Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'U'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'U' trong tiếng Anh

Urge (2)

Cụm động từ Urge on

  • Khuyến khích

  • Thuyết phục ai đó chấp nhận cái gì

Cụm động từ Urge upon

  • Thuyết phục ai đó chấp nhận cái gì

Use (1)

Cụm động từ Use up

  • Dùng hết cái gì

Usher (1)

Cụm động từ Usher in

  • Đánh dấu một dấu mốc quan trọng

  • Làm cho những thay đổi quan trọng xảy ra