Agree with là gìNghĩa từ Agree with

Ý nghĩa của Agree with là:

  • hợp với, phù hợp với, thích hợp với (thường dùng trong câu phủ định chỉ tác động tiêu cực)

Ví dụ minh họa cụm động từ Agree with:

 
- This food does not AGREE WITH me.
Thức ăn này không thích hợp với tôi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Agree chỉ có một cụm động từ là Agree with.


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp