Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'Z'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'Z' trong tiếng Anh

Zero (2)

Cụm động từ Zero in on

 • Trực tiếp hoặc tập trung vào cái gì đó

 • Hướng theo, di chuyển về hướng

Cụm động từ Zero out

 • Cắt giảm kinh phí một dự án

 • Giảm xuống đến không

Zip (4)

Cụm động từ Zip around

 • Di chuyển nhanh

Cụm động từ Zip by

 • Bỏ qua nhanh chóng

Cụm động từ Zip it

 • Giữ im lặng, không nói gì

Cụm động từ Zip up

 • Giữ im lặng

Zone (3)

Cụm động từ Zone in

 • Chú ý đến cái gì đó

Cụm động từ Zone in on

 • Chú ý đến cái gì đó

Cụm động từ Zone out

 • Không chú ý đến

 • Tách bản thân ra khỏi

Zonk (1)

Cụm động từ Zonk out

 • Buồn ngủ

Zoom (4)

Cụm động từ Zoom in

 • Tập trung gần hơn

Cụm động từ Zoom in on

 • Tập trung gần hơn

Cụm động từ Zoom off

 • Đi đến nơi nào đó nhanh chóng

Cụm động từ Zoom out

 • Để xa ra hơn