm lượng của stream

2 getMode()

Trả về mode hiện tại

3 getStreamMaxVolume(int streamType)

Trả về âm lượng lớn nhất cho một stream cụ thể

4 getStreamVolume(int streamType)

Trả về âm lượng hiện tại cho một stream cụ thể

5 isMusicActive()

Phương thức này kiểm tra có hay không bất cứ music nào là alive

6 startBluetoothSco()

Phương thức này bắt đầu kết nối Bluetooth SCO

7 stopBluetoothSco()

Phương thức này dừng kết nối Bluetooth SCO

Ví dụ

Quảng cáo

Ứng dụng Android dưới đây minh họa cách sử dụng lớp AudioManager.

Sau đây là nội dung của src/MainActivity.java

package com.example.sairamkrishna.myapplication;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.media.MediaRecorder;

import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;

import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;

import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import java.io.IOException;


public class MainActivity extends Activity {
  Button mode,ring,vibrate,silent;
  private AudioManager myAudioManager;
  
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   vibrate=(Button)findViewById(R.id.button3);
   ring=(Button)findViewById(R.id.button2);
   
   mode=(Button)findViewById(R.id.button);
   silent=(Button)findViewById(R.id.button4);
   myAudioManager = (AudioManager)getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
   
   vibrate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      myAudioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_VIBRATE);
      Toast.makeText(MainActivity.this,"Now in Vibrate Mode",Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
   });
   
   ring.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      myAudioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_NORMAL);
      Toast.makeText(MainActivity.this,"Now in Ringing Mode",Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
   });
   
   silent.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      myAudioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_SILENT);
      Toast.makeText(MainActivity.this,"Now in silent Mode",Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
   });
   
   mode.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      int mod=myAudioManager.getRingerMode();
      
      if(mod==AudioManager.RINGER_MODE_VIBRATE){
        Toast.makeText(MainActivity.this,"Now in Vibrate Mode",Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
      
      else if(mod==AudioManager.RINGER_MODE_NORMAL){
        Toast.makeText(MainActivity.this,"Now in Ringing Mode",Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
      
      else
      {
        Toast.makeText(MainActivity.this,"Now in Vibrate Mode",Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
     }
   });
  }
  
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
   // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
   getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
   return true;
  }
  
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
   // Handle action bar item clicks here. The action bar will
   // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
   // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
   
   int id = item.getItemId();
   
   //noinspection SimplifiableIfStatement
   if (id == R.id.action_settings) {
     return true;
   }
   return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Sau đây là nội dung của activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Android Audio Recording"
   android:id="@+id/textView"
   android:textSize="30dp"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_alignParentRight="true"
   android:layout_alignParentEnd="true" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorialspoint"
   android:id="@+id/textView2"
   android:textColor="#ff3eff0f"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <ImageView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageView"
   android:src="@drawable/logo"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView2"
   android:layout_alignStart="@+id/textView2"
   android:layout_alignRight="@+id/textView2"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView2" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Mode"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_below="@+id/imageView"
   android:layout_alignParentLeft="true"
   android:layout_alignParentStart="true"
   android:layout_marginTop="59dp" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Ring"
   android:id="@+id/button2"
   android:layout_alignTop="@+id/button"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="vibrate"
   android:id="@+id/button3"
   android:layout_alignTop="@+id/button2"
   android:layout_alignRight="@+id/textView"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Silent"
   android:id="@+id/button4"
   android:layout_below="@+id/button2"
   android:layout_alignLeft="@+id/button2"
   android:layout_alignStart="@+id/button2" />
   
</RelativeLayout>

Sau đây là nội dung của Strings.xml

<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>

Sau đây là nội dung của AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.audiomanager"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.sairamkrishna.myapplication"
     android:label="@string/app_name" >
   
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

Cuối cùng, bạn chạy ứng dụng Android vừa tạo ở trên.

Bây giờ chọn lút SILENT, bạn sẽ thấy thông báo như dưới.

Audio manager trong Android

Bây giờ chọn nút RING, bạn sẽ thấy thông báo như dưới.

Audio manager trong Android

Bây giờ chọn nút VIBRATE, bạn sẽ thấy thông báo như dưới.

Audio manager trong Android

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên