Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'I'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'I' trong tiếng Anh

Ice (2)

Cụm động từ Ice over

  • Bị bao phủ bởi tuyết, băng

Cụm động từ Ice up

  • Bị bao phủ bởi băng, tuyết làm cản trở công việc

Iron (1)

Cụm động từ Iron out

  • Loại bỏ các vấn đề nhỏ hoặc bất thường

Issue (1)

Cụm động từ Issue forth

  • Đi ra khỏi một nơi