Abide by là gìNghĩa từ Abide by

Ý nghĩa của Abide by là:

  • Tuân theo (một qui tắc, hoặc một luật lệ)

Ví dụ minh họa cụm động từ Abide by:

 
- We have to ABIDE BY what the court says.
Chúng tôi phải tuân thủ theo phán quyết của tòa án.

Một số cụm động từ khác

Động từ Abide chỉ có một cụm động từ là Abide by.


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp