Time Picker trong AndroidTime Picker trong Android cho phép bạn lựa chọn thời gian của ngày trong chế độ hoặc 24 h hoặc AM/PM. Thời gian bao gồm các định dạng hour, minute, và clock. Android cung cấp tính năng này thông qua lớp TimePicker.

Để sử dụng lớp TimePicker, đầu tiên bạn phải định nghĩa thành phần TimePicker trong activity.xml của bạn. Định nghĩa như sau: −

<TimePicker
  android:id="@+id/timePicker1"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />
TimePicker trong Android

Sau đó, bạn phải tạo một đối tượng của lớp TimePicker và nhận một tham chiếu của thành phần xml đã định nghĩa ở trên. Cú pháp là:

import android.widget.TimePicker;
private TimePicker timePicker1;
timePicker1 = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1);	

Để lấy thời gian đã được chọn bởi người dùng trên màn hình, bạn sẽ sử dụng phương thức getCurrentHour() và getCurrentMinute() của lớp TimePicker. Cú pháp của chúng là:

int hour = timePicker1.getCurrentHour();
int min = timePicker1.getCurrentMinute();

Ngoài các phương thức này, còn có một số phương thức khác trong API để cung cấp nhiều điều khiển hơn qua thành phần TimePicker. Bảng dưới liệt kê các phương thức này:

Stt Phương thức & Miêu tả
1 is24HourView()

Phương thức này trả về true nếu trong 24h, nếu không là false

2 isEnabled()

Phương thức này trả về trạng thái kích hoạt cho view này

3 setCurrentHour(Integer currentHour)

Phương thức này thiết lập giờ hiện tại

4 setCurrentMinute(Integer currentMinute)

Phương thức này thiết lập phút hiện tại

5 setEnabled(boolean enabled)

TPhương thức này thiết lập trạng thái kích hoạt cho view này

6 setIs24HourView(Boolean is24HourView)

Phương thức này thiết lập có hay không trong chế độ 24 h hoặc chế độ AM/PM

7 setOnTimeChangedListener(TimePicker.OnTimeChangedListener onTimeChangedListener)

Phương thức này thiết lập hàm callback mà chỉ rằng thời gian đã được chỉnh sửa bởi người dùng

Ví dụ

Dưới đây là các bước chi tiết để tạo ứng dụng TimePicker trong Android.

Sau đây là nội dung của Main Activity file đã được sửa đổi: src/com.example.timepicker/MainActivity.java.

package com.example.timepicker;

import java.util.Calendar;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

public class MainActivity extends Activity {
  private TimePicker timePicker1;
  private TextView time;
  private Calendar calendar;
  private String format = "";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   timePicker1 = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1);
   time = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
   calendar = Calendar.getInstance();
   
   int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
   int min = calendar.get(Calendar.MINUTE);
   showTime(hour, min);
  }

  public void setTime(View view) {
   int hour = timePicker1.getCurrentHour();
   int min = timePicker1.getCurrentMinute();
   showTime(hour, min);
  }

  public void showTime(int hour, int min) {
   if (hour == 0) {
     hour += 12;
     format = "AM";
   }
   else if (hour == 12) {
     format = "PM";
   } else if (hour > 12) {
     hour -= 12;
     format = "PM";
   } else {
     format = "AM";
   }
   time.setText(new StringBuilder().append(hour).append(" : ").append(min)
   .append(" ").append(format));
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
   getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
   return true;
  }
}

Bạn sửa đổi nội dung của res/layout/activity_main.xml như sau.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >
  
  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:text="@string/time_pick"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
   
  <Button
   android:id="@+id/set_button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginBottom="180dp"
   android:onClick="setTime"
   android:text="@string/time_save" />
   
  <TimePicker
   android:id="@+id/timePicker1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_above="@+id/set_button"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginBottom="24dp" />
   
  <TextView
   android:id="@+id/textView3"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignLeft="@+id/timePicker1"
   android:layout_alignTop="@+id/set_button"
   android:layout_marginTop="67dp"
   android:text="@string/time_current"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
   
  <TextView
   android:id="@+id/textView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_below="@+id/textView3"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="50dp"
   android:text="@string/time_selected"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

</RelativeLayout>

Và đây là nội dung của res/values/string.xml.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">TimePicker</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
  <string name="time_picker_example">Time Picker Example</string>
  <string name="time_pick">Pick the time and press save button</string>
  <string name="time_save">Save</string>
  <string name="time_selected"></string>
  <string name="time_current">The Time is:</string>
</resources>

Chạy ứng dụng TimePicker vừa sửa đổi ở trên. Giả sử bạn đã tạo AVD trong khi cài đặt. Để chạy ứng dụng từ Android Studio, mở activity file và nhấn biểu tượng Run từ thanh công cụ. −

TimePicker trong Android

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


user_interface_trong_android.jsp


Tài liệu giáo viên