Aim at là gìCụm động từ Aim at có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Aim at

Ý nghĩa của Aim at là:

  • Nhắm, tập trung, hướng về

Ví dụ minh họa cụm động từ Aim at:

 
- The magazine is AIMED AT teenagers.
Tạp chí tập trung đến đối tượng tuổi vị thành niên.

Nghĩa từ Aim at

Ý nghĩa của Aim at là:

  • Nhằm mục đích

Ví dụ minh họa cụm động từ Aim at:

 
- They're AIMING AT reducing costs by ten percent.
Họ đang nhắm mục đích giảm 10% chi phí.

Một số cụm động từ khác

Động từ Aim chỉ có một cụm động từ là Aim at.


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp