Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'Q'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'Q' trong tiếng Anh

Quarrel (2)

Cụm động từ Quarrel out

  • Tranh luận với ai đó về một chủ đề cụ thể

Cụm động từ Quarrel with

  • Không đồng ý với cái gì

Queer (1)

Cụm động từ Queer up

  • Làm hỗn độn lên, phá hủy

Quieten (1)

Cụm động từ Quieten down

  • Im lặng, rơi vào im lặng

Quit (1)

Cụm động từ Quit on

  • Ngừng làm việc, ngừng làm bạn với ai đó đặc biệt khi họ có khó khăn

  • Ngừng hoạt động