Angle for là gìNghĩa từ Angle for

Ý nghĩa của Angle for là:

  • Cố gắng để đạt được cái gì đó bằng cách gián tiếp (bằng gợi ý, đề nghị, ám chỉ)

Ví dụ minh họa cụm động từ Angle for:

 
- He's been ANGLING FOR an invitation, but I don't want him to come.
Anh ta đã cố gắng ám chỉ đến một lời mời, nhưng tôi không muốn anh ta đến.

Một số cụm động từ khác

Động từ Angle chỉ có một cụm động từ là Angle for.


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp